ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ކުރުން ހުއްދަނޫން ކަމެއް އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައިކުރުން – މޫސާ އިޔާޒު، އއ. ތޮއްޑޫ، ވިލް

959/Cr-C/2019

Total Page Visits: 314 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin