ގުޅުއްވާލައްވާ

ކޯޓު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑި:

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި:

ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:30 އިން ފެށިގެން 13:30 އަށެވެ.

ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑި:

ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 08:30 އިން ފެށިގެން 11:00 އަށެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: info@criminalcourt.gov.mv

އީމެއިލް  އެޑްރެސް: lawyers@criminalcourt.gov.mv

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ފޯނު ނަންބަރުތައް

3332633 ރިސެޕްޝަން
3300041
3300042
3300043
7259112 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން
3300801
3300794
3300793

3300795

ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތައް
3300781

3300782

3300784

3300635

B1
3300743

3300745

3300765

B2
3300636

3300637

3300638

3300712

B3
3300643

3300792

3300644

B4
3300713

3300714

3300715

3300780

B5
3300758

3300759

3300760

3300601

B6
3300685

3300687

3300684

3300689

B7
3300764

3300762

3300645

3300642

B8
3300656

3300657

3300659

3300756

B9
3300621

3300622

3300620

3300741

B10
3300631

3300632

3300761

 

މުއްދަތު ސެކްޝަން
3300807 ކުށުގެ ރެކޯޑް ސެކްޝަން
3300646
3300731

 

3300807 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ސެކްޝަން
3300652
3300653

 

3300718 ޙުކުމް ތަންފީޛު ސެކްޝަން
3300716

 

 

 

 


WordPress Lightbox Plugin