ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ނިޝާޙު، ލ.ކަލައިދޫ / ކޯޒީހައުސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ނިޝާޙު، ލ.ކަލައިދޫ / ކޯޒީހައުސް

145-B7/SHN/(672،673-2020)/2023/09

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ވާސިޤް، އަޙްމަދު ލީން ފާރޫޤު، އިބްރާހީމް ޝަރަފް އަދި އަޙްމަދު ލޫޠު ނަޢީމް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ވާސިޤް، އަޙްމަދު ލީން ފާރޫޤު، އިބްރާހީމް ޝަރަފް އަދި އަޙްމަދު ލޫޠު ނަޢީމް

145-B7/SHN/(123-2020)/2023/08

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ތަހުމީން އަޙްމަދު، ގއ.ކޮނޑޭ / ފޮޅޭމާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ތަހުމީން އަޙްމަދު، ގއ.ކޮނޑޭ / ފޮޅޭމާ

145-B4/SHN/(456-460-2021)/2023/02

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ރ.އިނގުރައިދޫ / ބޮޑުކާށިގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ރ.އިނގުރައިދޫ / ބޮޑުކާށިގެ

145-B7/SHN/(715-2022)/2023/05

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މޫސާ، ކ. މާލެ / މ. ހަތިކަނޑު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މޫސާ، ކ. މާލެ / މ. ހަތިކަނޑު

145-B6/SHN/(230-2021)/2023/02

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަމްދޫން މުޙައްމަދު، ކ. މާލެ / މއ. ސީނަރީވިޔު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަމްދޫން މުޙައްމަދު، ކ. މާލެ / މއ. ސީނަރީވިޔު

145-B6/SHN/(542-2022)/2023/01  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޢަރީފް، ހއ.ދިއްދޫ / ޝަރުމީމަންޒިލް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޢަރީފް، ހއ.ދިއްދޫ / ޝަރުމީމަންޒިލް

145-B7/SHN/(250-2018)/2023/03

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މާލެ / މ.ދިމްޔާތު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މާލެ / މ.ދިމްޔާތު

145-B4/SHN/(355-2020)/2023/01

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޝަމްރޫޙް، މާލެ / ގ. ޑްރޫޕް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޝަމްރޫޙް، މާލެ / ގ. ޑްރޫޕް

145-B3/SHN/(34،37-2021)/2023/02

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޒޫމާލް ޒަރީރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 7-03-56

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޒޫމާލް ޒަރީރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 7-03-56

145-B3/SHN/(494-2021)/2023/01


WordPress Lightbox Plugin