ގައިގާ އަތްލުން – އާމިނަތު ޝުޢައިބާ، ހއ.ވަށަފަރު / މަލަ

38/Cr-C/2021

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިނުވަނީ މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ހއ.ވަށަފަރު / މަލަ، އާމިނަތު ޝުޢައިބާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެކިދުވަސްމަތިން {ގޭގެ ނަން} ގޭގައި އުޅުނުއިރު، {ކުއްޖާ 1} އާއި، {ކުއްޖާ 2} ގެ ގައިގާ އަތުންނާއި، އަންނައުނު އަޅުވާ ކޮނޑުންނާއި، އަރައިގެން ހުންނަ ފައިވާނުން ޖަހާފައިވާތީކަމަށްބުނެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރާއި ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (3) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރި ގައިގާ އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިޤަރީނާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޝައްކެއްނެތް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ޝަރީޢަތަށް ހެކިޤަރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މި ދަޢުވާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރެވިފައި

Total Page Visits: 214 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin