ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތައް

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އޮތް ގޮތްބަދަލު ކުރެވުނު ގޮތްސެކްޝަންގެ ޤާޟީ
FB1ޤާޟީ އަޙްމަދު ޝަކީލް
DB2ޤާޟީ ދީބާނާޒް ފަހުމީ
IB3ޤާޟީ ޙަސަން ސަޢީދު
GB4ޤާޟީ ޞަފްޢަތު ޙަބީބް
KB5ޤާޟީ ޢަލީ އާދަމް
EB6-
HB7ޤާޟީ ޙުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު
BB8ޤާޟީ މުޙައްމަދު މިޞްބާޙް
MB9-
B10ޤާޟީ އާދަމް މުޙައްމަދު

WordPress Lightbox Plugin