ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު އެކުޑަކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން – ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް، މަޙްމާގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު އެކުޑަކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން – ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް، މަޙްމާގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

185/Cr-C/2020 މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅަައި ޙުކުމްކުރެވިފައި ވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުން – ޢަބްދުﷲ ޢަލީމަނިކުއާއި މުޙައްމަދު ތަސްލީމް

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރުން – ޢަބްދުﷲ ޢަލީމަނިކުއާއި މުޙައްމަދު ތަސްލީމް

637/Cr-C/2021

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަސްދުގައި އަތްލުން – އަޙްމަދު ނިޝާން، އަންނާރުމާގެ / ލ.މުންޑޫ

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއް އޮވެގެން ޤަސްދުގައި އަތްލުން – އަޙްމަދު ނިޝާން، އަންނާރުމާގެ / ލ.މުންޑޫ

534/Cr-C/2020 މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް...

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – އަޙްމަދު ފިރުޝާން، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ-މާތޮޑާ އަވަށް / ސަންރައިޒް

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – އަޙްމަދު ފިރުޝާން، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ-މާތޮޑާ އަވަށް / ސަންރައިޒް

331/Cr-C/2023


WordPress Lightbox Plugin