2016 ވަނަ އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަ މިކޯޓަށް ބަލައިގަނެފި

ޕްރެސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަހަރު މިހާތަނަށް 1563 މައްސަލަ މިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރު މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ޖުމްލަ 806 މައްސަލައާ އަޅާ ބަލާއިރު، 757 އިތުރު އަދަދެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ މުޅިން އަލަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެކެވެ. މަދުންނަމަވެސް މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ކުރިން ހުށަހަޅައި އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މައްސަލަތަަކަކީ މިއަހަރު ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފަހު ތިންމަހުއެވެ. އެގޮތުން އޮކްޓޯބަރ މަހު 241 މައްސަލައަކާއި، ނޮވެމްބަރ މަހު 140 މައްސަލައަކާއި، ޑިސެމްބަރ މަހުގެ މިހާތަނަށް 210 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން އިސްލާހްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލްކުރެވޭތީ އިސްލާހު ކުރުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލި 163 މައްސަލަ ފިޔަވާ އެހެންހުރިހާ މައްސަލައެއް މިހާރު ވަނީ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެފައެވެ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް މި މަހު 01 އިން 15 އަށް

ކޯޓު ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މިއަދު 01 ޑިސެމްބަރ 2016 އިންފެށިގެން 15 ޑިސެމްބަރ 2016 ގެ ނިޔަލަށް ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމުމުން ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލައަށްގެނައި 1 ވަނަ އިސްލާޙް

އުޞޫލު ނަންބަރު: 02/2014 ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލަށް ގެނައި އެއްވަނަ އިޞްލާޙުގައިވާގޮތުން  ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ ދެ ދުވަހުގެ ކުރިން އެފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުމުގެބަދަލުގައި ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުމުން އެވަކީލަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަދި ހަމަ އެޞޫލުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އުވާލާ އެ އުޞޫލުގެ 08 މާއްދާއަށްވަނީ އަކުރެއް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އޭގައިވަނީ  (ބ) ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން އެމީހަކު އެމައްސަލައެއްގެ ތަހުޤީޤުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފަވާ، ނުވަތަ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކޮށްފަވާ މައްސަލަތަކުގައާއި، އަދި އެމީހެއްގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ މައްސަލަތަކުގައި، ދިފާޢީ ވަކީލެއްގެގޮތުގައި އެމީހަކު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.<<<<01 ވަނަ އިސްލާޙް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޤާނޫނީ ވަކީލު އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ހަމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވަނީ، ޢާއްމުންގެ މެދުގަ ކުރިމިނަލް ކޯޓާއި، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއިމެދު ނުބައި ތަޞައްވަރެއްދީ، ކޯޓާއި، ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އަގުވައްޓާލައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއިމެދު ޢާންމުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް ތަފާތު އެކިފަހަރުމަތިން މާލެ، ގ.ކެނެރީގެ، އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓާލުމަށް އެކިފަހަރުމަތިން އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރަށް އަންގައި ނަޞޭޙަތްތެރިވުމުން، އެކަންތައްތައް ހުއްޓާނުލާ ތަކުރާރުކުރަމުންދާތީއެވެ. >>>>>nazim-suspend

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި މުޙައްމަދު ވިސާމު މަރަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ލ.މާވަށް އެވަރބްލޫގޭ މުޙައްމަދު ވިސާމު މަރަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ،  30 މެއި 2012 ދުވަހު ހއ.ހޯރަފުށި ނޫރީ، މުޙައްމަދު އަރުހަމް، މަޢުހަދުގެ އިރުދެކުނުގައި އޮންނަ ޕާކު (ލޮރެންޒޯ ޕާކު) ގައި ވަނިކޮށް، މުޙައްމަދު ވިސާމާއި، މުޙައްމަދު ސުފުޔާނާއި، މަންސޫރު ޔޫސުފާއި، ޢާތިފް ރަޝީދު އިތުރު ބަޔަކާއެކު ސައިކަލުތަކެއްގައި ލޮރެންޒޯ ޕާކު ކައިރިއަށްގޮސް، މިމީހުންގެ ތެރެއިން ޢާޠިފް ރަޝީދާއި އިތުރު ބަޔަކު ސައިކަލުގައި މަޑުކޮށް، މުޙައްމަދު ވިސާމާއި، މުޙައްމަދު ސުފުޔާނާއި، މަންޞޫރު ޔޫސުފް، ލޮރެންޒޯ ޕާކުތެރެއަށްވަދެ، މުޙައްމަދު އަރުހަމަށް ޙަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމާ ގުޅިގެން 30 މެއި 2012 ދުވަހު މުޙައްމަދު އަރުހަމް ނިޔާވެފައިވާތީއެވެ.

ލ.މާވަށް އެވަރބްލޫގެ މުޙައްމަދު ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިވެރިޔާ، މުޙައްމަދު އަރުހަމްގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖަހަނިކޮށް ފެނުނުކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ވިސާމް އެގޯޅިގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނުކަމަށް ދެވަނަ ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވާއިރު އަދި ތިންވަނަ ހެކިވެރިޔާ މުޙައްމަދު ވިސާމް އެރޭގައި މުޙައްމަދު އަރުހަމްގެ ގައިގާ ކުރިމަތިން ހިފަހައްޓައިގެން ހުރިކަމަށް ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލާގައި ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގައިވަނީ، ދައުލަތުން ލ.މާވަށް އެވަރބްލޫގެ މުޙައްމަދު ވިސާމާއި، ގދ.ގައްދޫ ގުންޒަރު މުޙައްމަދު ސުފްޔާނާއި، ލ.މާވަށް އަސަރީގެ މަންޞޫރު ޔޫސުފާއި، މާލެ މއ.ސީނަރީވިޔު އާޠިފް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ، ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކަމަށް ސްޕްރިމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، މިމައްސަލައަކީ ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މިމައްސަލާގައި ހެކިންގެ ހެކިބަސް މިނެކިރާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަމަށްވެފައި، މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށްބަލާއިރު، ގދ.ގައްދޫ ގުންޒަރު މުޙައްމަދު ސުފްޔާނާއި، ލ.މާވަށް އަސަރީގެ މަންޞޫރު ޔޫސުފާއި، މާލެ މއ.ސީނަރީވިޔު، އާޠިފް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް މި ދަޢުވާ ސާބިތުވާ ވަރަށް ކާފީ ހެކި ދަޢުލަތަށް ދެއްކިފައިނުވާކަން ޝަރީއަތަށް ފެންނާތީ، ދައުލަތުން، މުޙައްމަދު ސުފްޔާނާއި، މަންޞޫރު ޔޫސުފާއި، އާޠިފް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުޅަ ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment