މަދަނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ނިންމި ނިންމުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ވަޖީޙު، ތަނޑިރަތްމާގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ވަޖީޙު، ތަނޑިރަތްމާގެ / ތ.ތިމަރަފުށި

237/Cr-C/2022

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން އިބްރާހީމް، މީނާޒް / މ.މުލައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން އިބްރާހީމް، މީނާޒް / މ.މުލައް

641/Cr-C/2021

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، ގ.ހާފްސީ / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، ގ.ހާފްސީ / މާލެ

696/Cr-C/2021

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ރަޝްވާން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1841 / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ރަޝްވާން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1841 / މާލެ

111/Cr-C/2021

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ޢާމިރު، ފިނިފެންމާގެ / ބ.މާޅޮސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ޢާމިރު، ފިނިފެންމާގެ / ބ.މާޅޮސް

447/Cr-C/2021

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަޒުވަދު މުޙައްމަދު، ނޫމުތި / ގއ.ދެއްވަދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަޒުވަދު މުޙައްމަދު، ނޫމުތި / ގއ.ދެއްވަދޫ

60/Cr-C/2021  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އައިހަމް މުޙައްމަދު، މއ.ރުތު / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އައިހަމް މުޙައްމަދު، މއ.ރުތު / މާލެ

546/Cr-C/2018


WordPress Lightbox Plugin