ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – ނަބީޙު ޙުސައިން، ސ.ހިތަދޫ / އީސްޓްލައިޓް

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – ނަބީޙު ޙުސައިން، ސ.ހިތަދޫ / އީސްޓްލައިޓް

34/Cr-C/2024

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ހިލާފުވުން – މުޙައްމަދު ސައްފާޙު

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ހިލާފުވުން – މުޙައްމަދު ސައްފާޙު

688/Cr-C/2022 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު) ގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާ ހަވާލާދީ، މުޙައްމަދު ސައްފާޙު، ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ...

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވުން – އިބްރާހީމް އިކްރާމް، ކ. މާލެ / ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކާ ޚިލާފުވުން – އިބްރާހީމް އިކްރާމް، ކ. މާލެ / ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ

218/Cr-C/2024


WordPress Lightbox Plugin