ތަޢާރަފް

ކްރިމިނަލް ކޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގައި ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށްކުށުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، މީހުންކުރާ ޖިނާއީ ކުށްކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ޤާނޫނަކުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިނުވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓެކެވެ.


WordPress Lightbox Plugin