Author: Criminal Court

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮންމެހެން ހިންގަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކި ވަގުތު ތަކެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު ބަންދުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮންމެހެން ހިންގަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވަކި ވަގުތު ތަކެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢްލާނުކުރުމުން، 19 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން  ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އަދުލު އިންސާފުޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޚިދުމަތާއި ކޯޓުތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައިވާތީ، މި ކޯޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބަންދާމެދު ގޮތެއް...

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ޝަރީޢަތް ކުރުމާއިބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 06 ވަނަ ބާބަށް ޢަމަލުކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައި، ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާއި ގުޅިގެން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ ޢާންމުޞިއްޙަތުގެ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގައި، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އަދި އެޤަވާޢިދަށް...

މައްސަލާގެ ބާވަތް

މައްސަލާގެ ބާވަތް

552/Cr-C/2019 މައްސަލާގެސްޓޭޓަސް ވީގޮތް ތާރީޙް އަޑުއެހުން 03/01/2020 އަޑުއެހުން 03/01/2020 އަޑުއެހުން 03/01/2020 އަޑުއެހުން 03/01/2020

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރިޢަތް ލައިވްކުރުމާއިބެހޭ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރިޢަތް ލައިވްކުރުމާއިބެހޭ

145-L/2019/01 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޙް: 31-12-2019


WordPress Lightbox Plugin