ފޯމް

އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްޑައުންލޯޑް
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމްޑައުންލޯޑް
ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅާ ފޯމުޑައުންލޯޑް
ޝަފަވީ ހެކި ހުށަހަޅާ ފޯމުޑައުންލޯޑް
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްޑައުންލޯޑް
ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްއެދޭ ފޯމްޑައުންލޯޑް
ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ވަކީލު ހުށަހަޅާ ފޯމުޑައުންލޯޑް
މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވުމަށް އެދި ވަކީލު ހުށަހަޅާ ފޯމުޑައުންލޯޑް
ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމްޑައުންލޯޑް
އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯމްޑައުންލޯޑް
ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރިކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ޑައުންލޯޑް
ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރިކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެެ އިޤްރާރު ފޯމްޑައުންލޯޑް
ކޯޓުއަމުރަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ފޯމްޑައުންލޯޑް
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުޑައުންލޯޑް
ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމްޑައުންލޯޑް
މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށްއެދޭ ފޯމްޑައުންލޯޑް
އަދަބުކަނޑައެޅޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމްޑައުންލޯޑް
ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމްޑައުންލޯޑް
ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށްއެދޭ ފޯމްޑައުންލޯޑް