ދައުލަތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުންނަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓާއި ސްމާޓް ފޯން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާނުކޮށްފައިވުމާއެކު، މިބަލި ފެތުރުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން އަތުންއަތަށް ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މިކޯޓަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރިއްޔާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔުންތައް އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދަނީ ފޮނުވަމުންނެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހާޟިރުވާ ވަކީލުންނަށްވެސް މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކަރުދާސް ކޯޓަށް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ލިޔެކިޔުމުގެ  ޑިޖިޓަލް ކޮޕީ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް މިހާރުވަނީ ނިންމާފައެވެ. އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

Total Page Visits: 2226 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin