ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ނަމާއި، އެޑްރެސްހުއްދަ ނަންބަރުފޯމް
މުޙައްމަދު މަމްޝޫޤް މަރުޒޫޤު ކ.މާލެ / ގ.ވަކަރު190/2019
ޙަސަން ޝަމާމް ހއ.އިހަވަންދޫ / ކޮށިތެރޭގެ159/2018
އާމިނަތު ޒައީފާ ޝާކިރު ގދ.ފިޔާރީ / މުގުރިގެ179/2019
މުޙައްމަދު ޠާހާ ނ.ހޮޅުދޫ / އުފަންވެލި37/2019
ޢާއިޝަތު ޖީލާން ޖަމީލް ސ.ހުޅުދޫ / ކުރެސެންޓުގެ234/2018
ޙުސައިން ފުއާދު ށ.ބިލެތްފަހި / އިރުމަތީގެ33/2018
ޝާފީ އާދަމް ގދ.މަޑަވެލި / އަތަމާގެ348/2018
މުޙައްމަދު ރާޣިބު އަޙްމަދު ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1341031/2008
އާދަމް ޝަރީފް ތ.ކަނޑޫދޫ / ރަބީޢުގެ288/2018
މުޙައްމަދު ރަޝީދު ކ.ހުރާ / ބަހާރީފަތިސް106/2016
ޙަސަން މަނިކު ގދ.ހޯނޑެއްދޫ / ކަންމަތީގެ266/2018
އަސްޢަދު ޝަރީފް ކ.މާލެ / މއ.ލޮޓަސް106/2018
މުޙައްމަދު ސަމީރު ރ.އިނގުރައިދޫ / ހިތްވަރު345/2018
މުޙައްމަދު ފަޔާޒު ގދ.ތިނަދޫ / އޯކަމް353/2018
މުޙައްމަދު ޙިލްމީ ސ.ފޭދޫ / ހިތްއަލިވާގެ29/2004
ޢަލީ ރިޟާ އިސްމާޢީލް ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 717224/2016
އާމިނަތު މައިޝާ ފ.މަގޫދޫ / ސޯސަންވިލާ146/2019
ޢާއިޝަތު ޝަރާއީން ރ.އުނގޫފާރު / ފަރިސްތަން296/2018
މުޙައްމަދު ޝަހުނީމް ގދ.ގައްދޫ / ރުވަމުގެ207/2018
ޢާއިޝަތު އަމްޖިދާ ފ.މަގޫދޫ / ނޫހިރި170/2019
ޙުސައިން ފަރުހާދު ށ.ފޯކައިދޫ / ރަނައުރާމާގެ18/2019
އިބްރާހީމް ސާލިމް މުޙައްމަދު ސ.ފޭދޫ / ހުޅުދޫގެ24/2019
ޙަސަން ޒަކީ ލ.ގަން / ރޯޝަންވިލާ351/2018
މުޢައްވިޒު ރަޝީދު ގދ.ތިނަދޫ / ގަޒީރާ27/2005
ޢާފިޔާ ޢަބްދުލް އަޒީޒް ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 894627/2018
މަރިޔަމް ސަޢާދާ ރ.އުނގޫފާރު / ނަޝޭމަން17/2018
ޢަބްދުލް ޤާދިރު ސ.ފޭދޫ / އާބުރުޒީގެ201/2019
އަޙްމަދު ޝިފާޢު ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ / މާތޮޑާއަވަށް.ރޭއަލިވާގެ50/2009
މުޙައްމަދު ޞާމިދު މ.ރަތްމަންދޫ / ހަނދުވަރު11/2019
ޙުސައިން ސިރާޖު ހދ.ވައިކަރަދޫ / ހެދޭކުރި325/2018
ޢާއިޝަތު ޝައިމާ ޝަމީމް ކ.މާލެ / ހ.މެރިން ވިއު119/2016
އަޙްމަދު ނާޝިދު ޙުސައިން ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1890319/2018
އިބްރާހީމް ޙާފިޒު ސ.ފޭދޫ / ސީމާވިލާ162/2018
ޙަސްނާ ޙަބީބް ގއ.ކޮލަމާފުށި / ސޯސަންގެ119/2018
އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ލ.ކަލައިދޫ / ނިއުލައިޓް123/2018
މުޙައްމަދު ޝަހީދު ޏ.ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން.ގޯލްޑަންގޭޓް274/2018
ގުސަޢިން މަޢުރޫފެ ގއ.ގެމަނަފުށި / އޯކިޑުމާގެ173/2019
އާމިނަތު ނަޝްއާ ޢާދިލް ސ.ހިތަދޫ / ނަސްރުއްސަބާ206/2018
އަޙްމަދު ނިޒާރު ކ.މާލެ / މއ.ހެޕީ96/2018
ސައްޔާޙް ޚަލީލް ގއ.ކޮލަމާފުށި / ހިތިލާގެ170/2018
އަޙްމަދު ނިޔާޒް ހދ.ނޮޅިވަރަން / ދޯދި154/2019
ފަތުހުﷲ ޢަލީ ހއ.ހޯރަފުށި / ވާރޭވިލާ130/2019
ޢާއިޝަތު ހިލްމާ ތ.ތިމަރަފުށި / ތަޑިރަތްމާގެ59/2019
ޚަދީޖާ އަޙްމަދު ޏ.ފުވައްމުލައް / ފުނާޑު.ލަގްޒަރީވިލާ68/2018
އަޙްމަދު ޝިޔާޒް ތ.އޮމަދޫ / ޒާސް112/2018
ލުބްނާ ވަޙީދު ހއ.ކެލާ / ވިނަ32/2018
ދުލްހާ ޢަބްދުއްލަތީފް ގއ.ގެމަނަފުށި / ލީނާހިޔާ220/2018
އާމިނަތު ރިފްޤާ ކ.މާލެ / މ.ވައިޓްފިޝް23/2019
އަޙްމަދު ނާޝިދު ޢަބްދުﷲ33/2016
މުޙައްމަދު އަލީމް ނ.ވެލިދޫ / ސަލްޖަމްގެ260/2018
އިބްރާހީމް މަހުދީ ޏ.ފުވައްމުލައް / ހަނދުވަރުދޭގެ314/2018
ޢަބްދުއްރަޝީދު ކ.މާލެ / ގ.ފްލާވަރސްވީޓް12/2018
މަރްޔަމް ޝުހުދާ ކ.މާލެ / ގ.ލައިޓްގްރީން15/2012
މަރްޔަމް ޝިފާނާ ޢަލީ ސަލީމް ކ.މާލެ / ހ.މެލަބަން93/2016
އަޙްމަދި ރޫޙުﷲ ޝިޔާމް ގއ.ގެމަނަފުށި / ގެމަނަ66/2018
މޫސާ ފާރިޝް އަޙްމަދު ގއ.ގެމަނަފުށި / އޯކިޑްމާގެ65/2018
ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ކ.މާލެ / ހ.މެލްބަން70/2013
ޢަބްދުއްސަލާމް ލުޠުފީ ގއ.ވިލިނގިލި / އާގަރާ52/2019
އާމިނަތު ޖިނާޙާ ޢަލީ ރަޝީދު ގދ.ފިޔޯރީ / ސަންޑަލްވުޑް64/2016
ޙާސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ކ.މާލެ / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ1-1އޭ44/2019
މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ގއ.ގެމަނަފުށި / ރަތްވިލާގެ131/2019
ފާޠިމަތު ޝަހުލާ އއ.ރަސްދޫ / އިރުމަތީގެ43/2019
ޞަބާޙު އުޘްމާން ކ.މާލެ / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 01-1-8724/2018
ޣާނިމް ޙުސައިން ގއ.ގެމަނަފުށި / ހަބަރުގެ46/2019
މަރިޔަމް ސަޢާދާ ރ.އުނގޫފާރު / ނަޝޭމަން17/2018
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ލ.މާވަށް / މާޒީ21/2018
އާޔަތުﷲ ޙުސައިން ގއ.ގެމަނަފުށި / އާގެ02/2013
އާފިޔާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 894627/2018
ސުހާދު ފ.ފީއަލި / ހޭޒްލީން17/2016
ފައިޞަލް އާދަމް ހދ.ފިނޭ / ދެތަނޑިމާގެ18/2016
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް މޫސާ ޅ.މާވަށް / ނަލަމަލަ28/2008
ސަޢުދު އިބްރާހީމް ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2647 98/05
އިބްރާހީމް ޒާހިދު ގދ.ވާދޫ / ލިލީމާގެ2016/01
ކާމިލާ ޙުސައިން ރ.އަލިފުށި / އައިރިސް2018/137
މުޙައްމަދު މުނާޒް ކ.މާލެ / މއ.ވިންޓަރ ޕެލަސް2016/29
އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު، ކ.މާލެ / ތްރީސްޓަރސް2018/13
ޚަދީޖާ ރާބިޢާ ތ.ވިލުފުށި / ނަލަހިޔާ2015/94
މުޙައްމަދު ޝަފީޢު ކ.މާލެ / މ.ތްރީސިސްޓަރސް03/2018
އާދަމް ޛާލިފް133/2016
ސާޖިދާ ޒާހިރު ސ.މަރަދޫ / ހަސްތީ30/2015
ޢަބްދުﷲ ޙަސީން ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 405913/1999
ޢަބްދުލްވައްހާބު ޢަބްދުލްޤާދިރު އއ.ރަސްދޫ / އުދަރެސް38/2015
ނައުފަލު އިބްރާހީމް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ / ނަލަގެ52/2016
ޙަސަން ޝިޔާމް މުޙައްމަދު ގދ.ވާދޫ / ސަދަންވިލާ01/2006
މުޙައްމަދު ޙައްސާނު އަޙްމަދު ހއ.ތަކަންދޫ / އޯޝަންވޭވް143/2015
ދިޔާނާ މަޖީދު ބ.ގޮއިދޫ / ލިލީވިލާ65/2016
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު ގދ.ގައްދޫ / ބޯޅަދަނޑުގެ95/2013
ޢާއިޝަތު ޝިފްނީ ރ.އިންނަމާދޫ / ސަމަންތާ84/2016
ފަތުޙު ﷲ އިސްމާޢީލް އިރަމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި36/2014
ޙުސައިން ޝަމީމް މާލެ / ހ.ހިޔާކަން33/2004
ޙުސްނީ މުބާރިކް ނ.މަނަދޫ / ގަސްކަރަ 11/2010
މެހެނާޒް ޙުސައިން ގއ.ދާންދޫ / ބީޗްވިލާ 36/2016
މަރިޔަމް އިނާޝާ ކ.ކާށިދޫ / މާވިނަ15/2016
ވަލީދު އިބްރާހީމް މަނިކު ތ.ތިމަރަފުށި / މާޖެހިގެ121/2016
ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފު މާލެ / ގ.ނޫމަރާވިލާ10/2002
މުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު ޅ.ހިންނަވަރު / ބުރެވިމާގެ45/2016
ޢަލީ ޟާމިރު އއ.މަތިވެރި / ބަނަފުސާގެ44/2016
ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރު މާލެ / ގ.އޮށްޓަރު55/2009
އަޙްމަދު ޔަސަޢު ތ.ތިމަރަފުށި / ނަރުގިސްވިލާ53/2014
އާއިޝަތު ޝީނާ މުޙައްމަދު މާލެ / ހ.ދޮންއަންނާރުގެ125/2016
އިބްރާޙީމް ނަޢީމް ރ.މަޑުއްވަރީ / ރުވާގުގެ19/2016
މުޙައްމަދު ވިޝާމް ޖަލީލް މާލެ / ވ.ލަކީސެވަން11/2016
ނިހާދު މުޙައްމަދު އއ.ރަސްދޫ / ނަންރީތިގެ85/2014
މަރްޔަމް ޔާޝާ ހދ.ވައިކަރަދޫ / މަންފާ86/2016
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ފ.ނިލަންދޫ / ކަރަންކާގެ68/2009
މުޙައްމަދު ޙާމިދު ހއ.ފިއްލަދޫ / ދޫރެސް52/2015
ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފު މާލެ / ހ.ލަކީކޯނަރ08/2010
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ގދ.ތިނަދޫ / މީނާނީޒް10/2009
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހުޅުމާލެ / މުތް 202/1996
މުޙައްމަދު ޙަލީމް ނ.ވެލިދޫ / އެލްޕާޝޯ29/2008
މުޙައްމަދު ފިޒާން މާލެ / ގ.ލިއެނާ09/2005
އިބްރާހީމް ޝަފީޢު ސ.ހުޅުދޫ / ވާރޭވިލާ74/2008
އިބްރާހީމް ރިޟާ ކ.ގުރައިދޫ / ޖަންބުމާގެ14/1999
ޙުސައިން ސިރާޖު އއ.އުކުޅަސް / ފިފްޓީފްލާވަރ01/2002
ޙަސަން ޝަފީޤު ސ.ހިތަދޫ / ނިވައިދޮށުގެ01/1998
ޢަބްދުލްމަޠީން ޢަބްދުލްކަރީމް މާލެ / މމޚ.ދަފްތަރު 742808/2002
ޢާއިޝަތު ތާނީފް ޝިރަން މާލެ / މ.ނާއިންފަރުގެ50/2014
ފާޠިމަތު ޝިފާނާ މާލެ / ހ.ޝިފާނާވިލާ25/2006
އަލްހާ ޢަލީ ރަޝީދު ޏ.ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން-ސަވޭރާ47/2015
އާދަމް މުޙައްމަދު ޅ.ހިންނަވަރު / މާތިލާ39/2014
މާޖިދާ މަޖުދީ ސ.ހިތަދޫ / ރީތިގަސްދޮށުގެ14/2005
ޚަދީޖާ ނާޢީމް މާލެ / މ.ރަންވަރު20/2005
އިބްރާހީމް ޢަފީފު ބ.ތުޅާދޫ / ގުލްބަހާރުގެ06/2002
އާމިނަތު ރާޔާ ޢަލީ މާލެ / މއ.މާފަތްވަރު69/2009
ސަވްދާ ޢަލީ ސަލީމް މާލެ / މ.ޖެސްމިންވިލާ46/2015
މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު މާލެ / މ.ކުޅިދޮށުގެ08/2003
ފާޠިމަތު ޝައުފާ ކ.ހުރާ / ސަވާނާ34/2015
ޢުމަރު ޢަބްދުﷲ ޏ.ފުވައްމުލައް / ފުނާޑު.އުފާ01/2014
މުޙައްމަދު ނިޝާން ށ. ފޯކައިދޫ / އިވްނިންގ އިން ޕެރިސް67/2015
ނާސިޙާ ޙަސަންދީދީ ޏ.ފުވައްމުލައް / ދަޑިމަގު-މާވާގެ86/2013
މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މާލެ / މއ.އައިވަރީހައުސް06/94
މަރްޔަމް ޝާނީ ހއ.ދިއްދޫ / ސަނދުބަރަކާގެ14/2014
ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު ޅ. ހިންނަވަރު / ހިޔާވަހި16/2014
ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު ހދ. ކުޅުދުއްފުށި / ޕެޝާވަރު2013/07
އިބްރާހީމް ރަމީޒު ލ.ފޮނަދޫ / ތުތިޔާގެ03/2014
ޢަލީ އަޙްމަދު ފ.ނިލަންދޫ / ބިއްދޮށުގެ20/2010
އިސްމާޢީލް ވިޝާމް މާލެ / މ.ހަނީޑިއު66/2009
ޚާލިދު ޤާސިމް ކ.ތުލުސްދޫ / ރޯޒީ56/2008
ނާޒިލު ޢަފީފް ގދ. ފިޔޯރީ / ހެވަންލީހޭވަން30/2005
މުޙައްމަދު މިޞްބާޙް ސ.ހުޅުދޫ / ހެޕީޑްރީމް61/2014
ޢަލީ ނަދީމް އދ. މާމިގިލި / ފްރީޕާކް05/2013
އިބްރާހީމް ރަމީޒު ލ.ފޮނަދޫ / ތުތިޔާގެ03/2014
އަޙްމަދު މުޢިއްޒު މާލެ / މއ.ޑޯންޝައިން15/1994
ޚަދީޖާ ސަޢީދު ސ.ފޭދޫ / ޑިއަރެސްޓް56/2015
ސުލައިމާން މުޙައްމަދު ޅ.ކުރެންދޫ / ނޫރާނީގެ52/2013
ޝިފާޒާ ޙަނީފު ގއ.ވިލިނގިލި / ފާއިޒާމަންޒިލް58/2013
ޢަލީ ޝިހާމް ލ.ގަން / ފެއަރީގާރޑެން68/2015
ޙައްވާ ޝާޒްލީން އދ.މަހިބަދޫ / އީސްޓަންވިލާ135/2015
އާމިނަތު ރުކްޝާނާ އިބްރާހިމް ކ.މާލެ / މ.ލިޔާގެ29/2005
އަލީ ނަދީމް ކ.މާލެ/ ހ.ގްލޯރިއޯސާ27/2006
އާދަމް ސަޢީދު މޫސާ ކ.މާލެ / ދަފްތަރު.ނަންބަރު 138503/2005
ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ ސ.މަރަދޫ / ޒެފެއަރ74/2009
ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް ނ.މާފަރު / އީޓުޖެހިގެ26/2009
އަޙްމަދު ސަމީރު މ. ކޮޅުފުށި / ގުރަހަ22/2015
ޙުސައިން އަޙްމަދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 165310/1996
އާމިނަތު މުޙައްމަދުދީދީ ސ.ހިތަދޫ / މައިފަރު23/2015
ޢާރިފާ ސަޢީދު ރ.އަލިފުށި / ނިއޯލައިން127/2015
ފާޠިމަތު ޒުހުރާ ނ.މަގޫދޫ / ފެހިވިލާގެ128/2015
ޝާދިޔާ އާދަމް އދ. ދަނގެތި / ސާތީ16/2007
ނަޞްރުﷲ މުޞްޠަފާ ގދ. ރަތަފަންދޫ / މުޝްތަރީގެ89/2013
ޞަފާ ޝަރީފް ސ. ހުޅުދޫ / ދެތަޑިމާގެ61/2009
މޫސާ އާދަމް ޅ. ހިންނަވަރު / ފެހިގެ15/2015
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ކ. މާލެ / މ. މުޙައްމަދީއާބާދު78/2015
މުޙައްމަދު މިންހާޖް ސ.ފޭދޫ / ހިރިލަންދޫގެ82/2013
މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ކ.މާލެ / މއ.ކޮމްރެޑްވިލާ16/1994
ޢާއިޝަތު އަޒްލީނާ ކ. މާލެ / ހ. ސިއްކަގެ141/2015
ޢަލީ މަޢުރޫފް ހއ. ވަށަފަރު / ޖަނބުރޯލްމާގެ64/2015
މުޙައްމަދު ރީޙާން ތ.ތިމަރަފުށި / ގާރޑްންހައުސް71/2015
އަޙްމަދު ރަޝީދު ގދ. ނަޑެއްލާ / އަރައިޝާ26/2008
ފާޠިމަތު ޝަރީފް ކ. މާލެ / މ. އާކުރި19/2011
ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް އއ. ފެރިދޫ / ސިޔާމާމަންޒިލް134/2015
މުޙައްމަދު ކަމާލް ގއ. ދާންދޫ / ފޮނިތޮށިގެ10/2014
މައިމޫނާ ޙަސަން ސ.ހުޅުދޫ / ސޯސަންމާގެ117/2015
ޝަމީމް ފައިސަލް އަޙްމަދު މ މ ޙ ދ 35442/2014
މުޙައްމަދު ޙާމިދު ހއ. ފިއްލަދޫ ދޫރެސް52/2015
އާމިނަތު ރިފުޒާ ހއ. ކެލާ / ކަނީރުވިލާ66/2015
ޢަބްދުﷲ ފިކުރީ ރ. ކަނދޮޅުދޫ / އަފި27/2015
ޙަމްޒާ ލަޠީފް ކ. މާލެ / މއ. ޕާރސީވްވިލާ35/2015
މުޙައްމަދު މިހްފާޒް ކ. މާލެ / މ. ކުރެއްދޫގެ36/2015
މަޙްފޫޡް ސަޢީދު ގއ. ކޮލަމާފުށި / ވިކްޓްރީ43/2015
މުޙައްމަދު ނާފިޒު ކ. ގުޅި / ނިޔަގަލަ70/2015
އަކްރަމް ޒުހައިރު ގދ. ގައްދޫ / ކްރިސްޓަލް116/2015
ސައްފާޙް މުޙައްމަދު ގއ. ކޮލަމާފުށި / ސަވާ39/2015
ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ގދ. ގައްދޫ / ކަނީރުވިލާ24/2005
މުޙައްމަދު ފައްވާޒް ކ. މާލެ / ހ. ބެނީނާ40/2013
އިބްރާހީމް ސިމާލް ނ. ފޮއްދޫ / ސާހިލް46/2013
ޢަލީ މުރުތަޟާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ / ޕާކީޒާ82/2015
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ބ. ކެންދޫ / އެއްގަމުގެ44/2015
ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ގއ. ވިލިނގިލި / އެވަރލާސްޓް29/2015
މަޖީދު ޢަލީ ގއ. ދާންދޫ / މަތަރަސްމާގެ54/2015
އާދަމް ސަލީމް ނ. މަގޫދޫ / ހަވީރީނާޒު51/2015
މުޙައްމަދު ރީޙާން ތ. ތިމަރަފުށި / ގާރޑްންހައުސް71/2015
މުޙައްމަދު ޝާހް ދ. ހުޅުދެލި / ތުޑީގެ49/2015
އަފްޞަލް ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ކ. މާލެ / މ. ސީޑް69/2015
އަޙްމަދު ނަޞީރު ފ. ނިލަންދޫ / ނޫރާނީހައުސް83/2015
އަމްޖަދު އަޙްމަދު ފ. ފީއަލި / އާބާދުއައްސޭރި92/2015
ޙާމިދު އަޙްމަދު ފ. ނިލަންދޫ / ކަރަންކާގެ05/2015
މުޙައްމަދު ޢާދިލް ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 852005/2015
ޝަޛީމު ވަޙީދު ގއ. ނިލަންދޫ / އަމާޒް58/2015
ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ގއ. ވިލިނގިލި / ބީޗުހައުސް63/2015
ޢަލީ ނަޞީރު ޤާސިމް ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަމްބަރ 53507/2015
ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ ގދ. ފިޔޯރީ / ނާރެސް72/2015
އަޙްމަދު ޝާން ގއ. ވިލިނގިލި / އިރާކުގެ09/2015
ނައުޝާދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އއ. ރަސްދޫ / ސްވޭދާމަންޒިލް27/2011
ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު ރަޝާދު ކ. މާލެ / މއ. ކެލާގެއާގެ12/2003
ޙުސައިން ފާއިޒު ލ. ދަނބިދޫ / ފިނިހިޔާގެ102/2015
މަރްޔަމް ޙަނީފާ ޚާލިދު ހއ. ކެލާ / އަނބުގަސްދޮށުގެ07/2002
މުޙައްމަދު ނިޡާމް ބ. ދަރަވަންދޫ / ފުނަމާގެ02/2008
ޙަސަން ލަޠީފް ކ. މާލެ / ހ. ސީވީޑް07/2000
އަޙްމަދު ޝާފިޢު ހއ. އިހަވަންދޫ / އުދަރެސް51/2009
މުޙައްމަދު ޝާކިރު ( މުޙައްމަދު) ގއ. ކޮލަމާފުށި / ހިރުދުގަސްދޮށުގެ11/2006
އުސާމާ މޫސާ ށ. ކޮމަންޑޫ / ޗަމަން20/2006
ނިހާމް ޖަޢުފަރު (ނިހާމް) ކ. މާލެ / މ. ހޮޓާދޮށުގެ06/2011
ފަރީޝާ ޢަބްދުﷲ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ބަގީޗާގެ30/2011
އާދަމް ޝަމީމު ދ. މާއެނބޫދޫ / މަލާޒް02/2012
ޢަލީ ޢާމިރު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 168409/1994
ހުސްނުއް ސުޢޫދު ސ.މީދޫ / ޙަސަންކާރިގެ19/1994
އިބްރާހީމް ތައުފީޤް ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 289411/2004
ފާޠިމަތު ރީޝާން އިބްރާހީމް ޚަލީލް ގއ. ވިލިނގިލި / އޯކިޑްމާގެ84/2014
ޢާއިޝަތު ޝިފާލާ ސ. ހިތަދޫ / ތަބުލާގެ73/2009
މަރްޔަމް މުނާ ސ. ފޭދޫ / ބޯގަންވިލާ60/2014
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 088101/1990
އާމިނަތު އަޙްމަދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 74233/2013
ޝަހްރާ މޫސާ އއ. ރަސްދޫ / އުތުރުގެ32/2014
ޢަލީ ޒާހިރު ޏ. ފުވައްމުލައް / މާހުގެ23/2011
މޫސާ ސިރާޖު ލ. ގާދޫ / އުފާ23/2014
މުޙައްމަދު ޝާހު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 953746/2006
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް މ. މުލައް / ސިތާރާވާދީ15/2006
މަރްޔަމް ޝަމްލާ ރ. އުނގޫފާރު / އިރުމަތީގެ73/2014
މަޒްލާން ރަޝީދު ކ. މާލެ / ގ. ރަތްވިލާގެ03/2001
ޢިމާދު ޞާލިޙް ސ. ފޭދޫ / އެވަރެސްޓް31/2014
އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ކ. މާލެ / ވ. ނަޖުހިޔާ34/2004
ޙިސާން ޙުސައިން ކ. މާލެ / މ. ނޫހިރި22/2002
އާމިނަތު ނަސްރީނާ ސ. ހިތަދޫ / ހިޔަލީވިލާ23/2009
މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ޢަބްދުލްޤަދީރު ގދ. ގައްދޫ / ޖަހާމުގުރިގެ18/2013
މުޙައްމަދު ސަލީމް ކ. މާލެ / ގ. ރޭނިސް02/1992
މައުމޫން ޙަމީދު ކ. މާލެ / ހ. މީނާޒް30/2008
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ކ. މާލެ / ހުޅުމާލެ. ޚައިރާތު04/2003
އަޙްމަދު ރަޝީދު ކ. މާލެ / ހުޅުމާލެ. ގޯތި 06-41 އާރު24/2004
ޙަސަން ފަލާޙް ޏ. ފުވައްމުލައް / މާދަޑު. ސިތާނާ12/2010
އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ކ. މާލެ / ގ. ފުންފަޅު98/2014
ފާޠިމަތު ސަމާ ކ. މާފުށި / ސީސަންގެ29/2013
ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ކ. މާލެ / ގ. ގޮފި16/2004
ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ކ. މާލެ / ގ. ފަރިދޫ09/1999
ޠާހާ މުޙައްމަދު އދ. މާމިގިލި / ކަޅިހާރުގެ06/2014
މައުމޫން މޫސާ ށ. ފުނަދޫ / ސީސްޓަރ09/2011
ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ކ. މާލެ / މ. ސަބްރާތު03/1993
އަޙްމަދު ޝިހާދު ހއ.ހޯރަފުށި / ބްލެސް37/2012
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ކ. މާލެ / ވ. އަކަރަކަރަ43/2008
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ތ. ކިނބިދޫ / ނަޞްރުއްޞަބާ11/2013
މުޙައްމަދު ފަރީދު ފ. ފީއަލި / ރޭވަވިލާ104/2014
މުޙައްމަދު ޙަމްޒާ ފ. މަގޫދޫ / އަތިރީގެ44/2013
އިޝްރާޤް ތައުފީޤް ކ. މާލެ / ގ. ރަންހިރި44/2012
ޙަސަން ޞަފްވާން ހދ. ކުރިނބި / ބިލެތްމާގެ38/2014
ޢަލީ އިބްރާހީމް ސ. ހިތަދޫ / ބޯށިވަލުގެ67/2014
ޢާއިޝަތު ހައިފާ ކ. މާލެ / ގ. ރީތިފެހި12/2007
އަޙްމަދު ޠާލިބު ސ. މީދޫ / ދޮންދީދީމަންޒިލް09/2014
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 853843/2013
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ސ. ހުޅުދޫ / ތްރީލައިންސް02/2011
ޢަބްދުﷲ ސިޔާޒް ޅ. ނައިފަރު / ނަސީމާމަންޒިލް18/2006
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ކ. މާލެ / ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-3-10023/1999
އަޙްމަދު ޔާމީން ކ. މާލެ / ހ. ދިއްލީގެ19/2010
އިމްތިޔާޒް ޢަލީ ލ. މާމެންދޫ / އުތުރުގެ62/2014
ޖަޢުފަރު ރަޝީދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 749925/2004
މަސްތޫރު ޙުސްނީ ސ. ހިތަދޫ / ފިތުރޯނުގެ19/1999
މުޙައްމަދު ޞަފްވާން ކ. މާލެ / ހ. ޓްރެންކްއިލްވިލާ16/2012
މޫސާ ޤާސިމް ކ. މާލެ / ހ. ވޭވަރ07/2009
ނަދީމް އިބްރާހީމް ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 700613/2008
ރުޝްދުﷲ އިބްރާހީމް ބ. މާޅޮސް / ޖަވާހިރުމާގެ21/2014
ޢަބްދުﷲ އިސްމާޢީލް ފ. ނިލަންދޫ / އަތަމާގެ80/2014
އަޙްމަދު ޝަފީޤް ކ. މާލެ / މ. ޠާއިފް21/1999
ޢަލީ ޝާހް ގއ. ވިލިނގިލި / ބީޗުހައުސް16/2006
ޙަސަން ވަޙީދު ހދ. ކުރިނބި / ރަންކޮކާގެ24/2006
ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 537805/1996
އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ކ. މާލެ / ގ. ކެނެރީގެ08/2014
އާމިނަތު ސުވޭޒާ ނަޢީމް ތ. ވިލުފުށި / އަބްލަޣީގެ22/2009
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ރ. ރަސްގެތީމު / ރެޑްހައުސް49/2013
މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲ ގދ. ގައްދޫ / ހަނދުވަރީނާޒް53/2013
އާދަމް އާޞިފް ލ. ގަން / ތުނޑި. ވުޑްލޭންޑް28/2004
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް ގދ. ތިނަދޫ / އަލިދޯދި32/2005
އަޙްމަދު ޒަނީނު އާދަމް ކ. މާލެ / ގ. މާލޭހިޔާ 2 10-4108/1999
ބްރާހީމް ޝަމީލް ސ. ހިތަދޫ / ޖަންބުމާގެ05/2012
މުޙައްމަދު އިޔާސް ސ. މީދޫ / ވިޓޯރިޔާ31/2010
ނާޡިމް ޙަބީބް ގދ. ފިޔޯރީ / ކެކުރި37/2011
ޝާހީން ޙަމީދު ކ. މާލެ / ހ. މީނާޒް07/1990
އަބުދުލްމާނިޢު ޙުސައިން ހއ.އިހަވަންދޫ ޢަންބަރީގެ94/2013
ޝަހީމް އަޙްމަދު ކ.ދިއްފުށި އޮނުފީނިގެ11/1999
ޢަބުދުﷲ ޝާޢިރު ކ.މާލެ މ.ފުރަހަނިއާގެ05/1995
އާމިނަތު ޝެޒުލީނާ ސ.ފޭދޫ މަދޮށިމާވިލާ22/2010
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މ.މުލައް ކޯޒީވިލާ54/2013
މުޙައްމަދު ޢަލީ، ހުޅުމާލެ. ކޯޒީ ލިލީ / ކ.މާލެ252/2018
ފާޠިމަތު މާޝާ، މަންފާ / ހދ.ވައިކަރަދޫ304/2018
ފާޠިމަތު ޔާސްމީން ޝަމާލް، ގ.އެރިއަދޫ / މާލެ08/2018
އަޙްމަދު ނަޝީދު ޙުސައިން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1890 / މާލެ319/2018
ފާޠިމަތު ޒޫނާ، އަރުތަ / ބ.މާޅޮސްPL(P)-2020/115
މުޙައްމަދު ތަސްލީމް، މެނީލާ / ތ.ކަނޑޫދޫ175/2018
ޢާއިޝަތު ޝަރީފް، ކޯޒީރައުންޑް / ގދ.ތިނަދޫ270/2018
ޒުންނަވާރު ސަލީމް، މ.ނައިންހައުސް / މާލެPL(P)-2020/277
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު، ވިނަރެސް / ވ.ފެލިދޫ2010/17
އަޙްމަދު ޞިއްދީޤު، ހ.ކަދޮޅުމާގެ / މާލެ16/2019

WordPress Lightbox Plugin