ވިޝަން / މިޝަން

ވިޝަން

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި މިނިވަންކަމާއެކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ކޯޓަކަށް ހެދުން.

މިޝަން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމުން.


WordPress Lightbox Plugin