ގަވާއިދު / އުޞޫލް

ގަވާއިދު / އުޞޫލްއިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު 2021
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު
އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

WordPress Lightbox Plugin