ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމާއި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން – ޢަލީ ރުޝްދީ އަދި ޖަސިމް

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމާއި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން – ޢަލީ ރުޝްދީ އަދި ޖަސިމް

51/Cr-C/2019

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުން – މުޙައްމަދު ސާޒް، ތ.ކިނބިދޫ / ގުލްފާމްގެ

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުން – މުޙައްމަދު ސާޒް، ތ.ކިނބިދޫ / ގުލްފާމްގެ

433/Cr-C/2021

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – މުޙައްމަދު ޖަޛްލާން އަޙްމަދު، ސ.މަރަދޫ / ސައުތުބީޗު

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – މުޙައްމަދު ޖަޛްލާން އަޙްމަދު، ސ.މަރަދޫ / ސައުތުބީޗު

115/Cr-C/2021

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ޙަސަން ރިޔާޟް އަދި ޢާއިޝަތު ރަފާ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ޙަސަން ރިޔާޟް އަދި ޢާއިޝަތު ރަފާ

67/Cr-C/2023


WordPress Lightbox Plugin