އިޢުލާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ 01 ސްމާރޓް ޓީވީ (65 އިންޗީގެ) ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ 01 ސްމާރޓް ޓީވީ (65 އިންޗީގެ) ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/52 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 16 ޖުލައި 2024 ދުވަހުގެ 11:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 22 ޖުލައި 2024 ދުވަހުގެ 14:30

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/35 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 14 މޭ 2024 ދުވަހުގެ 11:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 21 މޭ 2024 ދުވަހުގެ 14:30  

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ 20 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ 20 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/29 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 24 އެޕްރީލް 2024 ދުވަހުގެ 11:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 29 އެޕްރީލް 2024 ދުވަހުގެ 13:30  

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައި.ޓީ އާ ގުޅޭ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައި.ޓީ އާ ގުޅޭ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/24 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 24 އެޕްރީލް 2024 ދުވަހުގެ 11:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 29 އެޕްރީލް 2024 ދުވަހުގެ 10:00  

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/22 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 28 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 13:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 25 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 13:00

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/13 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 26 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 14:30 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 06 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 14:30  

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އީ.ޑީ.އާރް ސޮލޫޝަން ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އީ.ޑީ.އާރް ސޮލޫޝަން ސިސްޓަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/12 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 19 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 10:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 26 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 14:30

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 10 ސްކޭނަރ (ހެވީ ޑިއުޓީ) ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 10 ސްކޭނަރ (ހެވީ ޑިއުޓީ) ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/09 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 11 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 10:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 18 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 14:00

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/08 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 08 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 10:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 15 ފެބުރުވަރީ 2024 ދުވަހުގެ 13:30


WordPress Lightbox Plugin