އިޢުލާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/22 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 28 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 13:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 25 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 13:00

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/13 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 26 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 14:30 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 06 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 14:30  

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އީ.ޑީ.އާރް ސޮލޫޝަން ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އީ.ޑީ.އާރް ސޮލޫޝަން ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/12 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 19 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 10:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 26 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 14:30

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 10 ސްކޭނަރ (ހެވީ ޑިއުޓީ) ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 10 ސްކޭނަރ (ހެވީ ޑިއުޓީ) ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/09 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 11 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 10:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 18 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 14:00

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/08 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 08 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 10:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 15 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 13:30

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

145-P/2024/03 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑި: 28 ޖަނަވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 10:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 01 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 10:00

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައި.ޓީ ހާރޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

145-P/2024/02 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑި: 24 ޖަނަވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 10:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 30 ޖަނަވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 10:00

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2023/67

މިކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް

މިކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް

145-P/2023/66 މި ކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން، 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި


WordPress Lightbox Plugin