އިޢުލާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2023/67

މިކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް

މިކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް

145-P/2023/66 މި ކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން، 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި

މިކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް

މިކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް

145-P/2023/62 މި ކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން، 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 10 ޑޮކިއުމަންޓް ސްކޭނަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 10 ޑޮކިއުމަންޓް ސްކޭނަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2023/61 ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2023 އޮގަސްޓް 31 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ (ބާތިލުކުރެވިފައި)

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ (ބާތިލުކުރެވިފައި)

145-P/2023/56

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2023/55

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް، 30 ވަތްގަނޑުލީ 01 އިލެކްޓްރޯނިކް ލޮކަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް، 30 ވަތްގަނޑުލީ 01 އިލެކްޓްރޯނިކް ލޮކަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2023/47

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކެނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2023/46  

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެމް ބޯޑު މާލަމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތާއި 2 ނަންބަރު ގޭޓް ބޭރު ފަރާތުގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެމް ބޯޑު މާލަމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތާއި 2 ނަންބަރު ގޭޓް ބޭރު ފަރާތުގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2023/11


WordPress Lightbox Plugin