Author: Criminal Court

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ އެމްބޯޑު މާލަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2024/22 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި: 28 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 13:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން: 25 މާރިޗް 2024 ދުވަހުގެ 13:00

އަނިޔާއެއް ދިނުން – އިބްރާހީމް އިކްރާމް، ކ.މާލެ / ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ

އަނިޔާއެއް ދިނުން – އިބްރާހީމް އިކްރާމް، ކ.މާލެ / ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ

129/Cr-C/2024 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – މާލެ، ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ، އިބްރާހީމް އިކްރާމްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ މަރުހަލާގައި އަދި އަވަސްނިޔާގެ އަޑުއެހުމުގައި، އިބްރާހީމް އިކްރާމް...

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވުން – އިބްރާހީމް އިކްރާމް، ކ.މާލެ / ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވުން – އިބްރާހީމް އިކްރާމް، ކ.މާލެ / ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ

128/Cr-C/2024 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – މާލެ، ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ، އިބްރާހީމް އިކްރާމްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން، މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ މަރުހަލާގައި އަދި އަވަސްނިޔާގެ އަޑުއެހުމުގައި،...


WordPress Lightbox Plugin