ރޭޕްކުރުން – ޝެހެޒާދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ނިޔުލައިފް / ގދ.ތިނަދޫ

885/Cr-C/2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުގެ އަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޖިންސީކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 58 މާއްދާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިނުވޭ

 

ޙުކުމުގެ ޚުލާޞާ – ދައުލަތުން ކުޅަ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެތް ނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ޝެހެޒާދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށް، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 186 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާގައި ބަންދުގައި ހޭދަކުރި 50 (ފަންސާސް) ދުވަސް ޝެހެޒާދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުނު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމުން، ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ އަދަބަކީ 14 (ސާދަ) އަހަރާއި 10 (ދިހައެއް) މަހާއި 10 (ދިހައެއް) ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް.

Total Page Visits: 329 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin