ގުޅުއްވާލައްވާ

ކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑި:

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި:

ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:30 އިން ފެށިގެން 13:30 އަށެވެ.

ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑި:

ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ބަންޑޭރި ޕޭ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:00 އިން ފެށިގެން 14:00 އަށެވެ.

ރަސްމީ އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯނު ނަންބަރުތައް
ރިސެޕްޝަން 3332633

3300041

3300042

3300043

ޕްރިލިމިނަރީ ސެކްޝަން 3300649

3300793

3300795

B1 ސެކްޝަން 3300781

3300782

3300628

B2 ސެކްޝަން 3300765
B3 ސެކްޝަން 3300636

3300638

3300712

B4 ސެކްޝަން 3300643

3300644

3300656

3300792

B5 ސެކްޝަން 3300713

3300714

3300715

3300780

B6 ސެކްޝަން 3300712

3300758

3300759

3300760

B7 ސެކްޝަން 3300689

3300684

3300685

3300687

B8 ސެކްޝަން 3300762

3300764

3300642

B9 ސެކްޝަން 3300659

3300238

3300763

3300756

B10 ސެކްޝަން 3300621

3300622

3300620

3300741

B11 ސެކްޝަން 3300709

3300636

3300637

3300638

މުއްދަތު ސެކްޝަން 3300761

3300794

ކުށުގެ ރެކޯޑް ސެކްޝަން 3300716

3300731

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ސެކްޝަން 3300730

 

 

 

 


WordPress Lightbox Plugin