މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ނިންމި ނިންމުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، އަތާމަގެ / ހދ.ނޭކުރެންދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، އަތާމަގެ / ހދ.ނޭކުރެންދޫ

657/Cr-C/2022

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ސަފާޙް، މާފޮޅޭގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ސަފާޙް، މާފޮޅޭގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

439/Cr-C/2018

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ޞިބާ، އަމްފާ / ސ.ހިތަދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ޞިބާ، އަމްފާ / ސ.ހިތަދޫ

700/Cr-C/2019

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޔާސިރު އަދި އިތުރު 03 މީހުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޔާސިރު އަދި އިތުރު 03 މީހުން

193/Cr-C/2018

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އާދަމް ޝާޢިރު އަދި އިތުރު 02 މީހުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އާދަމް ޝާޢިރު އަދި އިތުރު 02 މީހުން

784/Cr-C/2019

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ މުޞްޠަފާ، ހ.ހަންޏާމީދޫގެ / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ މުޞްޠަފާ، ހ.ހަންޏާމީދޫގެ / މާލެ

313/Cr-C/2022

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ވަޖީޙު، ތަނޑިރަތްމާގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ވަޖީޙު، ތަނޑިރަތްމާގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

237/Cr-C/2022

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން އިބްރާހީމް، މީނާޒް / މ.މުލައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން އިބްރާހީމް، މީނާޒް / މ.މުލައް

641/Cr-C/2021

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، ގ.ހާފްސީ / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، ގ.ހާފްސީ / މާލެ

696/Cr-C/2021

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ރަޝްވާން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1841 / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ރަޝްވާން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1841 / މާލެ

111/Cr-C/2021


WordPress Lightbox Plugin