ޙަބަރު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢައްޔަނު ކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢައްޔަނު ކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 09 މޭ 2023 ދުވަހު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އެ ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުއްވީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން...

މީހަކު، ޖިންސީ ޢަމަލެއް އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ހިންގުން – އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފ.ނިލަންދޫ / ބޯގަންވިލާ

މީހަކު، ޖިންސީ ޢަމަލެއް އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ހިންގުން – އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފ.ނިލަންދޫ / ބޯގަންވިލާ

968/Cr-C/2019 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މީހަކު، ޖިންސީ ޢަމަލެއް އޭނާއާ އެއްޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ހިންގުމުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، ޝަފަހީ ހެއްކާއި ކިތާބީ ހެކިތަކުން [ނަން އުނިކުރެވިފައި] އެކު...

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 16 އިން ޑިސެމްބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 16 އިން ޑިސެމްބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 16 އިން ޑިސެމްބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ޝަރީޢަތްތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް...

މިއަހަރުގެ ޖޫން 27ން ޖުލައި 10 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޖޫން 27ން ޖުލައި 10 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޖޫން 27ން ޖުލައި 10 ގެ ނިޔަލަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ޝަރީޢަތްތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލިސްތައް...

ދެންނެވުން

ދެންނެވުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިކޯޓުން ދެމުންއަންނަ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބެމުންދާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރު 13:00 އަށެވެ. ސިޓީތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް: [email protected] ވަކީލުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކަށް ނަންނޯޓް...

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ އާ ގުޅޭ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ އާ ގުޅޭ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/16 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާއާ، ”ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން“ ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުމުގެ މަތިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފައްދާފައިވާ...

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯނު ވެއްދުމާގުޅޭ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯނު ވެއްދުމާގުޅޭ

ޖިނާއީ ޢަދުލު ނިޒާމުގެ ދުވެލި އަވަސްކޮށް ޒަމާނީ އުޞޫލުތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މި ކޯޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޅި އެންމެ މުހިންމު އެއްފިޔަވަޅަކީ، 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 އިންފެށިގެން، ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު  ދިނުމަށް...

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 16ން 31 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 16ން 31 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 16އިން 31ގެ ނިޔަލަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަސް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން މަދުކުރި ނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލިސްތައް ބޭއްވުމާއި ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކުން އެދިގެން ނެރެދޭ އަމުރުތައް ނެރުމުގެ މަސައްކަތްތައް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި.

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ މި ޙާލަތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ އާއި ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކޮށްގެން ހިންގޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރައްވާ ވަކީލުންނާ މުއާޞަލާތު ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް، މުއާޞަލާތު ކުރުން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި، ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް...


WordPress Lightbox Plugin