އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ހ. ސާމަރާ، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ބޭއްވި “މޭޑޭ” މުޒާހަރާގެ ކުރިންނާއި އޭގެ ފަހުންވެސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އަތުން ފިސްތޯލައާއި ވަޒަން ފެނިފައިވާތީއާއި، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެތަކެތި ގެންގުޅެފައިވަނީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގަ މީހުންގެ މެދުގަ ބިރުވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށް ބަޔަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާތީއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މީހަކު ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ނ.މިލަދޫ ނޫރާނީގެ، މުޙައްމަދު އިޤުބާލު 07 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ދައުލަތުން މުޙައްމަދު އިޤުބާލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގައިވަނީ މުޙައްމަދު އިޤުބާލު މިޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު މޭ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގަ ބަޔަކު ކުރަންފެށި މުޒާހަރާއެއްގާ މުޙައްމަދު އިޤުބާލު ބައިވެރިވެ، އެދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ އިސްކަންދަރު ސުކޫލު ކައިރީގައި މުޒާހަރާކުރި ބަޔަކު ކޮންޓުރޯލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ފުލުހެއްކަމަށްވާ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޙުސައިން ދުވެފައިދަނިކޮށް، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެފުލުސް މީހާ ވައްޓާލުމުންނެވެ.

ދައުލަތުން މުޙައްމަދު އިޤުބާލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވުނު ޝަރިޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ޤާޟީ ވަނީ މުޙައްމަދު އިޤުބާލުގެ އަތުގައި އޮތް ހެލްމެޓަކުން ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޙުސައިނުގެ ގައިގާ ޖަހާ މާރާމާރީ ހިންގިކަން މިމައްސަލައިގަ ހުށަހެޅިފަވާ ހެއްކާ ޤަރީނާއިން ސާބިތުވާތުވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޙުސައިނަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކަތަކެއް ވެފަވާކަން އޭނާގެ މެޑިކަލް ލީގަލް ރިކޯޑާއި، ސީން އޮފް ކުރައިމް އޮފިސާސް ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނަކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުން މުޙައްމަދު އިޤުބާލު ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 07 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޙައްމަދު އިޤުބާލު ޖަލަށްލުމަށްވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. >>>>>ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ދޭދޭ ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚުޞޫމާތްތަކާއި ދެބަސްވުންތައް ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާއަކީ އިންސާނިއްޔަތާ މަތިކުރެވިފައިވާ އެންމެ ހަރުދަނާ، އެންމެ ޒިންމާ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޤަދަރުވެރި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށްވެފައި، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވި ދެބަސްވުންތަކާއި ޚުޞޫމާތްތަކަށް ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ޙައްލު ހޯދައިނުދެވިއްޖެނަމަ، މީސްމީހުންގެ ނަފްސާއި މުދަލާއި ޝަރަފާއި މީހުން ޤަބޫލުކުރާ އިޢުތިޤާދުތަކާއި ސަލާމަތް ބުއްދި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ، ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ވަނީ ބުނެވިދިޔަ ކަންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞުލްޙަވެރި އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޞުލްޙަވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގިނަ މުޢާހަދާތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤައުމަކަށް ވެފައި، ސިޔާސީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލައިގެންފައިވާ ނިޒާމަކީ ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމަކަށް ވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ފަދަ ގިނަގުނަ ޙައްޤުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފަވާ ޤައުމަކަށް ވިޔަސް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވުޖޫދާއި ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމާއި ގުޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ ޙައްޤުތަކާ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ރީތި ނަމާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ހަމަހިމޭން ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކަކަށް ވާތީއާ، މީސްތަކުންގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފަސް މަޤުޞަދުގެ ތެރެއިން އެއް މަޤުޞަދުކަމަށް ވާތީއާ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ވެފައި، ދިވެހީން ތަބާވާ ހަމައެކަނި ދީނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީންކަމަށް ވާތީ، އިސްވެ ބުނެވުނު މަޤުޞަދާ އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ޚިލާފުވުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމަކަށް ނުވާތީއާ، ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަމެއްކަމަށާއި އެކަމަށް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ ވާތީއާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރެވިފަ އޮތުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީފަ ވާތީ، މީސްތަކުންގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތަށް، އެއްވެސް އިމެއްނެތި ބަޔަކު އަރައިގަންނަ އަރައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިސްވެ އަޅަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޔަޤީންކޮށް އަރުވަމެވެ.>>>>>>ނޫސްބަޔާން

Posted in ނޫސްބަޔާން | Leave a comment

ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމާއިބެހޭ

22ފެބްރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ކުށުގެރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޢިމްރާނު ޢަބްދުﷲ 12 އަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

2015 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހު ޢަދަލާތު ޕާޓިން އިސްނަގައިގެން މާލޭގަ ބޭއްވި މުޒާހަރާއާގުޅިގެން މ.ކޮޅުފުށި މަލްހާރު، ޢިމްރާނު ޢަބްދުﷲ ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުގެ މައްސަލައިގާ ޢިމްރާނު ޢަބްދުﷲ  12 އަހަރަށް ޖަލައްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ޢަދަލާތު ޕާޓިން އިސްނަގައިގެން މާލޭގަ ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު، ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފަވާ ސަރަޙައްދު ތަކަށާ، އެނޫންވެސް ސަރަޙައްދު ތަކަށް އެއްވެ، އަމަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ފުލުހުންނަށާ، ޢާންމުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނީ، އެދުވަހުގެ އެމުޒާހަރާ އިންތިޒާމުކުރި ޢަދަލާތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޢިމްރާނު ޢަބްދުﷲ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ މުޚާޠަބުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖާގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނާ ދިވެހި ސަރުކާރާމެދު ނަފުރަތު އުފެދޭގޮތަށާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގަ ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. >>>> ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment