ގައިގާ އަތްލުން – އާމިނަތު ޙަސަން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ.8905 / މާލެ

717/Cr-C/2020

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިނުވަނީ މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8905، އާމިނަތު ޙަސަން 27 މާރިޗު 2018 ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި، މީނާ ދިރިއުޅުނު {ގޭގެ ނަން} ގޭގައި {ކުއްޖާ} ފެންވަރަން އުޅެނިކޮށް، މީނާ ފިހިގަނޑަކުން ކުއްޖާގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކޮށްފައިވާތީއާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް އަނިޔާވެފައިވާތީކަމަށްބުނެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރި ގައިގާ އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ޙުކުމްކުރެވިފައި

Total Page Visits: 178 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin