ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން – ޙުސައިން ޒާހިނު، މިޔަވާލި / ތ.ގުރައިދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން – ޙުސައިން ޒާހިނު، މިޔަވާލި / ތ.ގުރައިދޫ

542/Cr-C/2020 މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 622 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (7) ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، ތ.ގުރައިދޫ / މިޔަވާލި، ޙުސައިން ޒާހިނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި...

މީހަކު، ކުޑަކުއްޖަކަށް އެމީހަކު ލައިގެން ހުރި ހެދުމެއްގެ ބޭރުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ހާމަކޮށްގެން ހުރުން – ޙުސައިން ޒާހިނު، މިޔަވާލި / ތ.ގުރައިދޫ

މީހަކު، ކުޑަކުއްޖަކަށް އެމީހަކު ލައިގެން ހުރި ހެދުމެއްގެ ބޭރުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ހާމަކޮށްގެން ހުރުން – ޙުސައިން ޒާހިނު، މިޔަވާލި / ތ.ގުރައިދޫ

541/Cr-C/2020 މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، ތ.ގުރައިދޫ / މިޔަވާލި، ޙުސައިން...

ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު، އެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން – ޙުސައިން ޒާހިނު، މިޔަވާލި / ތ.ގުރައިދޫ

ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު، އެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއް ހިންގުން – ޙުސައިން ޒާހިނު، މިޔަވާލި / ތ.ގުރައިދޫ

540/Cr-C/2020 މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، ތ.ގުރައިދޫ / މިޔަވާލި،...

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން – އިބްރާހީމް ސައްމާޙް އަޙްމަދު ފަތުޙީއާއި މުޙައްމަދު ނާޒިޝް ނާޡިމް

މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން – އިބްރާހީމް ސައްމާޙް އަޙްމަދު ފަތުޙީއާއި މުޙައްމަދު ނާޒިޝް ނާޡިމް

1330/Cr-C/2017

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން – އިބްރާހީމް ސައްމާޙް އަޙްމަދު ފަތުޙީ، އދ.މާމިގިލި / ސޭޑީގްރޯވް

ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުން – އިބްރާހީމް ސައްމާޙް އަޙްމަދު ފަތުޙީ، އދ.މާމިގިލި / ސޭޑީގްރޯވް

176/Cr-C/2021

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން – މޮޙޮއްމަދުލް ޙަސަން / ބަންގްލަދޭޝް

މީހަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކައެއްވާގޮތަށް ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން – މޮޙޮއްމަދުލް ޙަސަން / ބަންގްލަދޭޝް

140/Cr-C/2021

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރުހިންގުން – އަޙްމަދު ޝަޒްލީން އާއި ޢަލީ ޝަމްމާހު ވަޙީދު

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރުހިންގުން – އަޙްމަދު ޝަޒްލީން އާއި ޢަލީ ޝަމްމާހު ވަޙީދު

466/Cr-C/2023


WordPress Lightbox Plugin