ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ 20 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/29
ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 24 އެޕްރީލް 2024 ދުވަހުގެ 11:00
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 29 އެޕްރީލް 2024 ދުވަހުގެ 13:30

 

Total Page Visits: 62 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin