ނޫސްބަޔާން

ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ދެމީހަކު ދޫކޮށްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެތުރެމުންދާ ދޮގު ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ދެމީހަކު ދޫކޮށްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެތުރެމުންދާ ދޮގު ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ސ.މީދޫ / އަލިވާގެ، ޢަބްދުﷲ  ސަޢީދުގެ  މައްޗަށް މިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން، 18 މާރިޗު 2018 ދުވަހު ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ނިމުމުން، ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ހިތުހުރިގޮތަކަށް ކަމަށް...


WordPress Lightbox Plugin