އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުން – އެމްޑީ އަލަމްގިރް، ބަނގްލަދޭޝް

589/Cr-C/2022

މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ދައުލަތުން ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ އެމްޑީ އަލަމްގިރްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ ކުށުގެ މި ދަޢުވާއަށް އެމްޑީ އަލަމްގިރް އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގައާއި، އަވަސްނިޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި އެމްޑީ އަލަމްގިރް އިޢުތިރާފްވެފައިވާތީ، އެމްޑީ އަލަމްގިރްގެ ޞައްޙަ އިޢުތިރާފުން މި މައްސަލަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 622 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (7) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެމްޑީ އަލަމްގިރް އޮރިޔާން ކާޑު ހެދުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި

މި ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 622 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 1106 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ޙަވާލާދީ، އެ ޤާނޫނުގެ 1002 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެމްޑީ އަލަމްގިރް 27 (ހަތާވީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރެވިފައި

Total Page Visits: 221 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin