ފޯމް

   
ނޫސްވެރިންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފޯމް (ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 6)
ކަފާލަތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 5)
ކަފާލަތުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ މިންވަރު (ޖަދުވަލު 9)
އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ދޫކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 10.6)
ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ފޯމު (ޖަދުވަލު 10.09)
ހެކި ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 10.10)
މުދާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 21)
މުދާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު (ޖަދުވަލު 22)
ހޭބިއަސް ކޯޕަސް އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 23)
ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 26)
ތަރުޖަމާނު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު (ޖަދުވަލު 29)
ރެޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 31.01)
ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 33)
ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދު ދޭ ފޯމު (ޖަދުވަލު 33.01)
ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 37)
ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދު ދޭ ފޯމް (ޖަދުވަލު 37.01)
ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު (ޖަދުވަލު 38)
މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުމަށް އެދި ވަކީލު ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 39)
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު (ޖަދުވަލު 40)
ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު (ޖަދުވަލު 41)
މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމާއި ބަޔާން ބެލުމާއި ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 43)
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބުއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 45)
ޝަރީޢަތް އަޑުއަހަން ވަނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 46)
މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމް (ޖަދުވަލު 47)
އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ލިޔުމުން ހެކި ހުށަހަޅާ ފޯމު (ކިތާބީ ހެކި)
ލިޔުމުން ޝަފަހީ ހެކި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދޭ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު
ކްލަބް ސީ.އާރު.ސީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ވަކީލަކު މައްސަލައިން ވަކިކުރުމަށް އެދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފޯމު
މައްސަލައިގައި ވަކީލުކަމުގެ ޓްރޭނީ ބައިވެރިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

WordPress Lightbox Plugin