ގުޅުއްވާލައްވާ

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ

  info@criminalcourt.gov.mv : އީމެއިލް  އެޑްރެސް

lawyers@criminalcourt.gov.mv : އީމެއިލް  އެޑްރެސް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯނު ނަންބަރުތައް

3332633 ރިސެޕްޝަން
3300041
3300042
3300043

 

7259112 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
3300801
3300794
3300793

 

ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތައް
3300781

3300782

B1
3300784
3300635

 

3300742

3300743

B2
3300745
3300636

3300637

B3
3300638
3300712

 

3300620

3300621

B4
3300622
3300792

 

3300713

3300714

B5
3300715
3300780

 

3300758

3300759

B6
3300760
3300601

 

3300685 B7
3300687
3300689

 

3300643 B8
3300644
3300642

 

3300656

3300657

B9
3300659
3300756

 

3300729

3300741

 

B10
3300631 މުއްދަތު ސެކްޝަން
3300632
3300761

 

 

3300807 ކުށުގެ ރެކޯޑް ސެކްޝަން
3300646
3300731

 

3300807 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ސެކްޝަން
3300652
3300653

 

3300718 ޙުކުމް ތަންފީޛު ސެކްޝަން
3300716

 

 

 

 

  info@criminalcourt.gov.mv :އީމެއިލް


WordPress Lightbox Plugin