ޤަވާޢިދު / އުޞޫލު

2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު، ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލަށް 01 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ އުޞޫލުޑައުންލޯޑް
އަނބުރާގެންދާ މައްސަލަތައް އަލުން ބަލައިގަތުމާއި، އެމައްސަލަތައް އަލުން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލުޑައުންލޯޑް
އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާއި މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުޑައުންލޯޑް
މައްސަލަ ހަވާލުކުރުމާއި، ތަނާޒުލުވުމާއި، ތަޙުވީލުކުރުމާއި، ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުޑައުންލޯޑް
ހެކިހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލުޑައުންލޯޑް
ވަކީލުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލުޑައުންލޯޑް