ވިޜަން / މިޝަން

ވިޜަން

މި ކޯޓުގެ ވިޜަންއަކީ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި މި ކޯޓަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޞާޞްގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުވެ.

މިޝަން

މި ކޯޓުގެ މިޝަންއަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހަމަހަމަކަމާއި، ހާމަކަމާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި އަވަސްކަމާއެކު ނިންމުމެވެ.


WordPress Lightbox Plugin