ފޯމް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދޭ ވަކީލުންގެ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ކަފާލަތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ކަފާލަތުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ މިންވަރު
އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ދޫކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އަމުރަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ހެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ހެކި ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
މުދާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
މުދާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
ހޭބިއަސް ކޯޕަސް އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ތަރުޖަމާނު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމު
ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ފޯމު
ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުމަށް އެދި ވަކީލު ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް
ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު
މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ރެކޯޑިންގ އަޑުއެހުމާއި ބަޔާން ބެލުމާއި ބަޔާނުގެ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޝަރީޢަތް އަޑުއަހަން ވަނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައްދު ދޭ ފޯމް
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ޝަފަވީ ހެކި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްއެދޭ ފޯމް
އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯމް
ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރިކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު
ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރިކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ފޯމް
ކޯޓުއަމުރަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ފޯމް
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމް
އަދަބުކަނޑައެޅޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމް

WordPress Lightbox Plugin