މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ނިންމި ނިންމުން

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް ގެންގުޅުން – އަޙްމަދު ނަބީލް، ކ.މާލެ / މ. ގޯލްޑަންލީފް

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް ގެންގުޅުން – އަޙްމަދު ނަބީލް، ކ.މާލެ / މ. ގޯލްޑަންލީފް

270/Cr-C/2023

ވައްކަންކުރުން – ޢަލީ މާހިރު، ތ.މަޑިފުށި / މަތަރެސްމާގެ

ވައްކަންކުރުން – ޢަލީ މާހިރު، ތ.މަޑިފުށި / މަތަރެސްމާގެ

400/Cr-C/2023  

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން – އިސްމާޢީލް އިފްހާމް މުޙައްމަދު އަދި އަޙްމަދު ޙުސާމް

ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން – އިސްމާޢީލް އިފްހާމް މުޙައްމަދު އަދި އަޙްމަދު ޙުސާމް

237/Cr-C/2021

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން – މުޙައްމަދު މާޢިޝް، ކ. މާލެ / މ. މާކޮޅު

ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން – މުޙައްމަދު މާޢިޝް، ކ. މާލެ / މ. މާކޮޅު

273/Cr-C/2020

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، އަތާމަގެ / ހދ.ނޭކުރެންދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، އަތާމަގެ / ހދ.ނޭކުރެންދޫ

657/Cr-C/2022

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ސަފާޙް، މާފޮޅޭގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ސަފާޙް، މާފޮޅޭގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

439/Cr-C/2018

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ޞިބާ، އަމްފާ / ސ.ހިތަދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ޞިބާ، އަމްފާ / ސ.ހިތަދޫ

700/Cr-C/2019

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޔާސިރު އަދި އިތުރު 03 މީހުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޔާސިރު އަދި އިތުރު 03 މީހުން

193/Cr-C/2018

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އާދަމް ޝާޢިރު އަދި އިތުރު 02 މީހުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އާދަމް ޝާޢިރު އަދި އިތުރު 02 މީހުން

784/Cr-C/2019

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ މުޞްޠަފާ، ހ.ހަންޏާމީދޫގެ / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ މުޞްޠަފާ، ހ.ހަންޏާމީދޫގެ / މާލެ

313/Cr-C/2022


WordPress Lightbox Plugin