Author: Criminal Court

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ސަފްރާޒް އިބްރާހީމް، ކ.ގާފަރު / ދިގަލި

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – ސަފްރާޒް އިބްރާހީމް، ކ.ގާފަރު / ދިގަލި

202/Cr-C/2022

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމާއި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން – ޢަލީ ރުޝްދީ އަދި ޖަސިމް

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމާއި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން – ޢަލީ ރުޝްދީ އަދި ޖަސިމް

51/Cr-C/2019

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ތަހުމީން އަޙްމަދު، ގއ.ކޮނޑޭ / ފޮޅޭމާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ތަހުމީން އަޙްމަދު، ގއ.ކޮނޑޭ / ފޮޅޭމާ

145-B4/SHN/(456-460-2021)/2023/02

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުން – މުޙައްމަދު ސާޒް، ތ.ކިނބިދޫ / ގުލްފާމްގެ

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުން – މުޙައްމަދު ސާޒް، ތ.ކިނބިދޫ / ގުލްފާމްގެ

433/Cr-C/2021


WordPress Lightbox Plugin