ޙަބަރު

ޝަރީއަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް އަމަލުނުކުރުމަށް އަންގައި ކުރާ އަމުރު

ޝަރީއަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް އަމަލުނުކުރުމަށް އަންގައި ކުރާ އަމުރު

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ ކޯޓުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވުމުގެ ކުރިން ކުށެއް ނެތް މީހެއްކަމުގައި ބެލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހެއްކަމުގައިވާތީ، މި ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ބައްސާމު ޢަދީލް ޖަލީލް (ނަންބަރު 70,71/Cr-C/2024) ގަޒިއްޔާގެ މައުޟޫއަށް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓު މިއަހަރު ރިސެސް އަށް ނުދިއުމަށް ނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓު މިއަހަރު ރިސެސް އަށް ނުދިއުމަށް ނިންމައިފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓު މިއަހަރު ރިސެސްއަށް ނުދިއުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެދުތެރޭގައި (ޖޫން ނުވަތަ ޖުލައި މަހު) އަދި ޑިސެންބަރު މަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރިސެސް އަށް ދެއެވެ ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރިސެސްއަށް ނުދިއުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ މި ޑިސެންބަރު މަހުވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރިސެސް އަށް ނުދިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖޫން މަހު ރިސެސް އަށް ނުދިއަ ސަބަބުތައް އަދިވެސް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުންނެވެ މިގޮތުން އެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް  ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން، ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިންތިހާއަށް ބުރޫ އަރާފައިވުން މި ކޯޓުގެ އިމާރާތުގެ އެއްބައި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ޖޭއެސްސީ އިން އެންގުމާއި ގުޅިގެންކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިމާރާތް ހުޅުމާލޭގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާރބަންކޯ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ޑީޖޭއޭ އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވީނަމަވެސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ މުއްދަތެއް އަދިވެސް ނޭގުން އިމާރާތުގެ ދަތިކަން މެދުވެރިވެގެން ކޯޓުން ތާވަލުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު%50 އަށް ދަށްވެފައިވާއިރު އަޑުއެހުންތައް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދަޢުވާ ލިބޭ  ފަރާތްތަކުގެ ޚާއްސަކޮށް ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ގިނަ އަދަދަކަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ދިއުން އަޑުއެހުންތައް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން، ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ދަށްވެ، ޤާޟީންގެ ބެކްލޮގް މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވުން މިވަގުތު ކޯޓުގެ މަަސައްކަތުގެ މާހައުލު އޮތްގޮތުން، ކޯޓުގެ ރިސެސްއަށް ދިއުމުގެ މަސްލަހަތެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނުން މީގެއިތުރުންކޯޓުގެ އިމާރާތުގެ ހާލަތު މިވަގުތު ހުރި ގޮތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތްކުރުމަކީކޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ހުރި ނުރައްކަލެއްކަމުގައި ފާހަގަވިނަމަވެސް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ދެއްވާ އަހުމިއްޔަތު ފާހަގަކޮށް މިކަމަށް ކޯޓުގެ ޤާޟީން ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢައްޔަނު ކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢައްޔަނު ކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 09 މޭ 2023 ދުވަހު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އެ ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުއްވީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން...

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 16 އިން ޑިސެމްބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 16 އިން ޑިސެމްބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 16 އިން ޑިސެމްބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ޝަރީޢަތްތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް...

މިއަހަރުގެ ޖޫން 27ން ޖުލައި 10 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޖޫން 27ން ޖުލައި 10 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޖޫން 27ން ޖުލައި 10 ގެ ނިޔަލަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ޝަރީޢަތްތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލިސްތައް...

ދެންނެވުން

ދެންނެވުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިކޯޓުން ދެމުންއަންނަ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބެމުންދާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 09:00 އިން މެންދުރު 13:00 އަށެވެ. ސިޓީތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް: [email protected] ވަކީލުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކަށް ނަންނޯޓް...

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ އާ ގުޅޭ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީ އާ ގުޅޭ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/16 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާއާ، ”ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އެތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން“ ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުމުގެ މަތިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފައްދާފައިވާ...

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯނު ވެއްދުމާގުޅޭ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯނު ވެއްދުމާގުޅޭ

ޖިނާއީ ޢަދުލު ނިޒާމުގެ ދުވެލި އަވަސްކޮށް ޒަމާނީ އުޞޫލުތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް މި ކޯޓުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޅި އެންމެ މުހިންމު އެއްފިޔަވަޅަކީ، 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 އިންފެށިގެން، ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު  ދިނުމަށް...

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 16ން 31 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 16ން 31 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 16އިން 31ގެ ނިޔަލަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަސް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުން މަދުކުރި ނަމަވެސް، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މަޖިލިސްތައް ބޭއްވުމާއި ތަޙްޤީޤުކުރާ އިދާރާތަކުން އެދިގެން ނެރެދޭ އަމުރުތައް ނެރުމުގެ މަސައްކަތްތައް...

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި.

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ މި ޙާލަތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ އާއި ކޯޓަށް މީހުން ޙާޟިރުކޮށްގެން ހިންގޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރައްވާ ވަކީލުންނާ މުއާޞަލާތު ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް، މުއާޞަލާތު ކުރުން ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި، ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތުތައް...


WordPress Lightbox Plugin