ފަހުގެ ނިންމުންތައް

266/Cr-C/2020 މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ރިޕޯޓް ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ކ.މާފުށި / ނަސްރީރުގެ، މުޙައްމަދު ޝައިބާން
265/Cr-C/2020 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިނުވަނީ މި މައްސަލައަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް – ކ.މާފުށި / ނަސްރީރުގެ،


WordPress Lightbox Plugin