ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން  – މުޙައްމަދު އިލްހާމް، ތ.ކިނބިދޫ / ފިތުރޯނުގެ

ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުން – މުޙައްމަދު އިލްހާމް، ތ.ކިނބިދޫ / ފިތުރޯނުގެ

457/Cr-C/2022

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގަން އުޅުން  – އަޙްމަދު ޞާލިޙް، ޏ.ފުވައްމުލައް-މިސްކިތްމަގު / ކެލާ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގަން އުޅުން – އަޙްމަދު ޞާލިޙް، ޏ.ފުވައްމުލައް-މިސްކިތްމަގު / ކެލާ

53/Cr-C/2021

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން  – އަޝްރަފް މުޙައްމަދު، ގދ.ތިނަދޫ / އާރލަކްސް

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – އަޝްރަފް މުޙައްމަދު، ގދ.ތިނަދޫ / އާރލަކްސް

205/Cr-C/2023

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން މުދާ އެތެރެކުރުން  – ސުބައިރު ޕަރަންމަލް ޕުތިޔާ ޕުރައިލް / އިންޑިއާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން މުދާ އެތެރެކުރުން – ސުބައިރު ޕަރަންމަލް ޕުތިޔާ ޕުރައިލް / އިންޑިއާ

217/Cr-C/2023

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން  – މުޙައްމަދު ނަވީން، ކ. މާލެ / ގ. ބެރުގެ

އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން – މުޙައްމަދު ނަވީން، ކ. މާލެ / ގ. ބެރުގެ

110/Cr-C/2020


WordPress Lightbox Plugin