ގުޅުއްވާލައްވާ

ކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑި:

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި:

ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:30 އިން ފެށިގެން 13:30 އަށެވެ.

ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑި:

ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:30 އިން ފެށިގެން 11:00 އަށެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯނު ނަންބަރުތައް
ރިސެޕްޝަން 3332633

3300041

3300042

3300043

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 3300649

3300793

3300795

7259112

B1 ސެކްޝަން 3300781

3300782

3300784

3300635

B2 ސެކްޝަން 3300743

3300745

3300765

B3 ސެކްޝަން 3300636

3300637

3300638

3300712

B4 ސެކްޝަން 3300643

3300644

3300763

3300792

B5 ސެކްޝަން 3300713

3300714

3300715

3300780

B6 ސެކްޝަން 3300758

3300759

3300760

3300601

B7 ސެކްޝަން 3300684

3300685

3300687

3300689

B8 ސެކްޝަން 3300762

3300764

3300645

3300642

B9 ސެކްޝަން 3300659

3300657

3300656

3300756

B10 ސެކްޝަން 3300621

3300622

3300620

3300741

މުއްދަތު ސެކްޝަން 3300631

3300632

3300794

ކުށުގެ ރެކޯޑް ސެކްޝަން 3300731
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ސެކްޝަން 3300730
ޙުކުމް ތަންފީޛު ސެކްޝަން 3300652

 

 

 


WordPress Lightbox Plugin