ޙުކުމް

ގަޒިއްޔާ ނަމްބަރުނަމާއި އެއްޑްރެސްކުށުގެ ބާވަތްތާރީޙް
444-Cr-C-2017އިސްމާޢީލް ޙަސަން ގދ.ތިނަދޫ / ލަކީސްޓަރވައްކަންކުރުން07/03/2018
61-Cr-C-2017ޢަނާން އަޙްމަދު ގދ.ތިނަދޫ / އަބްހަރީއާގެމަޤްބޫލް ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމުތަނެއްގައި ތޫނުއެއްޗެއް ގެންގުޅުން07/03/2018
377-Cr-C-2017ޖިނާހު އިސްމާޢީލް ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ / އާޒާދުގެޖިނާއީ ބަންދަކުން ފިލުން06/03/2018
847-Cr-C-2016ސުޢޫދު އިބްރާހީމް ގއ.ދިޔަދޫ / ވައިޖެހޭގެއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން05/03/2018
1307-Cr-C-2013މުޙައްމަދު ސައްފާހު ކ.މާލެ / ހ.ސަމަންވިލާވައްކަންކުރުން04/03/2018
1176-Cr-C-2017އަނަސް މުޙައްމަދު ކ.މާލެ / މއ.ހިންނަވަރުވައްކަންކުރުން01/03/2018
154-Cr-C-2017މަރިޔަމް އިރާޝާ ކ.މާލެ / ގ.ކޯޒީކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން28/02/2018
515-Cr-C-2017އަޙްމަދު ފާއިޒް ލ.ގަން، މަތިމަރަދޫ / ލިލީބީޗްޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން28/02/2018
19-Cr-C-2017ޙަސަން އިރުޝާން ކ.މާލެ / މ.ޒިލިއަންބަނގުރާ ބުއިން27/02/2018
247-Cr-C-2016އާދަމް ހަފީސް އއ.ތޮއްޑޫ / ތުނޑި ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން27/02/2018
21-Cr-C-2017އިބްރާހީމް ޢާދިލް ޏ.ފުވައްމުލައް / ރޯމާފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުން26/02/2018
1292-Cr-C-2017އަމީތް ޢަލީ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ / ކާށިގެބަނގުރާ ބުއިން25/02/2018
1063-Cr-C-2016މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ކ.މާލެ / ހ.ސޯސަންމީޑްވައްކަންކުރުން25/02/2018
315-Cr-C-2016މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ކ.މާލެ / ހ.ސޯސަންމީޑްއެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން25/02/2018
502-Cr-C-2017މުޙައްމަދު މުރުޝިދު ޏ.ފުވައްމުލައް / ޝުހުރަތުވައްކަންކުރުން25/02/2018
361-Cr-C-2017ޙުސައިން ޒަރީރު ކ.މާލެ / މއ.ކަނޑޫގެމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުން 25/02/2018
117-Cr-C-2018ޢަލީ ޖީލާން އދ.މަހިބަދޫ / ބަހާރުގެވައްކަންކުރުން21/02/2018
535-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ސަޢީދު ސ.ހިތަދޫ / ސިލްވަރުގެވައްކަންކުރުން20/02/2018
534-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ސަޢީދު ސ.ހިތަދޫ / ސިލްވަރުގެމުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން20/02/2018
1206-Cr-C-2017ޔަމަން ނަޛީރު ސ.މަރަދޫ / ރަތްމާގެވައްކަންކުރުން19/02/2018
378-Cr-C-2015އިބްރާހީމް ޝިފާޒް ޏ.ފުވައްމުލައް / ފެހިދޫލައެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން18/02/2018
353-Cr-C-2015ޙުސައިން ޢަބްދުލްޙަކީމް ޅ.ނައިފަރު / ފަރިހުގެވައްކަންކުރުން15/02/2018
583-Cr-C-2016މުޙައްމަދު ސާހީން ހއ.ތަކަންދޫ / ނޫކޮކާގެކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން15/02/2018
1384-Cr-C-2016އަޙްމަދު ޝަބީން ކ.ގުޅި / ސިޔާނާމަންޒިލްއެނގިހުރެ ޞައްޙަނޫންގޮތުގައި ލިޔުމެއް އުފެއްދުން14/02/2018
504-Cr-C-2017ޢަލީ ޢުމަރު ކ.މާލެ / މ.ރޫބީއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން13/02/2018
218-Cr-C-2017ޢަލީ ޢުމަރު ކ.މާލެ / މ.ރޫބީވައްކަންކުރުން13/02/2018
202-Cr-C-2017ޢަލީ ޢުމަރު ކ.މާލެ / މ.ރޫބީވައްކަންކުރުން13/02/2018
421-Cr-C-2017އަޙްމަދު ޝާހް މާލެ / މއ.ކެލާގެއާގެއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން12/02/2018
30-Cr-C-2016ޢަލީ ޙަމްޒާ ލ.ގަން / ރެޑްފިޝްވައްކަންކުރުން05/02/2018
653-Cr-C-2015އަޙްމަދު އަތީޤް ޙަސަން ކ.މާލެ / ހ.ސްކައިނެޓްއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން31/01/2018
800-Cr-C-2015ޝިފާޢު ޙުސައިން މާލެ / މމޚ ދަފްތަރު 0319 ޖަދުވަޅު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން31/01/2018
374-Cr-C-2017ޙަސަން އިކުލީލު މާލެ / ހ.ބްރެޑްލީމަކަރާއިޙީލަތް ހެދުން31/01/2018
1270-Cr-C-2017ޙަސަން ރިފާޒު ސ.މަރަދޫ / ސަލްޓަންވިލާއެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން30/01/2018
1271-Cr-C-2017ޙަސަން ރިފާޒު ސ.މަރަދޫ / ސަލްޓަންވިލާވައްކަންކުރުން30/01/2018
784-Cr-C-2017އަޖުވަދު ޢަލީ ޚާލިދު ގދ.ވާދޫ / ވެހިވައްކަންކުރުން30/01/2018
1286-Cr-C-2017ޝާމިލް މުޙައްމަދު ގދ.ރަތަފަންދޫ / ޑޭޒީމާގެވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން29/01/2018
1287-Cr-C-2017ޙުސައިން ރަޝީދު ގދ.ތިނަދޫ / މުރަކަވައްކަންކުރުން29/01/2018
1362-Cr-C-2016މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މާލެ / ހ.ސޯސަންމީޑްވައްކަންކުރުން29/01/2018
1334-Cr-C-2017އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާލެ / ގ.ފްރެޝްލައިޓްއެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން28/01/2018
1333-Cr-C-2017އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާލެ / ގ.ފްރެޝްލައިޓްވައްކަންކުރުން28/01/2018
735-Cr-C-2016ޢާޞިމް މުޙައްމަދު ސ.ހިތަދޫ / ޗަމަރުބްލޫޝަހްޞު އޮޅުވާލުން28/01/2018
1226-Cr-C-2017އިސްމާޢީލް ޙަސަން ގދ.ތިނަދޫ / ލަކީހައުސްވައްކަންކުރުން23/01/2018
26-Cr-C-2018ޢަބްދުލްޣައްފާރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މާލެ / މއ.ލެއްގިހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން23/01/2018
25-Cr-C-2018ޢަބްދުލްޣައްފާރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މާލެ / މއ.ލެއްގިވައްކަންކުރުން23/01/2018
262-Cr-C-2017ޙާފިޡު ސަޢީދު ގދ.ވާދޫ / ދިއްގާގަސްދޮށުގެ ޢަލީ ޢަބްދުއްސައްތާރު މާލެ / ހުޅުމާލެ ފުލެޓް 30-03-07ބަނގުރާ ބުއިން21/01/2018
1408-Cr-C-2017އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ސ.މަރަދޫ / ސަލްޓަންވިލާއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން18/01/2018
316-Cr-C-2017ޢަބްދުﷲ ޞިބާ ސ.ހިތަދޫ / އަމްފާވައްކަންކުރަން އުޅުން18/01/2018
725-Cr-C-2013ޙަސަން ޙަލީމް މާލެ / މ.ރަނިކަ ވައްކަންކުރުން18/01/2018
1426-Cr-C-2017އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ޝާވިން މާލެ / މ.ދާރުލްޤަރާރުޢާއްމުތަނެއްގައި ތޫނުއެއްޗެހި ގެންގުޅުން17/01/2018
806-Cr-C-2017އަޙްމަދު އާދަމް ތ.ތިމަރަފުށި / ފެހިގެއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން17/01/2018
747-Cr-C-2016އަޙްމަދު އާދަމް ތ.ތިމަރަފުށި / ފެހިގެއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން17/01/2018
15-Cr-C-2012މުޙައްމަދު ފިޒާން މާލެ / ގ.މެރިންލައިޓް އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް މާލެ / ހ.ސްވީޓްމީޓްއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން16/01/2018
1109-Cr-C-2017މޫސާ ރިޒްވީން މާލެ / މ.ޕެރީވިންކްއާގެވައްކަންކުރުން16/01/2018
330-Cr-C-2017އިބްރާހީމް ސަޢީދު ސ.ފޭދޫ / ސުވާސާގެވައްކަންކުރުން16/01/2018
841-Cr-C-2017ވާރިޝް ޝަމްސުއްދީން ގދ.ތިނަދޫ / ސަންރައިޒްވިލާއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން15/01/2018
1053-Cr-C-2017ވާރިޝް ޝަމްސުއްދީން ގދ.ތިނަދޫ / ސަންރައިޒްވިލާއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން14/01/2018
1261-Cr-C-2016ޞާލިޙް ވަފާދު ކ.ގުރައިދޫ / ރޯޝަނީމަންޒިލްބިރުދެއްކުން11/01/2018
235-Cr-C-2017ވިޝާހު އިބްރާހީމް ގއ.ވިލިނގިލި / މާފޮޅޭގެކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން09/01/2018
120-Cr-C-2017އިބްރާހީމް ދީދީ ޏ.ފުވައްމުލައް / މާހުގެވައްކަންކުރުން09/01/2018
493-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ނާޝިދު ށ.ކަނޑިތީމް / ފަޒާމީހެއްގެ ރުހުމަކާ ނުލައި އޭނާގެ ގައިގާ އަތްލުން08/01/2018
1320-Cr-C-2013އިބްރާހީމް ރަޝްވާން މާލެ / ދަފްތަރު 1841ތޫނު ހަތިޔާރާއިއެކު މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދިނުން07/01/2018
917-Cr-C2017ޢަލީ ޠާއިފް ސ.މަރަދޫ / އަބްހަރީމަންޒިލްއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން04/01/2018
557-Cr-C-2017ޙުސައިން ޞަބާޙް ރ.މަޑުއްވަރީ / މުޝްތަރީގެޖަދުވަޅު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން24/12/2017
956-Cr-C-2017މުޙައްމަދު އަދުހަމް މާލެ / ގ.ޑްރޫޕްއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން24/12/2017
468-Cr-C-2016މުޙައްމަދު ޠަލާލް މާލެ / މ.އޮޅުގިރިކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން24/12/2017
325-Cr-C-2017އަޙްމަދު ޝާހް މާލެ / މއ.ކެލާގެއާގެމުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން18/12/2017
785-Cr-C-2017އަޙްމަދު އީނާސް ށ.ނޫމަރާ / ވަފާޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތައް ގަސްތުގައި ހުރަސްއެޅުން18/12/2017
1078-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ފާރިޙު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ / ޗާންދަނީގެ ވައްކަންކުރުން11/12/2017
1077-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ފާރިޙު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ / ޗާންދަނީގެ އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން11/12/2017
37-Cr-C-2017ޢާއިޝަތު ނަޒުމީ މާލެ / ހ.ޕޯޓްސައިޑް ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން10/12/2017
1143-Cr-C-2016މުޙައްމަދު ނައްޞާރު ތ.ވިލުފުށި / ސަބްދެލިމާގެޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުން29/11/2017
855-Cr-C-2017ޢަބްދުﷲ އިނާޒް މާލެ / މ.ސޭންޑީހޮލޯވައްކަންކުރުން23/11/2017
1313-Cr-C-2016މުޙައްމަދު މުޢައްމަރު ގދ.ތިނަދޫ / ޓިވެގާލައިޓް ޙުސައިން ސުނައިމް އިބްރާހީމް މާލެ / ހ.ނީސްރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން15/11/2017
1314-Cr-C-2016މުޙައްމަދު މުޢައްމަރު ގދ.ތިނަދޫ / ޓިވެގާލައިޓް ޙުސައިން ސުނައިމް އިބްރާހީމް މާލެ / ހ.ނީސްއެނގިހުރެ ވަކި އަޞްލެއް އޮތް އެއްޗެއްކަމުގައި ޞައްޙަނޫންގޮތުގައި ދެއްކުމައްޓަކައި ލިޔުމެއް އުފެއްދުން15/11/2017
1315-Cr-C-2016މުޙައްމަދު މުޢައްމަރު ގދ.ތިނަދޫ / ޓިވެގާލައިޓް ޙުސައިން ސުނައިމް އިބްރާހީމް މާލެ / ހ.ނީސްމީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން15/11/2017
997-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ނަޡީމް ޢަލީ މާލެ / މ.ޢަރީޖްމަކަރާއިޙީލަތް ހެދުން15/11/2017
768-Cr-C-2017ޙަސަން ޖައިލަމް ޏ.ފުވައްމުލައް / ވައިގަދަގެއެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން09/11/2017
612-Cr-C-2017އަޙްމަދު ނަޝީދު ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / ބުލޫނިޔާގެވައްކަންކުރަން އުޅުން06/11/2017
986-Cr-C-2017މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޏ.ފުވައްމުލައް / ހޯދަޑިގެޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން31/10/2017
1218-Cr-C-2016އަޙްމަދު ނިޒާރު ލ.މާމެންދޫ / ރިހިވެލިކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން31/10/2017
987-Cr-C-2017އިބްރާހީމް ޝިރުފާޢު ސ.މަރަދޫ / ބަގީޗާގެމަޤްބޫލް ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމުތަނެއްގައި ތޫނުއެއްޗެއް ގެންގުޅުން30/10/2017
935-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ޢާމިރު ސ.ހިތަދޫ / ދޮންދުބުރިގެއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން29/10/2017
632-Cr-C-2017އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ލ.ގަން / މަތިމަރަދޫ، ހެޕީނައިޓްޖަދުވަޅު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން29/10/2017
930-Cr-C-2017ޙަސަން ނިމާލް މާލެ / މއ.ދަގަނޑުކެނޑިގެވައްކަންކުރުން29/10/2017
1046/Cr-C/2017މުޙައްމަދު ނަޝްވާން ނިޡާމް / ހ.ވައިޓްފްލާވަރކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން.25/10/2017
1045/Cr-C/2017މުޙައްމަދު ނަޝްވާން ނިޡާމް / ހ.ވައިޓްފްލާވަރޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން.25/10/2017
814-Cr-C-2017އަޙްމަދު އަޒްލީން ޢަބްދުލްޙަކީމް ގދ.ތިނަދޫ / ގުމްރީގެއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން25/10/2017
811-Cr-C-2017ޢަލީ ޢުމަރު މާލެ / މ.ރޫބީޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން24/10/2017
579-Cr-C-2016އަޙުމަދު ލަޠީފް ލ.މާމެންދޫ / މުރިނގު އަޙުމަދު ސުހައިލް މޫސާ ގދ.ރަތަފަންދޫ / ނީލްވިލާ މުނައްވަރު ޢަބްދުﷲ ތ.ގާދިއްފުށި / ސީނަރީގެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުން19/10/2017
945-Cr-C-2016ސުބުޙީ އިސްމާޢީލް މާހިރު މާލެ / މ.ގްލޯރީގެޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން19/10/2017
843-Cr-C-2017ޙަސަން ފަލާޙު ޅ.ނައިފަރު / އަޅިވިލާގެވައްކަންކުރުން17/10/2017
692-Cr-C-2017ޢަބްދުލްޣަފޫރު ގއ.ވިލިނގިލި / ތޯތާގެޖަދުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން17/10/2017
964-Cr-C-2017ޖަވްޝަން ޙަސަން މާލެ / ހ.ހީލިއަމްވައްކަންކުރުން16/10/2017
943-Cr-C-2017ޙުސައިން ޖާވިދު މާލެ / ގ.ޑޮލްފިން އުތުރުބައި ވައްކަންކުރުން16/10/2017
942-Cr-C-2017ޙުސައިން ޖާވިދު މާލެ / ގ.ޑޮލްފިން އުތުރުބައި އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން 16/10/2017
605-Cr-C-2017ލިސާން ޙަސަން ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ / ހިޔާބަނގުރާ ބުއިން16/10/2017
270-Cr-C-2017އަޙްމަދު ޒަޔާން ޅ.ކުރެންދޫ / އަސުރުމާގެ ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން12/10/2017
968-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ލަޠީފު މާލެ / މ.ގުލްޝަނީގެ އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން 12/10/2017
858-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ފަޒީން ގއ.މާމެންދޫ / ބިލަތްމާގެއެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން 11/10/2017
462-Cr-C-2017އަޙްމަދު ވާފިރު ސ.ފޭދޫ / މިރުސްމާގެމަޤްބޫލް ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމުތަނެއްގައި ތޫނުއެއްޗެއް ގެންގުޅުން08/10/2017
511-Cr-C-2017އަޙްމަދު ވާފިރު ސ.ފޭދޫ / މިރުސްމާގެމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުން 08/10/2017
11-Cr-C-2017ޙަސަން އިކްލީލް ކ.މާލެ / ހ.ބްރެޑްލީ އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން 05/10/2017
1245-Cr-C-2016ޔަމަން ނަޛީރު ސ.މަރަދޫ / ރަތްމާގެވައްކަންކުރުން03/10/2017
970-Cr-C-2013ޝަމްޢޫން ރަޝީދު ކ.މާލެ / މ.ކަދުރުމާގެއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން02/10/2017
301-Cr-C-2016އަޙްމަދު ނަވާލު ކ.މާލެ / މ.ވައިޓްފިޝް މުޙައްމަދު ސާމީ ޏ.ފުވައްމުލަށް / އީގަލްޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރުން26/09/2017
158-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ހާފިޡް މ.މުލީ / ސަންފްލާވަރޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ފޭރުން24/09/2017
896-Cr-C-2017ޙަސަން އިކްލީލް ކ.މާލެ / ހ.ބްރެޑްލީއެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން 20/09/2017
822-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ލަޠީފް ކ.މާލެ / މ.ގުލްޝަނީގެވައްކަންކުރުން19/09/2017
360-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ފާރިޙް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ / ޗާނދަނީގެ ވައްކަންކުރުން 13/09/2017
779-Cr-C-2016ޒިހާން އަޙްމަދު ތ.ތިމަރަފުށި / ވިލާވައްކަންކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން11/09/2016
319-Cr-C-2017މުޙައްމަދު އަމީން ސ.ހިތަދޫ / ނޫފަރުބަނގުރާ ގެންގުޅުން07/09/2017
429-Cr-C-2017މުޙައްމަދު އަޛާން ޢަލީ ސ.މަރަދޫ / ގަދަކޯޅިގެޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން05/09/2017
650-Cr-C-2013ފަޟީލް ޢަލީ ވަޙީދު ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / ބީޗްސައިޑްޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ފުރާދުއްވާ އުޅަނދަކުން ވައްކަންކުރުން29/08/2017
551/Cr-C/2016 ޙުސައިން ފިޔާޟް މޫސާ ތ.ވިލުފުށީ / އަތަމާގެ ގައިގައި އަތްލުން27/08/2017
627/Cr-C/2017ޤާސިމް އިބްރާހީމް މ.މާފަންނުވިލާރިޝްވަތު ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން25/08/2017
1225-Cr-C-2016އަޙްމަދު އާދަމް ތ.ތިމަރަފުށި / ފެހިގެއެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން 21/08/2017
717-Cr-C-2017އަޙްމަދު އާދަމް ތ.ތިމަރަފުށި / ފެހިގެވައްކަންކުރުން 21/08/2017
371-Cr-C-2016އަޙްމަދު ޝާޛްލީ ސ.ހުޅުދޫ / ޕާމްގްރޯވއެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް، އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން20/08/2017
852-Cr-C-2016އަޙްމަދު ޝަފްރާޒް ޏ.ފުވައްމުލައް / ކެމީ މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން 20/08/2017
345-Cr-C-2014މުޙައްމަދު އަޠޫފް ޅ.ނައިފަރު / ވިލުވެލިމީހަކު މަރާލެވިދާފަދަ އެއްޗަކުން މާރާމާރީ ހިންގުން17/08/2017
1092-Cr-C-2016ވާރިޝް ޝަމްޝުއްދީން ގދ.ތިނަދޫ / ސަންރައިޒްވިލާއެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން 16/08/2017
564-Cr-C-2017އަޙްމަދު ފަރުހަތު އއ.ފެރިދޫ / ފެހިގެއެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން 15/08/2017
222-Cr-C-2017އަޙްމަދު ފަރުހަތު އއ.ފެރިދޫ / ފެހިގެއެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން15/08/2017
507-Cr-C-2017ޞަފްވާން ޢަލީ ތ.ތިމަރަފުށީ / ލަކީހައުސް ވައްކަންކުރުން 15/08/2017
562-Cr-C-2017ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ބ.ތުޅާދޫ / ކަނަމާގެވައްކަންކުރުން10/08/2017
418-Cr-C-2016ޢަބްދުﷲ ތިލްމީޒު މާލެ / މ.ދިންމަނަ އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން 10/08/2017
1276-Cr-C-2016އަސްލަމް ސ.ހިތަދޫ / ދަބުސުތުލިގެއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން08/08/2017
998-Cr-C-2016އިބްރާހީމް ޝާކިރު ގދ.ގައްދޫ / ކުއްޅަވަށްގެއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން08/08/2017
1214-Cr-C-2016މުޙައްމަދު ރަޒީން ޏ.ފުވައްމުލައް / ނިއުހެވަން އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 07/08/2017
1272-Cr-C-2016ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު ލ.ގަން / ނޫރުވާދީ ވައްކަންކުރުން 07/08/2017
1197-Cr-C-2016ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު ލ.ގަން / ނޫރުވާދީ ވައްކަންކުރަން އުޅުން 07/08/2017
368-Cr-C-2017ޢަލީ އަޙްމަދު ޏ.ފުވައްމުލައް / ހާގޯގެ އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން 07/08/2017
587-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ބޮކުލް އިސްލާމް ބަނގުލަދޭޝް އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން 07/08/2017
173-Cr-C-2017އައިމަން ޙުސައިން މ.މުލައް / ކީރަންމާގެ މާރާމާރީހިންގުން 06/08/2017
145-Cr-C-2017އަޙްމަދު މަޢުރޫފް ނ.ލަންދޫ / ފާގަތި އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން06/08/2017
387-Cr-C-2017އިބްރާހީމް ސަޢީދު ސ.ފޭދޫ / ސުވާސާގެ ވައްކަންކުރުން 06/08/2017
1106-Cr-C-2016ޙަސަން ނާޝިދު ގއ.ދެއްވަދޫ / މާޖެހިގެ އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން 03/08/2017
172-Cr-C-2017ޢަލީ ޢިމްރާން ސ.ހިތަދޫ / ފިނިއުނިމާގެ ކުށެއްކުރުމުގެ ޢާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން 02/08/2017
525-Cr-C-2017މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދ.މާއެނބޫދޫ / މޫދުމާގެ ޖަދުވަލު 02 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން 02/08/2017
541-Cr-C-2016ޙުސައިން ސިފާޛް ކ.ހިންމަފުށި / އަމްފާ ބިރުދެއްކުން 01/08/2017
1098-Cr-C-2016މަމްދޫޙް އިބްރާހީމް ނ.މާފަރު / މަހިފެއަރވައްކަންކުރުން 25/07/2017
111-Cr-C-2017ޢަލީ ޙުސައިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / ރުއްވަލުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން 23/07/2017
110-Cr-C-2017ޢަލީ ޙުސައިން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / ރުއްވަލުގެ ބަނގުރާ ބުއިން 23/07/2017
61-Cr-C-2016އަޙްމަދު ނަޢީމް މާލެ / ވ.ސެޓެލައިޓް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން 20/07/2017
304-Cr-C-2017ފަތުޙުﷲ ޢަލީ ހއ.ބާރަށް / އަޞްރުމާގެ އަނިޔާއެއް ކުރުން 20/07/2017
1136-Cr-C-2016ޙަމްދާން ޢަލީ މާލެ / މ.ޝާކިރީހިޔާ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން 19/07/2017
1135-Cr-C-2016ޙަމްދާން ޢަލީ މާލެ / މ.ޝާކިރީހިޔާ ވައްކަންކުރުން19/07/2017
1207-Cr-C-2016އަޙްމަދު ސުހައިލް ހދ.މަކުނުދޫ / އޯޝަންރީޑް މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުން 18/07/2017
240-Cr-C-2015ފާޠިމަތު ސިއުނާ ށ.ފުނަދޫ / ނޫބަހާރުގެ ވައްކަންކުރުން 18/07/2017
279-Cr-C-2017އިބްރާހީމްދީދީ ޏ.ފުވައްމުލައް / މާހުގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން 16/07/2017
164-Cr-C-2017ޝަމްޢޫން ރަޝީދު މާލެ / މ.ކަދުރުމާގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުމުގެ 16/07/2017
548-Cr-C-2016އަޙްމަދު އިބްރާހީމް މާލެ / މ.ކަރީޒްމާގެ ކުޅަ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން13/07/2017
138-Cr-C-2017މަޢާން ވާޞިފް ސ.މީދޫ / ސީސަންވިލާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް، ގެންގުޅުން12/07/2017
333-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ހާދީ ސ.ހިތަދޫ / ސަރިންދާގމަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން 11/07/2017
1014-Cr-C-2011ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ހއ.ދިއްދޫ / އޯޓަމްވާދީ ޢުބައިދުﷲ ސަޢީދު ހއ.ދިއްދޫ / އޯޯޓަމްވާދީ ޢަލީ ޙާޝިމް ހއ.ދިއްދޫ / އޯޯޓަމްވާދީ ފަރުހާދު އަބޫބަކުރު ހއ.ދިއްދޫ / ނޫރާނީވިލާ ފަޞީޙް އަބޫބަކުރު ހއ.ދިއްދޫ ނޫރާނީވިލާ މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު ހއ.ދިއްދޫ / ނޫރާނީވިލާޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން އަމަން ނަގާލުން 10/07/2017
365-Cr-C-2016ޞަފާ އަޙްމަދު ގދ.ރަތަފަންދޫ / ނޫމާގެ ކުށެއްކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން 10/07/2017
1053-Cr-C-2016އިބްރާހީމް ޢިބާދު ސ.ހުޅުދޫ / އޮސްޓްރޭލިޔާ ވައްކަންކުރުން 10/07/2017
467-Cr-C-2017އަފްސާން ޢަފީފް ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ / ޗަބޭލީގެ ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން 10/07/2017
477-Cr-C-2017ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް ކ.މާލެ /
ދަފްތަރު ނަންބަރު 1714
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުން09/07/2017
1023-Cr-C-2016އަޖުވަދު ސަމީރު ހއ.ހޯރަފުށީ / ހޯޓެންސިޔާ މާރާމާރީ ހިންގުން 09/07/2017
198-Cr-C-2016އިބްރާހީމް މަޙްމޫދު ރ.ރަސްގެތީމް / ސަންސައިން މުޙައްމަދު ނުޒުފަތު ޅ.ހިންނަވަރު / ބިލަމަގުމާގެ ކެނަބިސް ޓްރަފިކް ކުރުން 06/07/2017
708-Cr-C-2016އަފްސާނު ޢަފީފު ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ / ޗަބޭލީގެ ޖަދުވަލު 2ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން 12/06/2017
510-Cr-C-2016މުޙައްމަދު ނަދީމް ބަންގުލަދޭސް ކެނެބިސް ޓްރަފިކްކުރުން 07/06/2017
155-Cr-C-2017ޢަބްދުލްޙަންނާނު މޫސާ ނ.މާފަރު / ކެނދިވަރު މަމްދޫޙް އިބްރާހީމް ނ.މާފަރު / މަހިފެއަރ ފޭރުން31/05/2017
282-Cr-C-2017އަޙުމަދު މަމްދޫޙް ގދ.ތިނަދޫ / މިއަދު ވައްކަންކުރުން 29/05/2017
434-Cr-C-2017އަނަސް މުޙައްމަދު މާލެ / މއ.ހިންނަވަރުހުޅަނގުބައި އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން 28/05/2017
733-Cr-C-2016މުޙައްމަދު ސިޔާޙް ތ.ތިމަރަފުށި / އަންނާރުމާގެ ވައްކަންކުރުން 25/05/2017
803-Cr-C-2015މުޙައްމަދު ނިޡާމް މާލެ / ހ.އައި.އެން.ހައުސް ޖަދުވަލު2 ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓުރެފިކުކުރުން 24/05/2017
1303-Cr-C-2016ސުޢޫދު އިބްރާހީމް ގއ.ދިޔަދޫ / ވައިޖެހޭގެ ވައްކަންކުރުން 24/05/2017
1216-Cr-C-2016އަޙްމަދު މިހާދު މާލެ / ގ.އޯލްޕެރިސް ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން 23/05/2017
942-Cr-C-2016މުޙައްމަދު ހިލާލް ނަޢީމް މާލެ / މ.މައިމަގުމަތީގެ ފޭރުން 23/05/2017
933-Cr-C-2016މުޢުތަޞިމް މުޙައްމަދު ގދ.ވާދޫ / ވަޑިގެ ކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން 23/05/2017
698-Cr-C-2016ޙުސައިން ޖާވިދު މާލެ/ ގ.ޑޮލްފިންހައުސް އުތުރުބައި އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން 22/05/2017
749-Cr-C-2016މުޙައްމަދު މޮކްލަސް ބަންގުލަދޭޝް ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން 22/05/2017
460-Cr-C-2016ޙަސަން ރާޝިދު އއ.ރަސްދޫ / ނަންރީތިގެ މާރާމާރީ ހިންގުން 21/05/2017
104-Cr-C-2017ޙަސަން ސަފާޛު ކ.ހިންމަފުށި/ އަމްފާ އަމަންނަގާލުން 18/05/2017
1085-Cr-C-2016ބިޝާރާ އަޙްމަދު ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 04-1-26 އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 18/05/2017
120-Cr-C-2016އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މާލެ/ މ.ޔުނިކު އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 17/05/2017
599-Cr-C-2016އަސްޢަދު ޢަލީ މާލެ / މ.ރިހިވިދުވަރުގެ މޫސާ ފާތިކު ތ.ވިލިފުށީ / ޗަންޕާޕުލުގެ ވައްކަންކޮށްގެ ހޯދާފައިވާ މުދާ ބަލައިގަތުން 16/05/2017
1293-Cr-C-2016ޢަލީ ހަމްޒާ ލ.ގަން-ތުނޑި /ރެޑްފިޝް ވައްކަންކުރުން 16/05/2017
51-Cr-C-2017ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު ސ.މަރަދޫ / އާސްމާންވިލާ ވައްކަންކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން 16/05/2017
639-Cr-C-2016ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ހުޅުމާލެ ފުލެޓު 04-ޖީ-10 ވައްކަންކުރުން 15/05/2017
25-Cr-C-2017ޢަބްދުﷲ ހުޝާމް ކ.ގުރައިދޫ/ ގުލްހަޒާރުގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން 14/05/2017
772-Cr-C-2016ޙަސަން މުޙައްމަދު ދީދީ ޏ.ފުވައްމުލައް/މާދަނޑު- ގުޑްވިލް ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ނުހިފުން 11/05/2017
36-Cr-C-2017ޙުސައިން މުޒުލިފް ބ.ދަރަވަންދޫ / ވިލަރެސް ބިރުދެއްކުން 09/05/2017
932-Cr-C-2016އިބްރާހީމްދީދީ ޏ.ފުވައްމުލައް / މާހުގެ ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ފިހާރައަކުން ދިހަހާސްރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއިން ވައްކަންކުރުން 08/05/2017
913-Cr-C-2016އިބްރާހީމްދީދީ ޏ.ފުވައްމުލައް / މާހުގެ ކަނޑުގައި ފުރާދުއްވާ އުޅަނދަކުން ވައްކަންކުރުން 08/05/2017
167-Cr-C-2017މުޙައްމަދު ހާދީ ސ.ހިތަދޫ / ސަރިންދާގެ މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން 08/05/2017
1320-Cr-C-2016ޢަބްދުﷲ ފައުޒީ ހއ.ހޯރަފުށި / ނަސީމީ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 04/05/2017
877-Cr-C-2016އަޙްމަދު މުޙައްމަދު މާލެ/ މ.ޔުނިކް ވައްކަންކުރުން04/05/2017
662-Cr-C-2016ފާރިޝް ޙަނީފް ގދ.ރަތަފަންދޫ / ގުމްރީވިލާމާރާމާރީ02/05/2017
888-Cr-C-2016 ޙުސައިން ޝަޙްބާން ލ.މާބައިދޫ / ސަބުނަމްހައުސް ބަނގުރާ ބުއިން 27/04/2017
410-Cr-C-2015މުޙައްމަދު ޖޫދު ގދ.ވާދޫ / ފޫޅުމާގެ ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން27/04/2017
76-Cr-C-2017ޝާޠިރު މުޙައްމަދު ގދ.ރަތަފަންދޫ / ޑޭޒީމާގެ ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން27/04/2017
20-Cr-C-2015އަޙްމަދު ނަބީލް މާލެ / ހ.ފިނިމާގެއާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން27/04/2017
523-Cr-C-2016ޢަބްދުﷲ ޢަލީ މާލެ / މއ.ރިންސޯ ވައްކަންކުރުން 27/04/2017
240-Cr-C-2014ޙަސަން ނިޔާޒު މާލެ/ މ.ހުވައިރިޔާތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން، ފިހާރައަކުން ދިހަހާސް ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީ ޢަދަދަކުން ވައްކަންކުރުން27/04/2017
1215-Cr-C-2016އަޙްމަދު ޒިޔާދު ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / އަބަދަށްހިޔާވައްކަންކުރުން27/04/2017
601-Cr-C-2015އަޙްމަދު ރިޟާ މާލެ / މ.ސްނޯ ވައްކަންކުރުން27/04/2017
431-Cr-C-2017މާއިފު އާދަމް ކ.މާލެ / މއ. ކޮއްޓަފަރުމުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން27/04/2017
430-Cr-C-2017މާއިފު އާދަމް ކ.މާލެ / މއ. ކޮއްޓަފަރުވައްކަންކުރުން27/04/2017
921-Cr-C-2016ނަވްފަލް އިބްރާހީމް މާލެ / މއ.ތިލިންފަރު އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން27/04/2017
1108-Cr-C-2012މުޙައްމަދު ހާޝިމް މާލެ/ މއ.ޕިޖަންއޯކިޑްޚިޔާނާތްތެރިވުން26/04/2017
587-Cr-C-2016ޝިފާން ޢަބްދުﷲ ސ.މަރަދޫފޭދޫ / މޫނިމާގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން 26/04/2017
68-Cr-C-2014ޙުސައިން ނާއިފު މާލެ/ ހ.ޅަރީތިގެ ޙުސައިން ޞާލިޙު ސ.ފޭދޫ/ އެވަރެސްޓުޖަމާޢަތް ހަދައިގެން، ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން، ދިހަހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ އަގުހުރި މުދަލަކުން ފިހާރަފަދަ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުން26/04/2017
1330-Cr-C-2016ޙުސައިން ޝަޙްބާން ލ.މާބައިދޫ / ސަބްނަމްހައުސް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުން26/04/2017
1487-Cr-C-2013އަޙްމަދު ޝަފީޤް ސ.ހިތަދޫ / ޖާދޫގެ އަޝްރަފް ޔޫސުފް މާލެ / ގ.އަންކާރާ އިބްރާހީމް ޝިފާޒް ޔޫސުފް މާލެ / ގ.މިއަލަނިއާގެ މޫސާ އިބްރާހީމް ބ.ތުޅާދޫ / އިރަމާގެކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުން 25/04/2017
502-Cr-C-2016މުޛުލިފް ޖަޢުފަރު ސ.ހުޅުދޫ / ނާދީކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން25/04/2017
1147-Cr-C-2016ޙުސައިން ޝިމާޙް ހދ.ކެނދިކޮޅުދޫ، ކެނދިކޮޅު / ލިލީމާގެއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން24/04/2017
864-Cr-C-2016ސުޢޫދު އިބްރާހީމް ގއ.ދިޔަދޫ / ވައިޖެހޭގެވައްކަންކުރުން24/04/2017
246-Cr-C-2017އަޙްމަދުދީދީ ޏ.ފުވައްމުލައް / ހީނާގެ ވައްކަންކުރުން24/04/2017
1375-Cr-C-2016މަމްދޫޙް އިބްރާހީމް ނ.މާފަރު / މަހިފެއަރ ވައްކަންކުރުން 20/04/2017
1363-Cr-C-2016ޙަސަން މޫސާ ގދ.ތިނަދޫ / ފަޟާ ވައްކަންކުރުން 19/04/2017
1230-Cr-C-2016ޙުސައިން މުޒުލިފް ބ.ދަރަވަންދޫ / ވިލަރެސްވައްކަންކުރުން 19/04/2017
22-Cr-C-2017ޙުސައިން މުޒުލިފް ބ.ދަރަވަންދޫ / ވިލަރެސްއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން 19/04/2017
280-Cr-C-2016އަޙުސަން ޙަސަންމަނިކު ތ.ތިމަރަފުށި/ ގޯލްޑަންހައުސްއެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށްވަނުން18/04/2017
1028/Cr-C/2011ޢަބްދުﷲ ނަޡީފު ޏ.ފުވައްމުލައް/ ޒާވިޔާ
މުޙައްމަދު ޝިފާޢު މާލެ/ ވ.ފަޒީލާމަންޒިލް
ޢަލީ ރިފްޝާނު ގދ.ގައްދޫ/ ބޮކަރުމާގެ
ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމާއި ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުަމުގައި ބައިވެރިވުން04/04/2017
743-Cr-C-2016އަސްޢަދު މުޙައްމަދު މާލެ/ ހ. ނިކްޗޫން އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫންތަނަކަށް ވަނުން 03/04/2017
581/Cr-C/2014އިސްމާޢީލް މޫސާ މާލެ / ގ. ޓްރަސްޓްހޯމް
ޢަބްދުﷲ ސައްފަތު މާލެ / ހ. އެވަރޕީސް
ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން27/03/2017
441/Cr-C/2016 ޝަފީޢުﷲ ޢަބްދުލްވާޙިދު ހއ.ހޯރަފުށި / ނީސް
އަޙްމަދު ޙާމީމު ،ގދ.ގައްދޫ / އެދުރުގ
އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން15/03/2017
59/Cr-C/2017ޢަލީ ޝިޔާޤު ސ.މަރަދޫ / ރަތްމާގެ ވައްކަންކުރުން09/03/2017
1047/Cr-C/2016އަޙްމަދު ޝަބީން ކ.ގުޅި / ސިޔާނާމަންޒިލްމަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން08/03/2017
857/Cr-C/2016ޙަސަން ނަޝީދު ތ.ތިމަރަފުށި / އަތަމާގެދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން07/03/2017
960/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ރަޝީދު ކ.ގުރައިދޫ / ބެރުގެއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން06/03/2017
1260/Cr-C/2016ޢަލީ ނިމާލް މާލެ / މއ.ދިލްމާއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން06/03/2017
622/Cr-C/2015އަޙްމަދު ސުހައިލް ގދ.ރަތަފަންދޫ / ނީލްވިލާ ވައްކަންކުރުން05/03/2015
192/Cr-C/2016އިބްރާހީމް ޝަމްވީލު ޏ.ފުވައްމުލައް / ނީސްވިލާވައްކަންކުރުން05/03/2017
660-Cr-C-2016މަމްދޫޙް އިބްރާހިމް ނ.މާފަރު / މަހިފެއަރވައްކަންކުރުން01/03/2017
1324/Cr-C/2016އިބްރާހީމް އަފްޒަން މާލެ / މ.ސުތުލިމާގެ ފޭރުން28/02/2017
1160/Cr-C/2016ޙާތިމް ޠާއީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / ދިގަލި އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަ ނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން22/02/2017
1038/Cr-C/2013ސިލްވައި ޕުރިތިޕާނު / އިންޑިޔާ އެސް. މާރިޔާ އެންތޮނީ ކުރިސްޓޮފާ / އިންޑިޔާޖަދުވަލު އެކެއްގަވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން22/02/2017
1318-Cr-C-2016މުޙައްމަދު ސިއްދީޤު ކ.ގުރައިދޫ / ޓިއުރިން ވައްކަންކުރުން 22/02/2017
726-Cr-C-2016ޒުހުދާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ގއ.ދާންދޫ / ހެޕީސައިޑމީހެއްގެ ގައިގާ އަތްލުން 22/02/2017
1296-Cr-C-2016ޙަސަން ފަޔާޟް ބ.ގޮއިދޫ / އުނިމާގެ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން 21/02/2017
1123-Cr-C-2016އިޒްނީން މުޞްޠަފާ ސ.ހުޅުދޫ / ވާރުގެ ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން20/02/2017
1268-Cr-C-2016ޙުސައިން ޖާވީދު މާލެ / ގ.ޑޮލްފިންހައުސް އުތުރުބައި އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫންގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން21/02/2017
974-Cr-C-2016މާލެ/ ހ.ނިކްޗޫން އަސްޢަދު މުޙައްމަދުއާއި މާލެ / ގ.ފްރެސްލައިޓް އާމިނަތު ލަމްހާވައްކަންކުރަން އުޅުން20/02/2017
973-Cr-C-2016މާލެ / ހ.ނިކްޗޫން އަސްޢަދު މުޙައްމަދުއާއި މާލެ / ގ.ފްރެސްލައިޓް އާމިނަތު ލަމްހާއެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށްވަނުން20/02/2017
41-Cr-C-2017ރޮފިކް މިއަހް / ބަނގުލަދޭޝްތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން 19/02/2017
01/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ސަޢީދު ގދ.ހޯޑެއްދޫ / ޝަބްނަމީގެވައްކަންކުރުން25/01/2017
1010/Cr-C/2016ޢަލީ އަޝްކަރު އަޙްމަދު ސ.ހިތަދޫ / ދޮންފަތްބަގީޗާގެގައިގާ އަތްލުން25/01/2017
64/Cr-C/2016ޢަބްދުﷲ ޢަލީދީދީ ޏ.ފުވައްމުލައް / ހޯދަޑު. އެންދެރިމާގެފޭރުން25/01/2017
1006/Cr-C/2016އަޙްމަދު ރިޟްވާން ވަޙީދު ކ.މާލެ / ވ.އަސްކަނިމަކަރާއިޙީލަތްހެދުން25/01/2017
1237/Cr-C/2016އަޙްމަދު ރިފާޢު ކ.މާލެ / މއ.ފެހުނުގެވައްކަންކުރުން25/01/2017
447/Cr-C/2016މުޙައްމަދު މުރުޝިދު ޏ.ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން. ޝުހުރަތުއެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން25/01/2017
820/Cr-C/2016މުޙައްމަދުމަނިކު ކ.މާލެ / މއ.ކްލޯވަރޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން24/01/2017
241/Cr-C/2016ލ.ގަން / ބީޗްހެވަން، މުޙައްމަދު ވިސާމްއާއި، ސ.ފޭދޫ / ހަޒާރުމާގެ، ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރުޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުން24/01/2017
801/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ޖިނާދު ކ.މާލެ / މ.ޖެރޭނިއަމްޢާއްމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުން ހުރި ޢަމަލެއް ކުރުން24/01/2017
131/Cr-C/2016ޢަބްދުﷲ އައިމަން ސ.ހިތަދޫ / ސައްބުގެޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން23/01/2017
1285/Cr-C/2016ފަތުޙުﷲ ޢަލީ ހއ.ބާރަށް / އަޞްރުމާގެމާރާމާރީ ހިންގުން23/01/2017
1401/Cr-C/2016ޢަލީ އަނީލް ނ.މަނަދޫ / ކަހެކްޝާންއެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން23/01/2017
713/Cr-C/2016ޢަލީ އަނީލް ނ.މަނަދޫ / ކަހެކްޝާންއެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން23/01/2017
188/Cr-C/2017ޢަލީ އަނީލް ނ.މަނަދޫ / ކަހެކްޝާންވައްކަންކުރުން23/01/2017
920/Cr-C/2016ޢަލީ ނަވާޒް އއ.ތޮއްޑޫ / އަސްރަފީގެއެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން23/01/2017
291/Cr-C/2010ޙަސަން އަންވަރު ސ.ހިތަދޫ/ ހަވާސާމަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން.22/01/2017
693/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ޤާސިމު ޅ.ހިންނަވަރު/ އާވާޒްބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން 19/01/2017
224/Cr-C/2010މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ހ.ހޯގުޅާމަންޒިލްމަކަރާއިޙީލަތްހެދުން19/01/2017
179/Cr-C/2015އަޙުމަދު ރިޔާޙު ސ.ހުޅުދޫ / ކުދީނާގެއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން19/01/2017
1103/Cr-C/2016ޖަޒްމީން މުޙައްމަދު ގދ.ގައްދޫ / ކަށިކެޔޮމާގެއެހެންމީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން.19/01/2017
40/Cr-C/2016ނޫރު މޫސާ ބ.ތުޅާދޫ/ ރަންބުސްތާނުގެވައްކަންކުރުން18/01/2017
1018/Cr-C/2016ޝަމާއިލް ޢަފީފް ގދ.ތިނަދޫ/ ރޯމަރުގެކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން17/01/2017
1463/Cr-C/2013ވިޝާމް މުޙައްމަދު މާލެ / ހ.ފިލްމީސައިޓްޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން17/01/2017
509/Cr-C/2016އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު/ ނޫވިލާގެވައްކަންކުރުން.17/01/2017
776/Cr-C/2016މާލެ / ގ.ކަންނެލި، މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން އިބްރާހީމް ޚާލިދުއާއި، މާލެ / ގ.ހިޔަރޯދި، މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ސަލީމްއާއި، ގދ.މަޑަވެލި / ތޯމަރާގެ، ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ވަޙީދުއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން16/01/2017
317/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޝަކޫރު މާލެ / ގ.ރެޑްކޮރަލްކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލެއްހިންގުން15/01/2017
512/Cr-C/2016ޞަފާ އަޙްމަދު ގދ.ރަތަފަންދޫ / ނޫމާގެ ޢަބްދުﷲ ޝުޢައިބު މާލެ / މމޚ.ދަފްތަރު 2109 ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން.15/01/2017
295/Cr-C/2015ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް ތ.ތިމަރަފުށި / ފިނިފެންމާގެއެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން.15/01/2017
979/Cr-C/2016ޢަބްދުﷲ ސިމާޙު މާލެ/ ގ.އަލިކުރާގެކުށެއް ކުރުމުގެ އާލާތެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން15/01/2017
978/Cr-C/2016ޢަބްދުﷲ ސިމާޙު މާލެ/ ގ.އަލިކުރާގެބަނގުރާ ބުއިން15/01/2017
940/Cr-C/2016އަޙްމަދު ޢަޒުމީ ޢަބްދުލްބާރީ މާލެ / މ.ޓްވެލްގްރީންމީހުން ދިރިއުޅޭތަނަކުން ވައްކަންކުރުން.11/01/2017
957/Cr-C/2016މުޖައްމެލް ބަނގްލަދޭޝްވައްކަންކުރުން.10/01/2017
811/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ޙައްސާނު މާލެ/ މ.މަޑުވިލުބަނގުރާ ބުއިން.09/01/2017
810/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ޙައްސާނު މާލެ/ މ.މަޑުވިލުކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، އެކުށް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އާލަތް އަތުގައި ބެހެއްޓުން09/01/2017
1097/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ރިޔާޟް މާލެ / މ.ގެޕްމީހުން ދިރިއުޅޭތަނަކުން ވައްކަންކުރުން05/01/2017
1112/Cr-C/2016މުޙައްމަދު އަދުހަމް މާލެ / ގ.ޑްރޫޕްއެހެންމީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ބާރު ހިންގުން.05/01/2017
737/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ސަނީ ސ. ހިތަދޫ / ޗޮކްލެޓްގެހުއްދަނޫންގޮތުގައި ބާރު ހިންގުން28/12/2016
1217/Cr-C/2016ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު ލ.ގަން / ތުނޑި.ނޫރުވާދީނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން28/12/2016
621/Cr-C/2016އަޙްމަދު ރިފާޢު މާލެ / ހ.ނީމޯ (މާލެ / ހ.މަހިނޫރު)ބަނގުރާ ބުއިން27/12/2016
520/Cr-C/2012މޫސާ ޤާސިމް މާލެ / ހ.ވޭވަރދިހަހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއިން މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން27/12/2016
1132/Cr-C/2016ހަސަން އަޒްރާޙް ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 06-2-39 އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރުހިންގުން26/12/2016
967/Cr-C/2016އީމާން އަޙްމަދުދީދީ ސ.ހިތަދޫ / ހާލާފަރުޤަވާޢިދާޚިލާފަށް ދިވެހިރާއޖެއަށް ބަނގުރާއެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން25/12/2016
867/Cr-C/2016ޙަސަން އިކްލީލް މާލެ/ ހ.ބްރެޑްލީވައްކަންކުރުން19/12/2016
738/Cr-C/2013ދައުލަތުން ސ.ހިތަދޫ / މަބްރޫކުގެ މުޙައްމަދު އައިމަންއާއި، ސ.ހިތަދޫ / ހަޒާރުމާގެ މުޙައްމަދު ޢުބާދަތު ޙުސައިންއާއި، މާލެ / މ.ރޯޝަނީމަންޒިލް ޝަހުލީން ރަޝީދުއާއި، ތ.ވިލުފުށި / ލޮނުމިރުސްގެ މޫސާ ނަޖާޙްމަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޢާންމު ތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން18/12/2016
528/Cr-C/2015ޚަދީޖާ އަޙްމަދު ޏ.ފުވައްމުލައް/ މޯޝަން ޢަބްދުއްލަޠީފް ސ.ހިތަދޫ/ ދެކުލައަރާގެޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން18/12/2016
659/Cr-C/2015ޙަސަން ޝުޖާޢު ސ.ހިތަދޫ / ދުގެތިމާގެބިރުދެއްކުން14/12/2016
861/Cr-C/2014ހއ.ބާރަށް/ މުޝްތަރީގެ، ހާނިފް އިމްތިޔާޒު އާއި އއ.މާޅޮސް/ މީނާޒް، އިސްމާޢީލް އުސާމް އާއި ގއ.ދެއްވަދޫ/ ދޭލިޔާގެ، މިދުހަތު އިބްރާހީމް އާއި ތ.ވިލުފުށި/ ނަލަހިޔާ، މޫސާ ޙުސައިންޓެރެރިޒަމް14/12/2016
336/Cr-C/2016ޖުމްޢާން މުޙައްމަދު .ތިނަދޫ / ބްލޫހެވަން އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން14/12/2016
70/Cr-C/2016އަޙްމަދު ޔާމީން ހއ.ކެލާ / ވިންގުއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން14/12/2016
805/Cr-C/2011 ހއ.ހޯރަފުށި/ ސޯސަންވިލާ، ނުޢުމާން ޢަބްދުﷲއާ، ހއ.ހޯރަފުށި/ އުއްމީދީމަންޒިލް، އަޙްމަދު އިބްރާހީމާ، ހއ.ހޯރަފުށި/ ޅޮހީގެ، މުޙައްމަދު ލަޠީފުޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލެއްކުރުން12/12/2016
674/Cr-C/2014ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު އަޙްމަދު މާލެ / މމޚ.ދަފްތަރު 500-94ޚިޔާނާތްތެރިވުން01/12/2016
225/Cr-C/2015ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު އަޙްމަދު މާލެ / މމޚ.ދަފްތަރު 500-94ޚިޔާނާތްތެރިވުން01/12/2016
56/Cr-C/2016ޢަބްދުﷲ ބާޤިރު އަޙްމަދު މާލެ / މމޚ.ދަފްތަރު 500-94ފައިސާ ނަގައި އެފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން01/12/2016
946/Cr-C/2016އެމް.ޑީ ނައުޔަމަތް ޢަލީ ބަންގްލަދޭޝް/ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރަކުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން29/11/2016
941/Cr-C/2016އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކ.މާލެ / ގ.ސެމިޓޯންވައްކަންކުރުން29/11/2016
327/Cr-C/2016އިބްރާހީމް ނާފިޒު ނ.ވެލިދޫ / ނިސާތު ވައްކަންކުރުން29/11/2016
736/Cr-C/2015ޢަލީ ރިޟާ ށ.ނޫމަރާ / މަސްއޮޑިގެ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން29/11/2016
375/Cr-C/2014އަޙްމަދު ނަބީލް މާލެ / ހ.ފިނިމާގެއާގެމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ފޭރުން28/11/2016
1007/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ނަޞީރު ކ.މާލެ / ހ.ބޮނޑިކަނދޮޅުގެއަނިޔާއެއްދިނުން28/11/2016
313/Cr-C/2015އަޙްމަދު ޙަލީމު ހއ.ފިއްލަދޫ / ކެވެލި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް، ގެންގުޅުން28/11/2016
1032/Cr-C/2016މުޙައްމަދު އަޙްނަފް ގދ.ގައްދޫ / ޗަބޭލީގެވައްކަންކުރުން28/11/2016
668/Cr-C/2016ނިލާދްރީ ބިހާރީ ސަތްޕަތީ އިންޑިޔާ/ޚިޔާނާތްތެރިވުން28/11/2016
676/Cr-C/2015ދާއޫދު މަމްދޫޙު ކ.މާލެ / މ.ލިޔާއާގެމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުން28/11/2016
743/Cr-C/2015މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މާލެ / ހ.ސޯސަންމީޑް ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން28/11/2016
644/Cr-C/2015މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މާލެ / ހ.ސޯސަންމީޑު މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުން28/11/2016
388/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ހާދީ ސ.ހިތަދޫ / ސަރިންދާގެއެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތި ޗެކްދޫކޮށް އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން.28/11/2016
703/Cr-C/2016އަޙްމަދު ޝަރީފް .ހިތަދޫ / ދިލްދާރުގެވައްކަންކުރުން28/11/2016
963/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކ.ގުރައިދޫ / އަލްބޭނިޔާ އެނގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން27/11/2016
964/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކ.ގުރައިދޫ / އަލްބޭނިޔާވައްކަންކުރުން27/11/2016
331/Cr-C/2016މުޙައްމަދު އާލިމް ލ.ގަން / އެލަސްކާ ފޭރުން27/11/2016
751/Cr-C/2014އަޙްމަދު ވަޙީދު ސ.ފޭދޫ/ އާގެގަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން27/11/2016
835/Cr-C/2016އަޙްމަދުމަނިކް ތ.ކިނބިދޫ / ޢާރިފާމަންޒިލް، އަޙްމަދު ޢުމައިދު މާލެ / ހ.ސޯސަންފްލާވަރ ވައްކަންކުރުން24/11/2016
493/Cr-C/2016ޢާޞިފު އިބްރާހީމް ގދ.ވާދޫ/ އަތަމާގެވައްކަންކުރުން24/11/2016
798/Cr-C/2015ޙަސަން ނިޝާން ކ.ގުޅި/ ތީސްރީ މަންޒިލުފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް، އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާނުދެއްކުން24/11/2016
1054/Cr-C/2016އަޙްމަދު ރިޟްވާން ވަޙީދު މާލެ / ވ.އަސްކަނިފައިސާނެތި ޗެކްދޫކޮށް، އެޗެކްގައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާނުދެއްކުން22/11/2016
1100/Cr-C/2016ޙަސަން ސަޢީދު ޏ.ފުވައްމުލައް / ލިލީވިލާ ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭތަނަކުން ވައްކަންކުރުން22/11/2016
1107/Cr-C/2016އަޙްމަދު ޝާހް ގއ. ކޮލަމާފުށި / އޮމާގެވައްކަންކުރުން22/11/2016
1109/Cr-C/2016 އިބްރާހީމް ޝާން ސ.ހިތަދޫ / ޢަޠީނާ ވައްކަންކުރުން22/11/2016
633/Cr-C/2014 ދެންފަހެ، ލ.ގަން / ޙިމާޔަތް، މޫސާ ޔޫސުފް މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 7102 ޙަސަން ނަސީމްޓެރަރިޒަމް22/11/2016
464/Cr-C/2016މުޢާވިޔަތު އަޙްމަދު ސަމީރު މާލެ / މ.ކަގިކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން22/11/2016
465/Cr-C/2016ނިޝާޔަތު އަޙްމަދު ސ.ހިތަދޫ/ އުނިތޮށިގެކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން22/11/2016
598/Cr-C/2014ބާދްޝާ (ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު B0901824)އާއި އެމް.ޑީ ސައިމް މޮއްލާ (ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު (AA5563689އާއި ޢަބްދުލްމަލަކު (ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު (B1225641)މީހުން ޓުރެފިކުރުން21/11/2016
450/Cr-C/2015އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ހއ.ހޯރަފުށި / ޒިކުރާ މަކަރާއިހީލަތް ހެދުން21/11/2016
357/Cr-C/2013އިބްރާހީމް ވަސީމް ދ.ކުޑަހުވަދޫ / މާވެލި މީހަކު މަރާލުމުގަ އެހީތެރިވުން21/11/2016
490/Cr-C/2016ޙަސަން ޝާނީޒު ސ.ފޭދޫ ޝާޒިލާމަންޒިލް ވައްކަންކުރުން 20/11/2016
677/Cr-C/2016 އަޙްމަދު ޝިފާޢު ސ.ހިތަދޫ / ސްޕަންޖްގެޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން31/10/2016
707/Cr-C/2012ލ.މާވަށް /އެވަރބްލޫގެ މުޙައްމަދު ވިސާމާއި، ގދ.ގައްދޫ / ގުންޒަރު، މުޙައްމަދު ސުފްޔާނާއި، ލ.މާވަށް/ އަސަރީގެ، މަންޞޫރު ޔޫސުފާއި، މާލެ / މއ.ސީނަރީވިޔު، އާޠިފް ރަޝީދު ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުން22/09/2016
582/Cr-C/2016މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ޢަބްދުއްސައްތާރު އއ.ފެރިދޫ / އިޙްރާމްގެ ގައިގާ އަތްލުމުގެ ކުށް21/09/2016
581/Cr-C/2016މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ޢަބްދުއްސައްތާރު އއ.ފެރިދޫ / އިޙްރާމްގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުން21/09/2016
162/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ޒަޔާން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / ފަރުދާގެފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރުން21/09/2016
627/Cr-C/2016ޖުމްޢާން މުޙައްމަދު ގދ.ތިނަދޫ / ބްލޫހެވަން އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން20/09/2016
882/Cr-C/2013ޢަލީ ޒުހައިރު ހ.ލޭކްސައިޑް މާރާމާރީހިންގުން19/09/2016
85//Cr-C/2016ޙަސަން އާޠިފް މއ. ސެވަން އެންޑް ހައުސްއަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން18/09/2016
462/Cr-C/2016 މުޙައްމަދު އާޞިފް ޕާކިސްތާންމަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން18/09/2016
412/Cr-C/2016ޢާޞިފް އިބްރާހީމް ގދ.ވާދޫ / އަތަމާގެ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ތިމާގެ ބާރު ހިންގުން18/09/2016
553/Cr-C/2016އިބްރާހީމް ނިޔާޒު މާލެ / ހ.ފްލޯރާ ވައްކަންކުރުން08/09/2016
745-Cr-C-2016މުޙައްމަދު ޝިމާޒު ހދ.ހިރިމަރަދޫ / ސީޒަންއެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުން07/09/2016
524/Cr-C/2016މއ.އާދިއްޕަރު، އަޙްމަދު ޠާރިޤްއާއި ދަފްތަރު 1718 މުޙައްމަދު މޫސާވަކަންކުރުން07/09/2016
1197/Cr-C/2011އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ހއ.ހޯރަފުށި، ޒިކުރާ ވައްކަންކުރުން31/08/2016
459/Cr-C/2016އާމިނަތު ހަނާ ން ހ.ބޮނޑިކަނދޮޅުގެ އަނިޔާއެއްދިނުން31/08/2016
589/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ރީހާން މާލެ / މއ.މަސްފެންމީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދިނުން28/08/2016
25/Cr-C/2016އަޙްމަދު އިލްހާޒް ރަޝީދު މާލެ / މއ.ގްރީންވީލްއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން22/08/2016
49/Cr-C/2012ޢަބްދުﷲ ވާޙިދު މ.ރީފްސައިޑްގެ ފޭރުން22/08/2016
521/Cr-C/2015ފާޢިޤު އާދަމް ހދ.ކުމުންދޫ / ރަވީނާތޫނުއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން21/08/2016
46/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ޞަލާޙް ޞިދުޤީ ސ.ހިތަދޫ / އަތިރީއާގެވައްކަންކުރުން18/08/2016
664/Cr-C/2016 ޙުސައިން ޝަރީފު ޏ.ފުވައްމުލައް / ނޫރުވާދީޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ފޭރުން15/08/2016
370/Cr-C/2016އަޙްމަދު އިޙްސާމް ގއ.މާމެންދޫ / ނިބްރާސް ވައްކަންކުރުން14/08/2016
196/Cr-C/2016ނާޡިމް ނަޞީރު މާލެ / ގ.ސްވިންގްގައިގާ އަތްލުން11/08/2016
670/Cr-C/2015ޢަލީ ޝަމްޒޫން ގދ.ގައްދޫ / ދިލާވަރުގެ މާރާމާރީހިންގުން10/08/2016
667/Cr-C/2016 ޢާޞިމް އިބްރާހީމް ސ.ހިތަދޫ / ސްޓޯބަރީގެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން10/08/2016
532/Cr-C/2016އަޙްމަދު ނާޒް ކ.މާލެ / މަދަންމަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ޢާއްމުތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން10/08/2016
746/Cr-C/2015 މުޙައްމަދު ޙަސަން މ.މުލައް / ހުސްނޫގެމަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުން09/08/2016
144/Cr-C/2016 ޙަސަން ޙަނީފު ސ.ހިތަދޫ / ލާސާނީތަނެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރުން08/08/2016
452/Cr-C/2015އިބްރާޙީމް ރަޝީދު މާލެ/ ގ.ފެރެސްލައިޓް
އިބްރާޙީމް ޢިބާދު ސ.ހުޅުދޫ / އޮސްޓްރޭލިއާ
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން07/08/2016
482/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ރާމިޒު އއ.ފެރިދޫ / ފެންފިޔާޒުގެވައްކަންކުރުން03/08/2016
474/Cr-C/2016ޢާއިޝަތު ނަފާ އަޙްމަދު ކ.މާލެ / ގ.ފްލައިންގޓައިގަރޒިނޭކުރުން03/08/2016
366/Cr-C/2016މުޛުލިފު ޖަޢުފަރު ސ.ހުޅުދޫ / ނާދީވައްކަންކުރުން02/08/2016
244/Cr-C/2016އަޙްމަދު މަޚްލޫފް މާލެ / ގ.ހާފްސީ ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން25/07/2016
583/Cr-C/2015ފާޠިމަތު ލުއިޒާ ޢަބްދުﷲ މާލެ / މއ.ހަސްލަތު އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން25/07/2016
499/Cr-C/2016ސަމާޙް ޢަލީ ކ. މާލެ / ގ.ކަނދުމާގެއާގެޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ފޭރުން25/07/2016
454/Cr-C/2015ނާޞިރާ ޢަލީ ލ.ގަން / އެއްގަމުގެ
އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ތ.ގުރައިދޫ / ރޯޒްވިލާ
އިބްރާހީމް ލަބާން ޝަރީފް މާލެ / މ.ބާންސާގެ
ފަރްހަތު ޢަލީ މާލެ / ގ.ބްލޫވޭވް
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު މުޙައްމަދު މާލެ / ގ.ކީމަ
ޢުމަރު ޤާހިރު ގދ.ގައްދޫ / ނީލޯފަރުމާގެ
ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން25/07/2016
44/Cr-C/2016އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގ.ހާފްސީފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން18/07/2016
74/Cr-C/2016އަޙްމަދު ރަޝީދު މ.މެޑްރިޓްހައުސްއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން11/07/2016
242/Cr-C/2013މުހައްމަދު ޝިޔާޢު ސިރާޖު ގ.ގާރނެޓްވައްކަން04/07/2016
870/Cr-C/2011ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ބ.އޭދަފުށި / ދެހަރަވައްކަން03/07/2016
132/Cr-C/2016ހއ.ހޯރަފުށި / އާރޯ އަޙްމަދު މަމްދޫޙުއާއި، މާލެ / މ.ހީރޯ މުޙައްމަދު ޢުބައިދު އިބްރާހީމްއާއި، ތ.ތިމަރަފުށި / ވިލާ ޒިހާން އަޙްމަދުއާއި، މާލެ / ހ.މިޓާޒް ޠަލްޢަތު މުޙައްމަދުޓެރަރިޒަމް30/06/2016
148/Cr-C/2015ހ.ބްރެޑްލީ އަހުޒާމް ނަޢީމްއާއި، ގ.ތަބުރުގެ މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލްކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން29/06/2016
127/Cr-C/2016ޙުސައިން އިރުފާދު މުޖްތަބާ ހއ.ދިއްދޫ / ސެގޯލިލީ ޑައިމޯފިން ޓްރަފިކް ކުރުން27/06/2016
288/Cr-C/2016އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ މއ.ކުރިކީލަގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުން19/06/2016
230/Cr-C/2016ސ.ފޭދޫ / ބުލްބުލްގެ އަޙްމަދު ތިހާމްއާއި، މާލެ / މއ.ކުރިކީލަގެ އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާއާއި، މާލެ / މމޚ.ދަފްތަރު 617 މޫސާ ޒަމީރުޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން19/06/2016
476/Cr-C/2016ޢަބްދުލްޙަމީދު ގ.ނައިޓްޑްރީމކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުން14/06/2016
713/Cr-C/2015 އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މާލެ / ހ. ސާމަރާ ޓެރަރިޒަމް05/06/2016
190/Cr-C/2013ޢަލީ މުޙައްމަދު ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ޖަވާހިރުމާގެ ވައްކަން31/05/2016
773/Cr-C/2014ޙަސަން ޙަލީމް މާލެ / މ.ރަނިކަ ވައްކަން31/05/2016
615/Cr-C/2014 މުޙައްމަދު ވަހީދު ދަފްތަރު 2218 މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުން25/05/2016
1350/Cr-C/2013މއ.ރަވްޟާ، އިބްރާހީމް ފައިޞަލްއާއި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / ހިރުދު، ޢަލީ އަބޫބަކުރުމާރާމާރީހިންގުން23/05/2016
608/Cr-C/2014ސ.ހިތަދޫ / ލާސާނީ ޙަސަން ޙަނީފުއާއި، ސ.ހިތަދޫ / ސީލަވް ޙުސައިން ފަޔާޟުވައްކަން22/05/2016
123/Cr-C/2016ޢަލީ ނަޢީމް ހއ.ބާރަށް / އަތަމާއާގެ ވައްކަން18/05/2016
115/Cr-C/2016މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މާލެ / ދަފްތަރު 935 މަކަރާއިޙީލަތް ހެދުން17/05/2016
155/Cr-C/2015މުޙައްމަދު އަޒްމީލް ޖަލީލު މާލެ / މ.ދޯޅަނބުގެވައްކަން16/05/2016
04/Cr-C/2016މުޙައްމަދު އިންތިފް ރަޢޫފު މާލެ / ހ.ހިލްޓަންމަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބެހެއްޓުން15/05/2016
1023/Cr-C/2012ޢަލީ ސާޖިދު ގ.ސައުތުބްރީޒް މާރާމާރީ27/04/2016
492/Cr-C/2013އަސްރަފް ޢަބްދުލްވާޙިދު މ.ބާރަނާ ބިރުދެއްކުން27/04/2016
244/Cr-C/2015ގ.ސައުތުބްރީޒް އަޙްމަދު ޝުޖާޢުއާއި، ގ.ސައުތުބްރީޒް ޢަލީ ސާޖިދުގެ މާރާމާރީ27/04/2016
689/Cr-C/2015ޢަލީ ޝަމްޒޫން، ގދ.ގައްދޫ / ދިލާވަރުގެ ވައްކަން27/04/2016
371/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ޞަލާޙް ޞިދުޤީ ސ.ހިތަދޫ / އަތިރީއާގެވައްކަން27/04/2016
463/Cr-C/2015އިސްމާޢީލް ފަޔާޟު ހ.ޕީޗްމެލްބާ ވައްކަން26/04/2016
495/Cr-C/2015އަޙްމަދު އިލްހާޒު މާލެ / މއ.ގްރީންވީލް ވައްކަން26/04/2016
66/Cr-C/2012ޢަލީ އުޤައިލު ސ.ހިތަދޫ / ވެސްޓްބްރީޒް ވައްކަން26/04/2016
336/Cr-C/2015ޝަމްޢޫން ރަޝީދު މާލެ / މ.ކަދުރުމާގެ ވައްކަން25/04/2016
356/Cr-C/2015ނިޝާޒް މުޙައްމަދުދީދީ ސ.ހިތަދޫ / ޝެމީމަންޒިލް ވައްކަން20/04/2016
195/Cr-C/2016އަޙްމަދު މިޞްބާޙު ސ.ހުޅުދޫ / ނަފާ އެގިހުރެ ހުއްދަނޫން ތަނަކަށް ވަނުން19/04/2016
194/Cr-C/2016އަޙްމަދު މިޞްބާޙު ސ.ހުޅުދޫ / ނަފާ ވައްކަން19/04/2016
213/Cr-C/2016މުޙައްމަދު ނިޝާހު ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ / މަންޒިލް މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމުތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން15/03/2016
27/Cr-C/2014މ.މ.ޙ.ދަފްތަރު 7881 ޢަބްދުﷲ ތަސްލީމްއާއި، ހދ.ނެއްލައިދޫ / ވާދީ އަޙްމަދު އަޙްލާމްވައްކަން15/03/2016
1085/Cr-C/2013އިބްރާހީމް ޢަލީ ނ.ވެލިދޫ / ގޯބުލިގެވައްކަން 15/03/2016
99/Cr-C/2014އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ ހ. ސަމަރގްރީން ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން14/03/2016
722/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ފުޟޫލް ގދ.ގައްދޫ / ނޫމަސްތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން14/03/2016
06/Cr-C/2016އަސަދުﷲ ވަސީމު މމޚ.ދަފްތަރު 359 އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން14/03/2016
133/Cr-C/2016އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހ.ބްލޫޑްރީމްކެނެބިސް ބޭނުންކުރުން14/03/2016
471/Cr-C/2015މުޙައްމަދު އިޤުބާލު ނ.މިލަދޫ / ނޫރާނީގެމާރާމާރީ 14/03/2016
516/Cr-C/2015އަޙްމަދު މަސްޢޫދު ގދ.ގައްދޫ / ގްރިންގެ ވައްކަން09/03/2016
260/Cr-C/2015އަޙުމަދު މަޢުރޫފް ނ.ލަންދޫ/ ފާގަތިވައްކަން09/03/2016
598-Cr-C-2015އަޙްމަދު ފާރިޝް ރަޝީދު ގއ.ކޮލަމާފުށި / ކަރިޝްމާފޭރުން09/03/2016
28/Cr-C/2015ޝަމްލާ އިބްރާހީމް ޏ.ފުވައްމުލައް / ހަންޑުރެޑްޕްލަސް މާރާމާރީ ހިންގުން08/03/2016
700/Cr-C/2015ފަތުޙު އާދަމް ޙަސަންފުޅު މ.މ.ދ ނަމްބަރު 071 ވައްކަންކުރުން07/03/2016
561/Cr-C/2015އަޙްމަދު ނާޘިމް މާލެ / މ.މެކުނު، ވައްކަންކުރުން29/02/2016
692/Cr-C/2015ޔޫސުފް ނައްވާފް ތ.ވިލުފުށި / ލޮނުމިރުސްގެބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން28/02/2016
421/Cr-C/2014ހއ. ހޯރަފުށި / ނީސް ޝަފީއުﷲ ޢަބްދުލްވާހިދާއި ތ. ތިމަރަފުށި / ލަކީހައުސް ޞައްފާޙް ޢަލިދީދީގެނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެން ބިރުދެއްކުން28/02/2016
813/Cr-C/2014ޙުސައިން ޝިޔާޒް މާލެ / ހ.ފޭދޫގެ ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން25/02/2016
777/Cr-C/2016 ޙަސަން ޙަލީމް މާލެ / މ.ރަނިކަ ވައްކަންކުރުން24/02/2016
690/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ނާޒިލް ގދ. ގައްދޫ / ބިއްލޫރިޖެހިގެ ވައްކަންކުރުން24/02/2016
433/Cr-C/2015ޙަމްޒާ މުޙައްމަދު މާލެ / ވ.މެޑެލްޖެހިގެމަކަރާ ޙީލަތް 24/02/2016
228/Cr-C/2015މުޚްލިޞް އާދަމް ފ.ދަރަނބޫދޫ / އާބާދީގުލްޝަންމާރާމާރީ ހިންގުން24/02/2016
626/Cr-C/2015ޢަލީ ޝަމްޒޫނު ގދ.ގައްދޫ / ދިލާވަރުގެވައްކަންކުރުން24/02/2016
330/Cr-C/2015ޢަލީ ޢާޡިމް މާލެ / ހ.ނިއުކްއީންފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން24/02/2016
1173/Cr-C/2013ޢަލީ ނަޒީޙު މާލެ / ހ.ޢަޒުމް މަސްތު23/02/2016
719/Cr-C/2015ޢަލީ ޚާޝިޢު ގދ.ގައްދޫ / ޗަނބޭލީގެ މާރާމާރީހިންގުން23/02/2016
400/Cr-C/2015މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް ހ.އަލަވަލުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން22/02/2016
394/Cr-C/2015ޙުސައިން ޙަސީބު ނ.ހޮޅުދޫ / މީނާޒުފުލުހުންގެ ދައުރުއަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރުން22/02/2016
784/Cr-C/2015މަދުޙުﷲ ޝަރީފް ގދ.ރަތަފަންދޫ / ކަޝްމީރުވިލާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން18/02/2016
636/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ލީވިން މާލެ / މ. ރަންތަރިވައްކަންކުރުން18/02/2016
671/Cr-C/2012އާމިނަތު ޢަޒުފާ ކ.ގުރައިދޫ / ދޫރެސްކުއްޖަކު މެރުން18/02/2016
137/Cr-C/2012ސަޢުދު ޢަލީ ގދ.ތިނަދޫ / އަބުހަރީއާގެ ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތްކުރުން18/02/2016
656/Cr-C/2015ޖައިލަމް މުޙައްމަދު އދ.މާމިގިލި / ސެރެޓަން ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުން16/02/2016
178/Cr-C/2015އަޙްމަދު ރިޔާޙް ސ.ހުޅުދޫ / ކުދީނާގެ ވައްކަންކުރުން16/02/2016
414/Cr-C/2015ޢިމްރާނު ޢަބްދުﷲ މ.ކޮޅުފުށި / މަލްހާރުޓެރަރިޒަމު16/02/2016
515/CRC/2014މުޙައްމަދު ހާޝިމް މާލެ / މއ.ޕިޖަންއޯކިޑްމަކަރާއިހީލަތް ހެދުން15/02/2016
289/Cr-C/2015އިބްރާހީމް ޝިފާޛު ޏ.ފުވައްމުލައް / ފެހިދޫލަ މާރާމާރީހިންގުން15/02/2016
435/Cr-C/2015އިބްރާހީމް އަޝްފާޤް އަޙްމަދު ޏ.ފުވައްމުލައް / ޑޭލައިޓް ވައްކަންކުރުން15/02/2016
726/Cr-C/2015ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މާލެ / މއ.އާއްމުއުފާވައްކަންކުރުން14/02/2016
622/Cr-C/2012ޙުސައިން ރަޢޫފް ރ.އިންނަމާދޫ / އާޝިޔާނާފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ދަތިކުރުން01/02/2016
80/Cr-C/2015އަޙްމަދު ނާޡިމް މާލެ / މ.މެކުނުވައްކަން01/02/2016
475/Cr-C/2015ގދ. މަޑަވެލި / ގާރޑްނިން އަޙްމަދު ޢަލީމް ޢަބްދުއްސައްތާރުއާއި، ގދ. ތިނަދޫ / ސަންޑޭ ޣައްސާން ޙަސަންމަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން28/01/2016
60/Cr-C/2015ގއ. ދާންދޫ / ފަހުދާވާދީ ފައްސާން ވަލީދުއާއި، މާލެ / ހ. ރޯޒަންޑޭލް ޝައިބާން ޒުފްރަތު އިސްމާޢީލްއާއި، ގދ. ގައްދޫ / ދަނބުފަށުއިގެ ޢުލްޔާން އަޙްމަދުއާއި، މާލެ / ހ. ސައިބާން ޢަލީ ރިފާންޓެރަރިޒަމް 28/01/2016
257/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ޞަލާޙު ޞިދުޤީ ސ.ހިތަދޫ / އަތިރީއާގެއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން20/01/2016
428/Cr-C/2015ޢަބްދުﷲ ފަޟްލީނު / މާލެ / ދަފުތަރު ނަންބަރު 218 ވައްކަންކުރުން19/01/2016
255/Cr-C/2015ސަޢުދުﷲ ލ.ކުނަހަންދޫ / އިރުމަތީގެ ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން19/01/2016
775/Cr-C/2015މާޒިން ޢަބްދުއްރަޙުމާނު ލ.ގާދޫ / ގުރީންނައިޓްބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން17/01/2016
794/Cr-C/2015އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވ.ވިލިނގިލިޕެލަސް ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން17/01/2016
430/Cr-C/2012ޏ.ފުވައްމުލައް ރޯމާ، އިބްރާހީމް އާދިލްއާއި، ގ.އީރި، ޢަބްދުﷲ މުޢާޒްމީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދިނުން14/01/2016
575/Cr-C/2015ޙުސައިން ސިމާދު ލ.މާމެންދޫ / ކުދިހިތިމާގެޖަދުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުން10/01/2016
335/Cr-C/20155ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7026 އިބްރާހީމް ޙުސައިންއާއި، މާލެ / މ.ލިޔާއާގެ ޢަބްދުﷲ މާޒިންމީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދިނުން30/11/2015
399/Cr-C/2013ޙަސަން ރަމީޒު ތ.ވިލުފުށި / އަސަރީމަންޒިލް ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން24/11/2015
665/Cr-C/2015އަލީ ރިއުޝާން ނ.މާފަރު / ވައިމަތީގެ އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން23/11/2015
481/Cr-C/2015މުޙައްމަދު އިމްޔާން ހއ. އިހަވަންދޫ / ގުޑްލަކް ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން22/11/2015
135/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ގދ.ފިޔޯރީ / އަމަންމާރާމާރީހިންގުން19/11/2015
851/Cr-C/2014އިބްރާހީމް ޞާލިޙް ގދ.ގައްދޫ / ޝަބުނަމީގެޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުން10/11/2015
612/Cr-C/2013އަޙްމަދު ޝަރީފު މާލެ/ މއ. ރަފްރަފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން04/11/2015
562/Cr-C/2015އަޙްމަދު މަޢުޞޫމު ސ.ހިތަދޫ / އަވިނުދޭގެމީހެއްގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުން ދިނުން01/11/2015
1126/Cr/C-2012ޢަލީ އަޙްމަދު ފ.ނިލަންދޫ / ޖަނަވަރީމާގެ މާރާމާރީހިންގުން17/10/2015
35/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ނަޞީރު މާލެ / ހ.ބޮނޑިކަނދޮޅުގެމާރާމާރީހިންގުން13/10/2015
223/Cr-C/2013މ.ކަދުރުމާގެ، ހޫދު ޢަބްދުއްރަޙީމްއާއި، މާލެ / ގ.އުފުރިޔާ، އިސްހާޤު ޙަލީމްއާއި، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 786 މަޢުޖޫދު ރިޔާޟްއާއި، މާލެ / ހ.ސަނީވޭ، މުޙައްމަދު އަޒްލީންއާއި، މާލެ / ގ.ދޮންބަގީޗާގެ، ޢަލީ ރިޟްވާން އުޘްމާންއާއި، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 618 ޢަބްދުﷲ މުޢާޛް ސަޢީދުޓެރަރިޒަމް12/10/2015
1484/Cr-C/2013އިބްރާހީމް ރަޝްވާން މ. ސަންރީފް ބަނގުރާ 11/10/2015
1041/Cr-C/2012ޙަސަން ޙުސައިން އދ.ދަނގެތި / ސާންއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން07/10/2015
166/Cr-C/2015އިބްރާހީމް ޝަރަފު ގއ.މާމެންދޫ / ހުޅުދަލީގެކެނެބިސް ޓުރެފިކުރުކުރުން07/10/2015
512/Cr-C/2014ޙުސައިން ޛިޔާދު މއ.ނަސްރީނުވިލާ ވައްކަންކުރުން06/10/2015
586/Cr-C/2015މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޏ.ފުވައްމުލައް / ހޯދަޑުގެޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުން01/10/2015
792/Cr-C/2014އަޙްމަދު ޝަފީޤު މ.ރަތްވިނަޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން30/09/2015
1725/Cr-C/2010ޙައްސާނު މޫސާ ރ.މަޑުއްވަރީ / ނޫމުރަކަ، މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގަ ބެހެއްޓުން29/09/2015
99/Cr-C/2015އަޙްމަދު ޝިރަން ސަޢީދު މއ.ދޮންވެލި ބަނގުރާ ބޭނުންކުރުން29/09/2015
601/Cr-C/2014މަޙްމޫދު ރިޔާޟު އދ.ދަނގެތި، ޖަންބުމާގެވައްކަންކުރުން29/09/2015
542/Cr-C/2014މަޙްމޫދު ރިޔާޟު އދ.ދަނގެތި، ޖަންބުމާގެއިންޒާރުދިނުން29/09/2015
1126/Cr-C/2012 ޢަލީ އަޙްމަދު ފ.ނިލަންދޫ / ޖަނަވަރީމާގެ މާރާމާރީހިންގުން17/09/2015
530/Cr-C/2015ރަފީކު ބަނގުލަދޭޝްކެނެބިސް ޓުރެފިކުކުރުން08/09/2015
L-RN/2015/04 މުހައްމަދު ނަޝީދު ކ.މާލެ / ގ.ކެނެރީގެރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން23/08/2015
467/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ޢަލީ ޅ.ނައިފަރު / ސައިލުގެވައްކަންކުރުން16/07/2015
449/Cr-C/2015އިބްރާހީމް ޝިފާނު މ.ސިލްވާރޝާކުވައްކަންކުރުން13/07/2015
331/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ޢަލީ މާލެ / ގ.ބްލޫހަޓް އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން08/07/2015
300/Cr-C/2015އިބްރާހީމް ޢަލީ ހއ.މޮޅަދޫ ބަހާރުގެ ވައްކަންކުރުން10/06/2015
957/Cr-C/2013ޙުސައިން ޢަލީ ސ.ހުޅުދޫ ސުތުލިމާގެ މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން10/06/2015
165/Cr-C/2015އަޙްމަދު ފާރިޝް ތ.ބުރުނި، އަހިމާގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން09/06/2015
1403/Cr-C/2013ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ތ.ތިމަރަފުށި ކާރނޭޝަންމާގެވައްކަންކުރުން09/06/2015
1394/Cr-C/2013އަޙްމަދު ޠަލާލް މއ.ކްރިސްޓަލްވެލީ މާރާމާރީހިންގުން08/06/2015
739/Cr-C/2013ޙުސައިން ޖުމާން މާލެ މއ.ރޮކްބީޗްވިޔު ވައްކަންކުރުން03/06/2015
728/Cr-C/2013އަޙްމަދު ޖުނައިދު މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 3607 ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން01/06/2015
213/Cr-C/2015ޙުސައިން ނަހުލާން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މާލެ ހ.ބުރުނުޖަލުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުން31/05/2015
265/Cr-C/2015ޢަލީ ނާޡިމް މާލެ ވ.އުއްމީދީއާބާދު، ވައްކަންކުރުން31/05/2015
220/Cr-C/2015ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ޏ.ފުވައްމުލައް ނަޢީމުހައުސް އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން31/05/2015
182/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ނަޒީލް ސ.މަރަދޫ ނަޔާމަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން28/05/2015
66/Cr-C/2014ޙުސައިން ޢާޠިފް މާލެ މ.ޝުޢާއު ވައްކަންކުރުން27/05/2015
1169/Cr-C/2013 ހޫދު އިބްރާހީމް ގއ.ދިޔަދޫ ވައިޖެހޭގެ އާއި އަޙްމަދު ހިޝާމް ނ.މަނަދޫ ރީހުއްޞަބާމާރާމާރީހިންގުން26/05/2015
175/Cr-C/2015އަޙްމަދު ފަރީދު ތ.ވިލުފުށި ލިލީގެ ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރުން25/05/2015
192/Cr-C/2015މަޞްދޫޤް ސ. ހުޅުދޫ އޯކިޑުފެހި ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކްކުރުން25/05/2015
796/Cr-C/2014މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޅ.ކުރެންދޫ / އޯޒޯންމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުން24/05/2015
440/Cr-C/2012ގ.ހެޕީސައިޑް ޙުސައިން އިލްހާމްއާއި، މއ.ކުޑަދުންމާރިގެ މުޙައްމަދު ޞަދުރީގެ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުން21/05/2015
153/Cr-C/2015އަޙްމަދު އިލްހާޒް ރަޝީދު މއ.ގްރީންވީލް ވައްކަންކުރުން20/05/2015
69/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޝަކޫރު ހއ. ހޯރަފުށި އެވަރބްލޫމަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމުތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން18/05/2015
857/Cr-C/2013ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު މއ.ޢާއްމުއުފާވައްކަންކުރުން17/05/2015
85/Cr-C/2015ޙުސައިން މިޔާދު މާލެ މ.ނޮރަންމަވައްކަންކުރުން17/05/2015
123/Cr-C/2015ޒަމީން މުޙައްމަދު ސ.ހިތަދޫ މަބްރޫކްގެމަޤްބޫލް ސަބަބެއްނެތި ޢާއްމު ތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން17/05/2015
199/Cr-C/2015ލުޠުފީ ޢުމަރު ލ.އިސްދޫ ބުލްބުލާގެމާރާމާރީހިންގުން17/05/2015
1040/Cr-C/2013ޢަލީ ޢިމްރާން މއ.ކޮކްނެޓްހައުސްކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން14/05/2015
309/Cr-C/2015ސ.ހިތަދޫ އަތިރީއާގެ މުޙައްމަދު ޞަލާޙް ޞިދުޤީއާއި، ސ.ހިތަދޫ އެވަރފްރީ ނޫރުލްއަމީންވައްކަންކުރުން14/05/2015
1404/Cr-C/2011މުޙައްމަދު ޙުސްނީ ނ.ހޮޅުދޫ މަލުތެރޭގެފޭރުން14/05/2015
154/Cr-C/2015މަޞްދޫޤު ސ.ހުޅުދޫ އޯކިޑުފެހި ޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތުކުރުން13/05/2015
1113/Cr-C/2010ޏ. ފުވައްމުލައް ކަރަންކާއާގެ ޙަސަން ފަރީދުއާއި ޏ. ފުވައްމުލައް ޒަމާނީވިލާ ޢަބްދުﷲ ޒާހިރުއާއި، ޏ. ފުވައްމުލައް ބާނޒް ނިޢުޝާދު މުޙައްމަދުއާއި، ޏ. ފުވައްމުލައް ކުއޭތު ޝުފާޢު އަޙްމަދުޣައިރު ޤާނޫނީ އެއްވުމަކުން ބާރުދެއްކުން13/05/2015
1112/Cr-C/2010ޙަސަން ފަރީދު ޏ. ފުވައްމުލައް ކަރަންކާއާގެޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުން13/05/2015
44/Cr-C/2013އަޙްމަދު ފާރިޝް ތ.ބުރުނި އަހިމާގެ ވައްކަންކުރުން12/05/2015
956/Cr-C/2010ފާރޫކު ބަންގަލޭޝްޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުން12/05/2015
737/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ޢަލީ މާލެ ގ.ބްލޫހަޓް، ވައްކަންކުރުން12/05/2015
1153/Cr-C/2010މުޙައްމަދު ނަޖާޙް ލ.ކަޅައިދޫ އޯޝަންވިލާ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުން12/05/2015
152/Cr-C/2015އަޙްމަދު ޒިޔާދު ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަބަދަށްހިޔާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން12/05/2015
1263/Cr-C/2010 ޙަސަން ޢާޠިފް މއ.ސެވަންއެންޑްހައުސްއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން12/05/2015
52/Cr-C/2015ެ، ސ.ހިތަދޫ ފިނިފަރު، މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީއާއި، މާލެ ގ.ސިނަމާލެ 1 04-13 ޢަބްދުﷲ ޝަމްޢާން ޢީސާޑައިމޯފިން ޓުރެފިކުކުރުން11/05/2015
1282/Cr-C/2013މުޙައްމަދު އައިމަން ސ.ފޭދޫ ނަލަރީތިގެ ޓެރަރިޒަމް07/05/2015
1193/Cr-C/2013ޙުސައިން ޝިޒުލީން މ.ދިއްގަރު އަލިރާސްތާ މާރާމާރީހިންގުން07/05/2015
752/Cr-C/2013އަޙްމަދު އަސްޢަދު މ.ދިއްގަރު ޢަޒުމްވައްކަންކުރުން07/05/2015
632/Cr-c/2012ލ.ގަން.ތުނޑި / ދިއްގަލި، އަޙްމަދު ޙަނީފްއާއި ލ.ގަން.ތުނޑި / ޒިއުރިކު، ޢަބްދުﷲ ޝަކީބްއާއި، ލ.ގަން.ތުނޑި / އެދީވިލާ، މަޢުޞޫމް މޫސާގެމަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން06/05/2015
145-J(MD)2015/3273އަނީލް މުފީދު ސ.ހިތަދޫ / ލިއޯން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާލުން02/05/2015
630/Cr-C/2012ޢަލީ ޝަހީމް ކ.ގުރައިދޫ / ގުލްހަޒާރުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުން29/04/2015
631/Cr-C/2012ޢަލީ ޝަހީމް ކ.ގުރައިދޫ / ގުލްހަޒާރުގެ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުން29/04/2015
510/Cr-C/2014ޢަބްދުﷲ ޝަރީފު ޅ.ކުރެންދޫ / ބޮޑުގަސްދޮށުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުން29/04/2015
606/Cr-C/2014ޙުސައިން ހިޝާމް ރަޝީދު ހ.އަންނާރުމާގެ ވައްކަން ކުރުން28/04/2015
639/Cr-C/2014އިބްރާހީމް މަނިކު މާލެ / މ.އެއްދުއްފަރު ޚިޔާނާތްތެރިވުމުން27/04/2015
331/Cr-C/2014އުމަރު ޖަމާލު މއ. ތިނަދޫގެ 1 މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުން27/04/2015
1183/Cr-C/2010ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު ލ.ކަޅައިދޫ / ނޫރުވާދީ އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން26/04/2015
714/Cr-C/2014ޢަބްދުﷲ އަކްރަމް މއ.ކަނޑޫގެމަކަރާއިޙީލަތްހެދުން26/04/2015
702/Cr-C/2013ގ. އިރުފާ އަޙްމަދު ނައުޝާދުއާއި، ލ. އިސްދޫ އެވަރލާސްޓް މުޙައްމަދު ފައިޞަލް ޓެރަރިޒަމް23/04/2015
201/Cr-C/2015ޛާބިރު އަޙްމަދު މ. އަލުވިމާގެއާގެ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުން15/04/2015
961/Cr-C/2013ޙުސައިން ފަޟީލް މއ.ޕިންކްޑްރީމްވައްކަންކުރުން13/04/2015
136-Cr-C-2015މުޙައްމަދު ޒިޔާދު މާލެ/ މ.މުރަނގަވިލާ ޓެރަރިޒަމް10/04/2015
133-Cr-C-2015ޠަލްޙަތު އިބްރާހީމް ކަލޭފާނު މާލެ/ މ.އަރާރޫޓްވިލާ ޓެރަރިޒަމް10/04/2015
134-Cr-C-2015 މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު މާލެ/ ހ.ރާޅަހާ ޓެރަރިޒަމް08/04/2015
183/Cr-C/2015ސަރިފް ޙޮސައިން ބަގުލަދޭސްމަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން06/04/2015
137-Cr-C-2015މުޙައްމަދު ނާޡިމު މާލެ/ މ.ސީނުކަރަންކާގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަނގުރާމަވެރި
ހަތިޔާރު އެތެރެކޮށް، ގެންގުޅުން.
26/03/2015
132/Cr-C/2015މުހައްމަދު ނަޝީދު ކ.މާލެ / ގ.ކެނެރީގެ ޓެރަރިޒަމް13/03/2015
946/Cr-C/2011 އަޙްމަދު އިލްހާޒް ރަޝީދު މއ.ގްރީންވީލް ވައްކަންކުރުން12/03/2015
344/Cr-C/2013ނިޝާޒް މުޙައްމަދު ދީދީ ސ.ހިތަދޫ / ޝެމީމަންޒިލްވައްކަންކުރުން04/03/2015
115/Cr-C/2012މުޙައްމަދު ނާއިފް މާލެ / ހ.ވީސަންގެވައްކަންކުރުން03/03/2015
1211/Cr-C/2011ސ.ހިތަދޫ / ދެވިނަގެ އަޙްމަދު ނަވާބުމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުން25/02/2015
1007/Cr-C/2013މއ.ސީނަރީވިޔު އާދަމް ނަސީމުވައްކަންކުރުން25/02/2015
575/Cr-C/2014ޢަބްދުލްވަހީދު ކަނީ އިންޑިޔާޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން22/02/2015
258/Cr-C/2014ހ. ކަހަފަތި އިލްޔާސް އަޙްމަދާއި، ހ. ސަންނައިޓް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން22/02/2015
1303/Cr-C/2013 ޢަބްދުހާދީ ޢަބްދުލްކަރީމް ނ.މަނަދޫ / ނަރުގިސްވިލާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން15/02/2015
1039/Cr-C/2013މާލެ / މ.ބޮއިލިންގފިޝް، އަޙްމަދު ވިސާމްއާއި، ގދ.ރަތަފަންދޫ / ގުލްދަސްތާގެ، މުޙައްމަދު ޙަމީދުކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން15/02/2015
1000/Cr-C/2012ޠޯހާ ރަފީޢު ހއ.މުރައިދޫ / ފިނިފެންމާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން15/02/2015
01/Cr-C/2013ފާރޫޤު ޢުމަރު މ.އާދިއްލީގެ ރިޝްވަތު ހިފުން12/02/2015
94/Cr-C/2012މުޙައްމަދު ޤާސިމް ގދ.ގައްދޫ ވައިމަތީގެ އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން09/02/2015
74/Cr-C/2015ނުޢުމާން މަޙްމޫދު މާލެ / މ.ރީގަލްކެންޓްވައްކަންކުރުން03/02/2015
17/Cr-C/2015އަޙްމަދު އިބްރާހީމް މާލެ / މއ.މާދަރީ މާރާމާރީހިންގުން01/02/2015
55/Cr-C/2015މުޙައްމަދު ނަޞްރު މާލެ / މ.ވެރާ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން01/02/2015
259/Cr-C/2012އަޙްމަދު ޔާނިސް ސ.ހުޅުދޫ / ހަޒާރުމާއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުވުން26/01/2015
726/Cr-C/2010މއ.ރެސްޓިންގްހައުސް، މުޙައްމަދު އިނާދު އާއި، ސ.ފޭދޫ / ދެކުނުގެ ޢަލީ ރަޝީދު އާއި މާލެ / މއ.ފެސިނޭޝަން، ޢަލީ އާސިފްޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން25/01/2015
38/Cr-C/2014 ގއ. ވިލިނގިލި / ޒާވިއާ މުޙައްމަދު ލުބާން ޢަދުނާން ރަޝާދު އާއި، މާލެ / ގ. ފެހިމާގެ ފަހުދު ޝަރީފްޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން25/01/2015
1439/Cr-C/2013ސ. ހިތަދޫ / ލާސާނީ ޙަސަން ޙަނީފްއާއި، ސ. ހިތަދޫ / ސީލަވް ޙުސައިން ފަޔާޟް ވައްކަންކުރުން22/01/2015
63/Cr-C/2015ހ.ސަނީވޭ އާޢިޝަތު ސަމްރީނާއި މ.މަސްރޫރާ އަޙްމަދު ފަޟްލޫންޒިނޭކުރުން21/01/2015
1061/Cr-C/2013ޚަދީޖާ ސިޔާނާ އދ.އޮމަދޫ / ގުލްބަކާގެޚިޔާނާތްތެރިވުން20/01/2015
228/Cr-C/2011ޙުސައިން ޞަލާޙް ޢަބްދުލްހާދީ ހއ.ބާރަށް / ބޮޑުކުންނާރުގެ ފޭރުން20/01/2015
722/Cr-C/2012ކ.ތުލުސްދޫ / މީނާޒު މުޙައްމަދު ރިފްއަތުއާއި، ހއ.ހޯރަފުށި / ހުސްނުހީނާގެ އަޙްމަދު އަޝްރަފްފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަންހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން20/01/2015
1474/Cr-C/2013ޢަބްދުﷲ ހާޝިމް ހއ.މާރަންދޫ / ފަޒާ މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން20/01/2015
560/Cr-C/2013ނަޒުމް އާދަމް މާލެ / މމޚ.ދަފްތަރު 75ވައްކަންކުރުން20/01/2015
1041/Cr-C/2013ކ. މާލެ / ހ. ކަހަފަތި އިލްޔާސް އަޙްމަދުއާއި، ކ. މާލެ / ވ. ކެއްކުރި އިބްރާހީމް ޝިހާބްއާއި، ކ. މާލެ / މއ. ކެނޯވާ ޙަސަން ޝިމާޒްކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން18/05/2015
442/Cr-C/2010 އިބްރާހީމް ނާޝިދު ގދ.ތިނަދޫ / ސަކީނާމަންޒިލް ބަދުއަޚްލާޤީ18/01/2015
1197/Cr-C/2013ޛާބިރު އަޙްމަދު މާލެ / މ.އަލުވިމާގެއާގެ ވައްކަންކުރުން15/01/2015
350/Cr-C/2014އަޙްމަދު ޝަފާޙު މާލެ / ހ.ކަނޑުފިނިގެފޭރުން15/01/2015
774/Cr-C/2012އިބްރާހީމް ޢަލީ ނ.ވެލިދޫ / ގޯބުލިގެ ވައްކަންކުރުން13/01/2015
16/Cr-C/2014ޙަސަން ނާޡިމް މާލެ / މ.ހިކަދިމާގެ ވައްކަންކުރުން13/01/2015
535/Cr-C/2014ސ.ފޭދޫ / ނަލަރީތިގެ މުޙައްމަދު އައިމަންއާއި، ސ.ހުޅުދޫ / ރައިހާނުގެ ޝިމްޠާން ޢަލީގެވައްކަންކުރުން12/01/2015
770/Cr-C/2012މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޅ.ކުރެންދޫ / އޯޒޯން ޚިޔާނާތްތެރިވުން12/01/2015
707/Cr-C/2013ސ.ހިތަދޫ / ނާއިންފަރުގެ އިބްރާހީމް ފިޔާޟްއާއި، ގދ.ވާދޫ / ޖަނަވަރީގެ މުޙައްމަދު އަސްލަމްވައްކަންކުރުން11/01/2015
184/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ޔާމީން މާލެ / މމޚ.ދަފްތަރު 856 އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން07/01/2015
13/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން އިބްރާހީމް ޚާލިދު މާލެ / ގ.ކަންނެލި ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގުން07/01/2015
12/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން އިބްރާހީމް ޚާލިދު މާލެ / ގ.ކަންނެލި ފޭރުން07/01/2015
11/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން އިބްރާހީމް ޚާލިދު މާލެ / ގ.ކަންނެލި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދިނުން07/01/2015
1219/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ޙަބީބް ސ.ހިތަދޫ / ބިލިމަގުމާގެފައިސާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ޖާމިނުކުރުވުން07/01/2015
520/Cr-C/2014އަޙްމަދު ޝާހް މާލެ / މއ.ސްޓާރލިންގގްރޭޑް އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން06/01/2015
982/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ކަރަމް ގއ.ވިލިނގިލި / ވައިޖެހޭގެއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން06/01/2015
679/Cr-C/2013އަޙްސަން ޙަސަންމަނިކު ތ.ތިމަރަފުށި / ގޯލްޑަންހައުސް ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅުން05/01/2015
1397/Cr-C-/2011 ޢަބްދުﷲ ފަޟީލް ގއ.މާމެންދޫ / ބިލަތްމާގެއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން04/01/2015
1339/Cr-C/2013ޙުސައިން އަފީފު ށ.ފޯކައިދޫ / އާރާމުގެނުރައްކާތެރިކޮށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އެއްޗެއް ދުއްވުމުގެ ކުށް31/12/2014
1315/Cr-C/2013އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ކ.މާލެ/ ގ.ސަންސެޓްދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން04/12/2014
1156/Cr-C/2011ޙުސައިން ތަޢުފީޤު ކ.މާލެ / މ.ޑްރީމީބީޗް އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުން04/12/2014
831/Cr-C/2014ޢަލީ ޔާމީން މާލެ / ގ.ރެޑްޕާލްޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން04/12/2014
1132/Cr-C/2011ފާޠިމަތު ފަޟްލާ ހއ.އިހަވަންދޫ / ގިރިޓީގެދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުމާއި އަތުގައި ބެހެއްޓުން03/12/2014
1144/Cr-C/2011ފާޠިމަތު ފަޟްލާ ހއ.އިހަވަންދޫ / ގިރިޓީގެކުޑަކުދިންނާއިމެދު ޖިންސީގުޅުންހިންގުން03/12/2014
598/Cr-C/2013މ.ރަނިކަ، ޙަސަން ޙަލީމާއި، ގ.މަލިންގެ އަޙްމަދު އަސަދުމަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން03/12/2014
1106/Cr-C/2013އަޙްމަދު ޝީބާން ހއ.ހޯރަފުށި / ރަތްބަގީޗާގެ މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން02/12/2014
1090/Cr-C/2012އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ލ.ގަން / ގޯލްްޑްހައުސް އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން02/12/2014
1089/Cr-C/2012އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ލ.ގަން / ގޯލްޑްހައުސް މާރާމާރީހިންގުން02/12/2014
612/Cr-C/2011މއ.އީޒީރެސްޓް މުޙައްމަދު އަޔާޒްއާއި ގ.ނިޔުމޫން އިބްރާހީމް ޝިފާޒްވައްކަންކުރުން02/12/2014
1066/Cr-C/2013ހއ.ހޯރަފުށި / ހުސްނުހީނާގެ އަޙްމަދު އަޝްރަފުއާއި، މާލެ / ހ.ހެޕީވިލާ އިބްރާހީމް ރިޔާޟްފޭރުން30/11/2014
196/Cr-C/2013މުޙައްމަދު މާޖިދު ޏ. ފުވައްމުލައް / މެދުގެ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން30/11/2014
694/Cr-C/2014 ޢަބްދުﷲ ނާއިފު ނ. ވެލިދޫ / ގުރަހަ ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން30/11/2014
265/Cr-C/2012ގ.ރަންގިރީގެ މުޙައްމަދު ވާފިރުއާއި، މއ.ރާހާ އަޙްމަދު ޢަދްލީ ރަޝީދުއާއި، މއ.މަޒާގެ އިބްރާހީމް ރިޔާޟްަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެންފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުން29/11/2014
627/Cr-C/2014އަލީ ތަކުރުފާނު ގއ. ދާންދޫ / ޖަރީމާގެއަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން27/11/2014
752/Cr-C/2014އަޙްމަދު ނަވްޝާދު މ. ރޭއަލިވާގެ ވައްކަންކުރުން27/11/2014
595/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ކ. ތުލުސްދޫ / ރެޑްރޯސް ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުން27/11/2014
530/Cr-C/-2014މުޙައްމަދު މާހިދުއާއި ޢަބްދުﷲ ހާމިދު މ. ރަތީގާއާގެ ވައްކަންކުރުން26/11/2014
23/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ޅ.ނައިފަރު / މައިޒާންދޮށުގެޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން24/11/2014
1087/Cr-C/2013މާލެ / މއ.ކެލާގެއާގެ އަޙްމަދު ޝާހްއާއި، މާލެ / ހ.ފެހިބިން އިބްރާހީމް އުނައިސްއާއި ސ.ހިތަދޫ / ރޯޝަނީގެ މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ޙަސަންއަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން23/11/2014
975/Cr-C/2011އިބްރާހީމް ޝަހްމު އާދަމް މާލެ / ގ.ކޯޒީ ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުން20/11/2014
992/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ޞަލާޙް ޞިދުޤީ ސ.ހިތަދޫ / އަތިރީއާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން20/11/2014
954/Cr-C/2013ޙުސައިން މިޔާދު މާލެ / މ.ނޮރަންމަބިރުދައްކައި އިންޒާރުދިނުން19/11/2014
385/Cr-C/2014ޚާލިދު މަޙްމޫދު މާލެ / މ.އަރާރަތްކުރި ފޭރުން19/11/2014
795/Cr-C/2013ނުޢުމާން ސ.ހުޅުދޫ / އާބާދުވިލާ، ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން19/11/2014
699/Cr-C/2014ޒުހުދާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ގއ. ދާންދޫ / ހެޕީސައިޑް ވައްކަންކުރުން18/11/2014
1311/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ނ.މާފަރު / އަލަނާސިގެމަޤުބޫލް ސަބަބެއް ނެތި ޢާންމުތަނެއްގައި ތޫނު އެއްޗެއް ގެންގުޅުން18/11/2014
1454/Cr-C/2013ޙުސައިން ޞަބާޙް މާލެ / ހުޅުމާލެ 10541 ވައްކަންކުރުން17/11/2014
439/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ޒަޔާން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި / ފަރުދާގެ ވައްކަންކުރުން17/11/2014
373/Cr-C/2014އަޙްމަދު ނަބީލް މާލެ / މ.ގޯލްޑަންލީފް ތޫނު އެއްޗަކުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންދިނުން16/11/2014
839/Cr-C/2010އިބްރާހީމް ދީދީ ޏ.ފުވައްމުލައް / ކުއްޅަވައްބަނގުރާ އަތުގައި ބަހައްޓައި، ގެންގުޅުން09/11/2014
775/Cr-C/2014ޙުސައިން ތައުފީޤު ގއ.ވިލިނގިލި / ޒިއުރިކުވިލާ ދީނީ ފިތުނައަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން09/11/2014
789/Cr-C/2014އަޙްމަދު ނަވާޒު މއ. މޯނިންގވިޔުމާރާމާރީހިންގުން06/11/2014
710/Cr-C/2012ޢަބްދުﷲ ސިނާން ސ.މީދޫ / ގަދަކޯޅިވާދީޑައިމޯފިނުން މުޢާމަލާތްކުރުން 06/11/2014
1076/Cr-C/2013ޙަސަން ނަދީމް ލ.ގަން / ދިއްގަލި ފޭރުން06/11/2014
551/Cr-C/2012މަރްޔަމް މާއިދާ ޏ. ފުވައްމުލަށް ޗޭނުގެ / އަޙްމަދު ރަމީޒް ބ. ތުޅާދޫ ސީވީޑްފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން05/11/2014
356-Cr-C-2013ފައުޒާން މުޙައްމަދު ދ.ކުޑަހުވަދޫ / ފަނަސް މީހަކު މަރާލުން02/11/2014
1191/Cr/C-2011މުޙައްމަދު ޒަހީން މާލެ / ހ.ޒެފާބިރުދެއްކުން02/11/2014
652/Cr-C/2012 ހޫދު އިބްރާހީމް ގއ.ދިޔަދޫ، ވައިޖެހޭގެ އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން30/10/2014
28/Cr-C/20122މުޙައްމަދު ޝަރީފު މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 4811 ވައްކަންކުރުން30/10/2014
833/Cr-C/2011ޙަސަން ފަޔާޟް މ.ޖެރޭނިއަމްފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން30/10/2014
1122/Cr-C/2012މއ.މަޒާގެ މުޙައްމަދު އައިޝް އަޙްމަދުއާއި، މއ.ފޯވިންގްސް މުޙައްމަދު ޝާނިހް ސަޢުދުﷲއާއި، ގ.ރޯޝަންހިޔާ އަޙްމަދު އިލްހާމްއާއި، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 01005 ޢަލީ ޘަރުވާންޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން29/10/2014
265/Cr-C/2012މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެންފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުންގ.ރަންގިރީގެ މުޙައްމަދު ވާފިރުއާއި، މއ.ރާހާ އަޙްމަދު ޢަދްލީ ރަޝީދުއާއި، މއ.މަޒާގެ އިބްރާހީމް ރިޔާޟް29/10/2014
614/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ކުރިކް ރިޟާ މއ.ކުރިކީލަހިޔާ ވައްކަން ކުރުން28/10/2014
296/Cr-C/2010މޫސާ ނިމާލު އދ.އޮމަދޫ / ނޫރީގެޚިޔާނާތްތެރިވުން28/10/2014
34/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ޒަޢީމް މާލެ / ގ.ރޯމްގެޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން27/10/2014
1417/Cr-C/2011ޙަސަން ޖުނައިދު ގއ.ދެއްވަދޫ / އަސްވާޑް ވައްކަންކުރުން27/10/2014
506/Cr-C/2010ސ.ހިތަދޫ/ ޗަރުކޭސީގެ ޔާމީން އަޙްމަދާއި، ސ.މީދޫ/ އަބްހަރީވާދީ އަޙްމަދު ނިޒާމުޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ފޭރުން23/10/2014
533/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ޙަސަން ސ.ހިތަދޫ / ރޯޝަނީގެ ބަނގުރާ ބުއިން22/10/2014
534/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ޙަސަން ސ.ހިތަދޫ / ރޯޝަނީގެ މާރާމާރީ ހިންގުން22/10/2014
955/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ޒާހިރު މާލެ / ވ.ދެލްވައްތަ ހޫދު މާރާމާރީހިންގުން20/10/2014
385/Cr-C/2014ޚާލިދު މަޙްމޫދު މާލެ / މ.އަރާރަތްކުރި ފޭރުން19/10/2014
1003/Cr-C/2013މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން މާލެ / މމޚ.ދަފްތަރު 8679 މަކަރާއިޙީލަތްހެދުން19/10/2014
828/Cr-C/2012ޢަބްދުﷲ އައިމަން ސ.ހިތަދޫ / ސައްބުގެޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން12/10/2014
187/Cr-C/2014ގ.ޝާރާޒް އަޙްމަދު ޢަރީބްއާއި، ގ.ޑޮލްފިންހައުސް އުތުރުބައި ޙުސައިން ޖާވިދުވައްކަންކުރުން02/10/2014
1259/Cr-C/2013ޛާބިރު އަޙްމަދު މ.އަލުވިމާގެއާގެ ބިރުދެއްކުން01/10/2014
1366/Cr-C/2011ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ޏ.ފުވައްމުލައް/ ސީކޯމަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން30/09/2014
916/Cr-C/2011އިބްރާހީމް މާޖިދު ދ.ކުޑަހުވަދޫ / ރަނަކުރިމަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކުރުން30/09/2014
488/Cr-C/2010އިބުރާހިމް ސަމާޙް ހ.މެލްބަންމަކަރާއި ހީލަތްހެދުން30/09/2014
1122/Cr-C/2012މއ.މަޒާގެ މުޙައްމަދު އައިޝް އަޙްމަދުއާއި، މއ.ފޯވިންގްސް މުޙައްމަދު ޝާނިހް ސަޢުދުﷲއާއި، ގ.ރޯޝަންހިޔާ އަޙްމަދު އިލްހާމްއާއި، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 01005 ޢަލީ ޘަރުވާންބަނގުރާ އެތެރެކޮށް ގެންގުޅުން29/09/2014
160/Cr-C/2010މުޙައްމަދު ސިނާނު ސ.ހިތަދޫ / ހުޅުދޫއާގެމާރާމާރީހިންގުން29/09/2014
704/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ޝާމު މާލެ / ހ.ސަމަންވިލާ 2 ކެނެބިހުން މުޢާމަލާތްކުރުން29/09/2014
1121/Cr-C/2012 މާލެ / ގ.ރޯޝަންހިޔާ، އަޙްމަދު އިލްހާމްއާއި، މާލެ / މއ.މަޒާގެ، މުޙައްމަދު އައިޝް އަޙްމަދުއާއި، މާލެ / މއ.ފޯވިންގްސް، މުޙައްމަދު ޝާނިހް ސަޢުދުﷲ އާއި، މާލެ / ދަފްތަތު ނަންބަރު 01005 ޢަލީ ޘަރުވާންކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުން25/09/2014
06/Cr-C/2013ޙުސައިން ރަޝީދު މާލެ / މ.ޖަންތަރިޑައިމޯފިން ޓުރެފިކުކުރުން25/09/2014
505/Cr-C/2014ޢަލީ ޝަމްޒޫން ގދ.ގައްދޫ / ދިލާވަރުގެ އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން24/09/2014
218/Cr-C/2014އަޙްމަދު ޝިޔާޛު މުޙައްމަދު މާލެ / ހ.މިސްޓީލޮޖް ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރުން24/09/2014
573/Cr-C/2010މުޙައްމަދު ޔާސީނު ބަނގުލަދޭޝްޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުން24/09/2014
45/Cr-C/2013އަޙްމަދު ރަޝީދު ހއ.ތަކަންދޫ / ކޮތަރިވިލާ ވައްކަންކުރުން22/09/2014
464/Cr-C/2014އަޙްމަދު އިޙްސާން މާލެ / މ.ޒިލިއަން އަމުރަށްނުކިޔަމަންތެރިވުން22/09/2014
463/Cr-C/2014އަޙްމަދު އިޙްސާން މާލެ / މ.ޒިލިއަން ކައުންޓަރފީޓް ކުރުމުގެ އެއްޗެއް އަތުގައި ބެހެއްޓުން22/09/2014
462/Cr-C/2014އަޙްމަދު އިޙްސާން މާލެ / މ.ޒިލިއަން ކައުންޓަރފީޓް ނޫޓް އަތުގައި ބެހެއްޓުން22/09/2014
929/Cr-C/2012އަޙްމަދު ޝަމްޢޫން އިބްރާހީމް މާލެ / ގ.ކަންނެލި ފޭރުން22/09/2014
1181/Cr-C/2011ޢަލީ އަސްފާޤު ނ.ލަންދޫ / ކާމިނީގެމަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން21/09/2014
434/Cr-C/2013އިބްރާހީމް އަސްޣަރު މާލެ / މ.ވައިޖެހޭ މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން21/09/2014
541/Cr-C/2014އިބްރާހީމް ސަޢީދު ސ.ފޭދޫ / ސުވާސާގެ އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކުދޫކޮށް އެޗެކުގައިވާ ޢަދަދަަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން21/09/2014
260/Cr-C/2014ޢަބްދުﷲ މޫސާ މާލެ / ގ.ލައިޓްގްރޭވައްކަންކުރުން18/09/2014
413/Cr-C/2012ޢަބްދުﷲ ނިޔާޒު ހދ.ނައިވާދޫ / ކެނެރީވިލާ މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން18/09/2014
361/Cr-C/2013އަޙްމަދު ޝިމްހާޒް ގއ. ކޮލަމާފުށި / ރެޑްހައުސ، މުޙައްމަދު މަންޞޫރު މ. މުލައް / އަލަމާގެޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުން17/09/2014
378/Cr-C/2014އަޙުމަދު އަމީނު ތ.ތިމަރަފުށި / ފެންފިޔާޒުގެކެނަބިސް ބޭނުންކުރުން17/09/2014
641/Cr-C/2014މުޙައްމަދު އަސްލަމު ސ. ހިތަދޫ ދެކުލައަރާގެވައްކަންކަރުން16/09/2014
295/Cr-C/2010ސިރަން ފަހުމީ ސ.ހިތަދޫ / މާފިޔަމަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން16/09/2014
305/Cr-C/2014އަޙްމަދު ރިޔާޟް މާލެ / ހ.ޔާރު ވައްކަންކުރުން15/09/2014
210/Cr-C/2012މޫސާ ނަސީމް މާލެ / މ.ލަވްނެސްޓްމަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން15/09/2014
371/Cr-C/2011ނިޝާނާ ރަޝީދު މާލެ / މ.ލަންސިމޫގެއާގެ މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން15/09/2014
320/Cr-C/2013ޢަލީ ޝާން މާލެ / ހ.ހިކޯސްޓް ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށް14/09/2014
346/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ޝާން މާލެ / ގ.ޑެނޯންމަރުގެ އިންޒާރުދިނުން14/09/2014
990/Cr-C/2012މުޙައްމަދު ޝަރީފު ސ.ހިތަދޫ / ޖެމިސްކޯ ޑައިމޯފިން ޓުރެފިކުކުރުން10/09/2014
13/Cr-C/2014ޙުސައިން ޙަސަން ސ.ހިތަދޫ / މާބުޅާގެ ވައްކަންކުރުން09/09/2014
219/Cr-C/2012ޙިންނާ ޚާލިދު ހ.ވަޅުފެހި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދަން އުޅުން09/09/2014
1336/Cr-C/2011އިބްރާހީމް ސަމާޙް، މާލެ / ހ.މެލްބަންމަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން04/09/2014
159/Cr-C/2012ޙުސައިން އަޒުރަފު، ސ.ހިތަދޫ / އައްޑޫގެފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ޙަމަލާދިނުން04/09/2014
306/Cr-C/2014މުޙައްމަދު ޙުސައިން، މާލެ / މއ.ޢާޞިމާމަންޒިލް ވައްކަންކުރުން01/09/2014
342/Cr-C/2014ޢަލީ މުޙައްމަދު ކ.މާލެ / މ.ސީޒަންމާރާމާރީހިންގުން31/08/2014
1505/Cr-C/2013އަޙްމަދު ފިޔާޟް އިބްރާހީމް، ޏ.ފުވައްމުލައް / ނޫކޮކާގެ ވައްކަންކުރުން28/08/2014
676/Cr-C/2010އަޙްމަދު ޢަލީ، ދައުލަތުން މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 2758 ޓެކުން28/08/2014
39/Cr-C/2014ޢަބްދުﷲ މޫސާ، މާލެ / ގ. ލައިޓްގްރޭމީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކުން ވައްކަންކުރުން28/08/2014