ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

އޮގަސްޓް 25 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ހަފުލާ ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މިޙަފުލާ ސަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އިއްޒަތެރި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްޠާޛު ޢަބްދުﷲ އަރީފުއެވެ.IMG_7395

މިޙަފްލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިންޓޭޝަންގައި ގިނަދުވަސް ތަކެއްވަންދެން ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި އާދަމް ޝަރީފު އަވަހާރަ ވުމާއި ގުޅިގެން ހިތާމައިގެ ސުކޫތުގެ ވަގުތުކޮޅެއްގެނެވުނެވެ.

މިޙަފުލާ ސަރަފްވެރި މެހެމާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އިއްޒަތެރި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްޠާޛު ޢަބްދުﷲ އަރީފުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރ 2010/22 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 18 އަހަރު ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުއްތަކުގެ މައްސަލަތައްފިޔަވާ 18 އަހަރުންމަތީގެ މީހުން ކުރާ ޖިނާއި ކުއްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، އެހެން ޤާނޫނަކުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިނުވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ، ކުރިމިނަލް ކޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝާރުޢީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެIMG_7361ންމެހާ ކޯޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަސައްކަތް ބުރަ ކޯޓުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވި އަޅުގަނޑު މެންނަށް މިފެންނަނީ އެތައްއަހަރެއްގެ ތަޖުރިބާއާއެކު އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގައި ޒަމާނީ އުޞޫލުތަކާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތައް ކުރިމަނަލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާތަނެވެ.

އަދި މިޙަފްލާއަށް އެއްމެ ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިނީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޢިދާއިރާގައި ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް އެމުވައްޒަފުންގެއަގު ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ހަނދާނީ ފިލައާއި ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުންނެވެ. އެގޮތުން 15 އަހަރުވަންދެން ޝަރުޢިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި 16 ބޭފުޅުންނަށް ހަނދާނީ ފިIMG_7357ލައާއި ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވާދެއްވީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ  އަލްއުސްޠާޛު ޢަބުދުލްބާރީ ޔޫސުފުއެވެ. އަދި 20 އަހަރުވަންދެން ޝަރުޢިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި 3 ބޭފުޅުންނާއި، 30 އަހަރުވަންދެން ޝަރުޢިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި 6 ބޭފުޅުންނަށް ހަނދާނީ ފިލައާއި ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވާދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އިއްޒަތެރި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްޠާޛު ޢަބްދުﷲ އަރީފުއެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ  އަލްއުސްޠާޛު ޢަބުދުލްބާރީ ޔޫސުފުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޝަރުޢީދާއިރާގެ ޤާޟީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި އުތަމަ ފަނޑީޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްޠާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މިހަފުލާގައި ބައިވެރި ވަޑައިނުގެންނެވުނު ނަމަވެސް، މިހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެIMG_7367އްނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އިއްޒަތެރި ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވިކަމަށްޓަކައާއި، އަދި ޝަރުޢީދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވާ މިނެއްމަސައްކަތް ޕުޅައްޓަކައި ކުރިމަނަލް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޤާޟީނާއި، މުއަޒަފުންގެ ނަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވިއެވެ. އަދި  ޝަރަހުވެރި ފިލާ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައިޔާއި، ކޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ހޫނުމަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ޖޫން 16 އިން 30 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފަވަނީ މިއަހަރު ރިސެސްގެ މުއްދަތު ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކޯޓު ރިސެސްއަށްދިއުމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމް ކޯޓު ރިސެސްގެ މުއްދަތަކީ މިޖޫން މަހުގެ 16 އިން 30 ހަށް ކަމަށާއި ދެވަނަ ރިސެސްގެ މުއްދަތަކީ  މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 01 ކުން 15 އަށް ކަމުގައެވެ.

އެހެން ކަމުން ކޯޓު ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 16 ޖޫން 2016 އިންފެށިގެން 30 ޖޫން 2016 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޯޓް ރިސެސްއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާމީހުންގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

ހ. ސާމަރާ، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ބޭއްވި “މޭޑޭ” މުޒާހަރާގެ ކުރިންނާއި އޭގެ ފަހުންވެސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އަތުން ފިސްތޯލައާއި ވަޒަން ފެނިފައިވާތީއާއި، އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެތަކެތި ގެންގުޅެފައިވަނީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގަ މީހުންގެ މެދުގަ ބިރުވެރިކަން އުފެދޭފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށް ބަޔަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާތީއެވެ.

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މީހަކު ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގައި ނ.މިލަދޫ ނޫރާނީގެ، މުޙައްމަދު އިޤުބާލު 07 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ދައުލަތުން މުޙައްމަދު އިޤުބާލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގައިވަނީ މުޙައްމަދު އިޤުބާލު މިޢަމަލު ހިންގާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު މޭ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގަ ބަޔަކު ކުރަންފެށި މުޒާހަރާއެއްގާ މުޙައްމަދު އިޤުބާލު ބައިވެރިވެ، އެދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ އިސްކަންދަރު ސުކޫލު ކައިރީގައި މުޒާހަރާކުރި ބަޔަކު ކޮންޓުރޯލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ފުލުހެއްކަމަށްވާ ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޙުސައިން ދުވެފައިދަނިކޮށް، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެފުލުސް މީހާ ވައްޓާލުމުންނެވެ.

ދައުލަތުން މުޙައްމަދު އިޤުބާލުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވުނު ޝަރިޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ޤާޟީ ވަނީ މުޙައްމަދު އިޤުބާލުގެ އަތުގައި އޮތް ހެލްމެޓަކުން ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޙުސައިނުގެ ގައިގާ ޖަހާ މާރާމާރީ ހިންގިކަން މިމައްސަލައިގަ ހުށަހެޅިފަވާ ހެއްކާ ޤަރީނާއިން ސާބިތުވާތުވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ޙުސައިނަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިއްކަތަކެއް ވެފަވާކަން އޭނާގެ މެޑިކަލް ލީގަލް ރިކޯޑާއި، ސީން އޮފް ކުރައިމް އޮފިސާސް ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮންނަކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2010 (ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުން މުޙައްމަދު އިޤުބާލު ކުށްވެރިވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ، މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން 07 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޙައްމަދު އިޤުބާލު ޖަލަށްލުމަށްވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. >>>>>ޙުކުމް

Posted in ހަބަރު | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ދޭދޭ ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚުޞޫމާތްތަކާއި ދެބަސްވުންތައް ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާއަކީ އިންސާނިއްޔަތާ މަތިކުރެވިފައިވާ އެންމެ ހަރުދަނާ، އެންމެ ޒިންމާ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޤަދަރުވެރި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށްވެފައި، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވި ދެބަސްވުންތަކާއި ޚުޞޫމާތްތަކަށް ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ޙައްލު ހޯދައިނުދެވިއްޖެނަމަ، މީސްމީހުންގެ ނަފްސާއި މުދަލާއި ޝަރަފާއި މީހުން ޤަބޫލުކުރާ އިޢުތިޤާދުތަކާއި ސަލާމަތް ބުއްދި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ، ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ވަނީ ބުނެވިދިޔަ ކަންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞުލްޙަވެރި އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޞުލްޙަވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގިނަ މުޢާހަދާތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤައުމަކަށް ވެފައި، ސިޔާސީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ބަލައިގެންފައިވާ ނިޒާމަކީ ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމަކަށް ވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ފަދަ ގިނަގުނަ ޙައްޤުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފަވާ ޤައުމަކަށް ވިޔަސް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވުޖޫދާއި ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމާއި ގުޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ ޙައްޤުތަކާ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ރީތި ނަމާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ހަމަހިމޭން ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކަކަށް ވާތީއާ، މީސްތަކުންގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފަސް މަޤުޞަދުގެ ތެރެއިން އެއް މަޤުޞަދުކަމަށް ވާތީއާ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ވެފައި، ދިވެހީން ތަބާވާ ހަމައެކަނި ދީނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީންކަމަށް ވާތީ، އިސްވެ ބުނެވުނު މަޤުޞަދާ އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ޚިލާފުވުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމަކަށް ނުވާތީއާ، ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަމެއްކަމަށާއި އެކަމަށް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ ވާތީއާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ނަމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރެވިފަ އޮތުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީފަ ވާތީ، މީސްތަކުންގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތަށް، އެއްވެސް އިމެއްނެތި ބަޔަކު އަރައިގަންނަ އަރައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އިސްވެ އަޅަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޔަޤީންކޮށް އަރުވަމެވެ.>>>>>>ނޫސްބަޔާން

Posted in ނޫސްބަޔާން | Leave a comment