ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރު

ނަމާއި އެޑްރެސްހުއްދަ ނަންބަރުފޯމް
މުޙައްމަދު ޙައްސާނު އަޙްމަދު ހއ.ތަކަންދޫ / އޯޝަންވޭވް 143/2015ޑައުންލޯޑް
މިންނާ ނާފިޒު ކ.މާލެ / މ.މިލީޒް15/2008ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުލްވައްހާބު ޢަބްދުލްޤާދިރު އއ.ރަސްދޫ / އުދަރެސް38/2015ޑައުންލޯޑް
ޢާއިޝަތު ޝިފްނީ ރ.އިންނަމާދޫ / ސަމަންތާ84/2016ޑައުންލޯޑް
ފަތުޙު ﷲ އިސްމާޢީލް އިރަމާގެ / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި36/2014ޑައުންލޯޑް
ޙުސައިން ޝަމީމް މާލެ / ހ.ހިޔާކަން 33/2004ޑައުންލޯޑް
ޙުސްނީ މުބާރިކް ނ.މަނަދޫ / ގަސްކަރަ11/2010ޑައުންލޯޑް
މެހެނާޒް ޙުސައިން ގއ.ދާންދޫ / ބީޗްވިލާ36/2016ޑައުންލޯޑް
މަރިޔަމް އިނާޝާ ކ.ކާށިދޫ / މާވިނަ15/2016ޑައުންލޯޑް
ވަލީދު އިބްރާހީމް މަނިކު ތ.ތިމަރަފުށި / މާޖެހިގެ 121/2016ޑައުންލޯޑް
ޝީރީން ނާހިދާ ލަޠީފު މާލެ / ގ.ނޫމަރާވިލާ10/2002ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު ޅ.ހިންނަވަރު / ބުރެވިމާގެ45/2016ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ ޟާމިރު އއ.މަތިވެރި / ބަނަފުސާގެ44/2016ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރު މާލެ / ގ.އޮށްޓަރު55/2009ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ޔަސަޢު ތ.ތިމަރަފުށި / ނަރުގިސްވިލާ 53/2014ޑައުންލޯޑް
އާއިޝަތު ޝީނާ މުޙައްމަދު މާލެ / ހ.ދޮންއަންނާރުގެ125/2016ޑައުންލޯޑް
އިބްރާޙީމް ނަޢީމް ރ.މަޑުއްވަރީ / ރުވާގުގެ19/2016ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ވިޝާމް ޖަލީލް މާލެ / ވ.ލަކީސެވަން11/2016ޑައުންލޯޑް
ނިހާދު މުޙައްމަދު އއ.ރަސްދޫ / ނަންރީތިގެ85/2014ޑައުންލޯޑް
މަރްޔަމް ޔާޝާ ހދ.ވައިކަރަދޫ / މަންފާ86/2016ޑައުންލޯޑް
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ފ.ނިލަންދޫ / ކަރަންކާގެ68/2009ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޙާމިދު ހއ.ފިއްލަދޫ / ދޫރެސް52/2015ޑައުންލޯޑް
ޔުދްރާ ޢަބްދުއްލަޠީފު މާލެ / ހ.ލަކީކޯނަރ08/2010ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ގދ.ތިނަދޫ / މީނާނީޒް10/2009ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހުޅުމާލެ / މުތް 2 02/1996ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޙަލީމް ނ.ވެލިދޫ / އެލްޕާޝޯ29/2008ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ފިޒާން މާލެ / ގ.ލިއެނާ09/2005ޑައުންލޯޑް
އިބްރާހީމް ޝަފީޢު ސ.ހުޅުދޫ / ވާރޭވިލާ74/2008ޑައުންލޯޑް
އިބްރާހީމް ރިޟާ ކ.ގުރައިދޫ / ޖަންބުމާގެ14/1999ޑައުންލޯޑް
ޙުސައިން ސިރާޖު އއ.އުކުޅަސް / ފިފްޓީފްލާވަރ01/2002ޑައުންލޯޑް
ޙަސަން ޝަފީޤު ސ.ހިތަދޫ / ނިވައިދޮށުގެ01/1998ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުލްމަޠީން ޢަބްދުލްކަރީމް މާލެ / މމޚ.ދަފްތަރު 742808/2002ޑައުންލޯޑް
ޢާއިޝަތު ތާނީފް ޝިރަން މާލެ / މ.ނާއިންފަރުގެ50/2014ޑައުންލޯޑް
ފާޠިމަތު ޝިފާނާ މާލެ / ހ.ޝިފާނާވިލާ25/2006ޑައުންލޯޑް
އަލްހާ ޢަލީ ރަޝީދު ޏ.ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން-ސަވޭރާ47/2015ޑައުންލޯޑް
އާދަމް މުޙައްމަދު ޅ.ހިންނަވަރު / މާތިލާ39/2014ޑައުންލޯޑް
މާޖިދާ މަޖުދީ ސ.ހިތަދޫ / ރީތިގަސްދޮށުގެ14/2005ޑައުންލޯޑް
ޚަދީޖާ ނާޢީމް މާލެ / މ.ރަންވަރު20/2005ޑައުންލޯޑް
އިބްރާހީމް ޢަފީފު ބ.ތުޅާދޫ / ގުލްބަހާރުގެ06/2002ޑައުންލޯޑް
އާމިނަތު ރާޔާ ޢަލީ މާލެ / މއ.މާފަތްވަރު69/2009ޑައުންލޯޑް
ސަވްދާ ޢަލީ ސަލީމް މާލެ / މ.ޖެސްމިންވިލާ46/2015ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޝަހުދީ އަންވަރު މާލެ / މ.ކުޅިދޮށުގެ08/2003ޑައުންލޯޑް
ފާޠިމަތު ޝައުފާ ކ.ހުރާ / ސަވާނާ34/2015ޑައުންލޯޑް
ޢުމަރު ޢަބްދުﷲ ޏ.ފުވައްމުލައް / ފުނާޑު.އުފާ01/2014ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ނިޝާން ށ. ފޯކައިދޫ / އިވްނިންގ އިން ޕެރިސް67/2015ޑައުންލޯޑް
ނާސިޙާ ޙަސަންދީދީ ޏ.ފުވައްމުލައް / ދަޑިމަގު-މާވާގެ86/2013ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މާލެ / މއ.އައިވަރީހައުސް06/94ޑައުންލޯޑް
މަރްޔަމް ޝާނީ ހއ.ދިއްދޫ / ސަނދުބަރަކާގެ14/2014ޑައުންލޯޑް
ފާޠިމަތު މަހީރާ މުޙައްމަދު ޅ. ހިންނަވަރު / ހިޔާވަހި2014/16ޑައުންލޯޑް
ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު ހދ. ކުޅުދުއްފުށި / ޕެޝާވަރު2013/07ޑައުންލޯޑް
އިބްރާހީމް ރަމީޒު ލ.ފޮނަދޫ / ތުތިޔާގެ03/2014ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ އަޙްމަދު ފ.ނިލަންދޫ / ބިއްދޮށުގެ20/2010ޑައުންލޯޑް
އިސްމާޢީލް ވިޝާމް މާލެ / މ.ހަނީޑިއު66/2009ޑައުންލޯޑް
ޚާލިދު ޤާސިމް ކ.ތުލުސްދޫ / ރޯޒީ56/2008ޑައުންލޯޑް
ނާޒިލު ޢަފީފް ގދ. ފިޔޯރީ / ހެވަންލީހޭވަން30/2005ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު މިޞްބާޙް ސ.ހުޅުދޫ / ހެޕީޑްރީމް61/2014ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ ނަދީމް އދ. މާމިގިލި / ފްރީޕާކް05/2013ޑައުންލޯޑް
އިބްރާހީމް ރަމީޒު ލ.ފޮނަދޫ / ތުތިޔާގެ03/2014ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު މުޢިއްޒު މާލެ / މއ.ޑޯންޝައިން15/1994ޑައުންލޯޑް
ޚަދީޖާ ސަޢީދު ސ.ފޭދޫ / ޑިއަރެސްޓް56/2015ޑައުންލޯޑް
ސުލައިމާން މުޙައްމަދު ޅ.ކުރެންދޫ / ނޫރާނީގެ52/2013ޑައުންލޯޑް
ޝިފާޒާ ޙަނީފު ގއ.ވިލިނގިލި / ފާއިޒާމަންޒިލް58/2013ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ ޝިހާމް ލ.ގަން / ފެއަރީގާރޑެން68/2015ޑައުންލޯޑް
ޙައްވާ ޝާޒްލީން އދ.މަހިބަދޫ / އީސްޓަންވިލާ 135/2015ޑައުންލޯޑް
އާމިނަތު ރުކްޝާނާ އިބްރާހިމް ކ.މާލެ / މ.ލިޔާގެ 29/2005ޑައުންލޯޑް
އަލީ ނަދީމް ކ.މާލެ/ ހ.ގްލޯރިއޯސާ 27/2006ޑައިންލޯޑް
އާދަމް ސަޢީދު މޫސާ ކ.މާލެ / ދަފްތަރު.ނަންބަރު 138503/2005ޑައުންލޯޑް
ފާޠިމަތު ފަރްހީޒާ ސ.މަރަދޫ / ޒެފެއަރ74/2009ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް ނ.މާފަރު / އީޓުޖެހިގެ 26/2009ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ސަމީރު މ. ކޮޅުފުށި / ގުރަހަ22/2015ޑައުންލޯޑް
ޙުސައިން އަޙްމަދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 165310/1996ޑައުންލޯޑް
އާމިނަތު މުޙައްމަދުދީދީ ސ.ހިތަދޫ / މައިފަރު23/2015ޑައުންލޯޑް
ޢާރިފާ ސަޢީދު ރ.އަލިފުށި / ނިއޯލައިން127/2015ޑައުންލޯޑް
ފާޠިމަތު ޒުހުރާ ނ.މަގޫދޫ / ފެހިވިލާގެ128/2015ޑައުންލޯޑް
ޝާދިޔާ އާދަމް އދ. ދަނގެތި / ސާތީ16/2007ޑައުންލޯޑް
ނަޞްރުﷲ މުޞްޠަފާ ގދ. ރަތަފަންދޫ / މުޝްތަރީގެ89/2013ޑައުންލޯޑް
ޞަފާ ޝަރީފް ސ. ހުޅުދޫ / ދެތަޑިމާގެ61/2009ޑައުންލޯޑް
މޫސާ އާދަމް ޅ. ހިންނަވަރު / ފެހިގެ15/2015ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ކ. މާލެ / މ. މުޙައްމަދީއާބާދު78/2015ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު މިންހާޖް ސ.ފޭދޫ / ހިރިލަންދޫގެ82/2013ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު ގދ. ގައްދޫ / ބޯޅަދަނޑުގެ95/2013ޑައުންލޯޑް
މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ކ.މާލެ / މއ.ކޮމްރެޑްވިލާ16/1994ޑައުންލޯޑް
ޢާއިޝަތު އަޒްލީނާ ކ. މާލެ / ހ. ސިއްކަގެ 141/2015ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ މަޢުރޫފް ހއ. ވަށަފަރު / ޖަނބުރޯލްމާގެ64/2015ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ރީޙާން ތ.ތިމަރަފުށި / ގާރޑްންހައުސް71/2015ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ރަޝީދު ގދ. ނަޑެއްލާ / އަރައިޝާ26/2008ޑައުންލޯޑް
ފާޠިމަތު ޝަރީފް ކ. މާލެ / މ. އާކުރި19/2011ޑައުންލޯޑް
ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް އއ. ފެރިދޫ / ސިޔާމާމަންޒިލް134/2015ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ކަމާލް ގއ. ދާންދޫ / ފޮނިތޮށިގެ10/2014ޑައުންލޯޑް
މައިމޫނާ ޙަސަން ސ.ހުޅުދޫ / ސޯސަންމާގެ117/2015ޑައުންލޯޑް
ޝަމީމް ފައިސަލް އަޙްމަދު މ މ ޙ ދ 35442/2014ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޙާމިދު ހއ. ފިއްލަދޫ ދޫރެސް 52/2015ޑައުންލޯޑް
އާމިނަތު ރިފުޒާ ހއ. ކެލާ / ކަނީރުވިލާ 66/2015ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ ފިކުރީ ރ. ކަނދޮޅުދޫ / އަފި27/2015ޑައުންލޯޑް
ޙަމްޒާ ލަޠީފް ކ. މާލެ / މއ. ޕާރސީވްވިލާ35/2015ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު މިހްފާޒް ކ. މާލެ / މ. ކުރެއްދޫގެ36/2015ޑައުންލޯޑް
މަޙްފޫޡް ސަޢީދު ގއ. ކޮލަމާފުށި / ވިކްޓްރީ 43/2015ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ނާފިޒު ކ. ގުޅި / ނިޔަގަލަ70/2015ޑައުންލޯޑް
އަކްރަމް ޒުހައިރު ގދ. ގައްދޫ / ކްރިސްޓަލް116/2015ޑައުންލޯޑް
ސައްފާޙް މުޙައްމަދު ގއ. ކޮލަމާފުށި / ސަވާ39/2015ޑައުންލޯޑް
ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން ގދ. ގައްދޫ / ކަނީރުވިލާ 24/2005ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ފައްވާޒް ކ. މާލެ / ހ. ބެނީނާ40/2013ޑައުންލޯޑް
އިބްރާހީމް ސިމާލް ނ. ފޮއްދޫ / ސާހިލް46/2013ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ މުރުތަޟާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ / ޕާކީޒާ82/2015ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ބ. ކެންދޫ / އެއްގަމުގެ44/2015ޑައުންލޯޑް
ޝަޝްމާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ގއ. ވިލިނގިލި / އެވަރލާސްޓް29/2015ޑައުންލޯޑް
މަޖީދު ޢަލީ ގއ. ދާންދޫ / މަތަރަސްމާގެ 54/2015ޑައުންލޯޑް
އާދަމް ސަލީމް ނ. މަގޫދޫ / ހަވީރީނާޒު51/2015ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ރީޙާން ތ. ތިމަރަފުށި / ގާރޑްންހައުސް71/2015ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޝާހް ދ. ހުޅުދެލި / ތުޑީގެ49/2015ޑައުންލޯޑް
އަފްޞަލް ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ކ. މާލެ / މ. ސީޑް 69/2015ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ނަޞީރު ފ. ނިލަންދޫ / ނޫރާނީހައުސް 83/2015ޑައުންލޯޑް
އަމްޖަދު އަޙްމަދު ފ. ފީއަލި / އާބާދުއައްސޭރި 92/2015ޑައުންލޯޑް
ޙާމިދު އަޙްމަދު ފ. ނިލަންދޫ / ކަރަންކާގެ05/2015ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޢާދިލް ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 852006/2015ޑައުންލޯޑް
ޝަޛީމު ވަޙީދު ގއ. ނިލަންދޫ / އަމާޒް 58/2015ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް ގއ. ވިލިނގިލި / ބީޗުހައުސް63/2015ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ ނަޞީރު ޤާސިމް ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަމްބަރ 53507/2015ޑައުންލޯޑް
ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ ގދ. ފިޔޯރީ / ނާރެސް72/2015ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ޝާން ގއ. ވިލިނގިލި / އިރާކުގެ09/2015ޑައުންލޯޑް
ނައުޝާދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އއ. ރަސްދޫ / ސްވޭދާމަންޒިލް27/2011ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު ރަޝާދު ކ. މާލެ / މއ. ކެލާގެއާގެ12/2003ޑައުންލޯޑް
ޙުސައިން ފާއިޒު ލ. ދަނބިދޫ / ފިނިހިޔާގެ102/2015ޑައުންލޯޑް
މަރްޔަމް ޙަނީފާ ޚާލިދު ހއ. ކެލާ / އަނބުގަސްދޮށުގެ07/2002ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ނިޡާމް ބ. ދަރަވަންދޫ / ފުނަމާގެ02/2008ޑައުންލޯޑް
ޙަސަން ލަޠީފް ކ. މާލެ / ހ. ސީވީޑް07/2000ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ޝާފިޢު ހއ. އިހަވަންދޫ / އުދަރެސް51/2009ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޝާކިރު ( މުޙައްމަދު) ގއ. ކޮލަމާފުށި / ހިރުދުގަސްދޮށުގެ11/2006ޑައުންލޯޑް
އުސާމާ މޫސާ ށ. ކޮމަންޑޫ / ޗަމަން20/2006ޑައުންލޯޑް
ނިހާމް ޖަޢުފަރު (ނިހާމް) ކ. މާލެ / މ. ހޮޓާދޮށުގެ06/2011ޑައުންލޯޑް
ފަރީޝާ ޢަބްދުﷲ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ބަގީޗާގެ30/2011ޑައުންލޯޑް
އާދަމް ޝަމީމު ދ. މާއެނބޫދޫ / މަލާޒް02/2012ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ ޢާމިރު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 168409/1994ޑައުންލޯޑް
ހުސްނުއް ސުޢޫދު ސ.މީދޫ / ޙަސަންކާރިގެ19/1994ޑައުންލޯޑް
އިބްރާހީމް ތައުފީޤް ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 289411/2004ޑައުންލޯޑް
ފާޠިމަތު ރީޝާން އިބްރާހީމް ޚަލީލް ގއ. ވިލިނގިލި / އޯކިޑްމާގެ84/2014ޑައުންލޯޑް
ޢާއިޝަތު ޝިފާލާ ސ. ހިތަދޫ / ތަބުލާގެ73/2009ޑައުންލޯޑް
މަރްޔަމް މުނާ ސ. ފޭދޫ / ބޯގަންވިލާ60/2014ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 088101/1990ޑައުންލޯޑް
އާމިނަތު އަޙްމަދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 74233/2013ޑައުންލޯޑް
ޝަހްރާ މޫސާ އއ. ރަސްދޫ / އުތުރުގެ32/2014ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ ޒާހިރު ޏ. ފުވައްމުލައް / މާހުގެ23/2011ޑައުންލޯޑް
މޫސާ ސިރާޖު ލ. ގާދޫ / އުފާ23/2014ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޝާހު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 735946/2006ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ފައިޞަލް މ. މުލައް / ސިތާރާވާދީ15/2006ޑައުންލޯޑް
މަރްޔަމް ޝަމްލާ ރ. އުނގޫފާރު / އިރުމަތީގެ73/2014ޑައުންލޯޑް
މަޒްލާން ރަޝީދު ކ. މާލެ / ގ. ރަތްވިލާގެ03/2001ޑައުންލޯޑް
ޢިމާދު ޞާލިޙް ސ. ފޭދޫ / އެވަރެސްޓް31/2014ޑައުންލޯޑް
އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ކ. މާލެ / ވ. ނަޖުހިޔާ24/2004ޑައުންލޯޑް
ޙިސާން ޙުސައިން ކ. މާލެ / މ. ނޫހިރި22/2002ޑައުންލޯޑް
އާމިނަތު ނަސްރީނާ ސ. ހިތަދޫ / ހިޔަލީވިލާ23/2009ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ޢަބްދުލްޤަދީރު ގދ. ގައްދޫ / ޖަހާމުގުރިގެ18/2013ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ސަލީމް ކ. މާލެ / ގ. ރޭނިސް02/1992ޑައުންލޯޑް
މައުމޫން ޙަމީދު ކ. މާލެ / ހ. މީނާޒް04/2003ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ކ. މާލެ / ހުޅުމާލެ. ޚައިރާތު30/2008ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ރަޝީދު ކ. މާލެ / ހުޅުމާލެ. ގޯތި 06-41 އާރު24/2004ޑައުންލޯޑް
ޙަސަން ފަލާޙް ޏ. ފުވައްމުލައް / މާދަޑު. ސިތާނާ12/2010ޑައުންލޯޑް
އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ކ. މާލެ / ގ. ފުންފަޅު98/2014ޑައުންލޯޑް
ފާޠިމަތު ސަމާ ކ. މާފުށި / ސީސަންގެ29/2013ޑައުންލޯޑް
ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު ކ. މާލެ / ގ. ގޮފި16/2004ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ކ. މާލެ / ގ. ފަރިދޫ09/1999ޑައުންލޯޑް
ޠާހާ މުޙައްމަދު އދ. މާމިގިލި / ކަޅިހާރުގެ06/2014ޑައުންލޯޑް
މައުމޫން މޫސާ ށ. ފުނަދޫ / ސީސްޓަރ09/2011ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ކ. މާލެ / މ. ސަބްރާތު03/1993ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ޝިހާދު ހއ.ހޯރަފުށި / ބްލެސް37/2012ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ކ. މާލެ / ވ. އަކަރަކަރަ43/2008ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ތ. ކިނބިދޫ / ނަޞްރުއްޞަބާ11/2013ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ފަރީދު ފ. ފީއަލި / ރޭވަވިލާ104/2014ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޙަމްޒާ ފ. މަގޫދޫ / އަތިރީގެ44/2013ޑައުންލޯޑް
އިޝްރާޤް ތައުފީޤް ކ. މާލެ / ގ. ރަންހިރި44/2012ޑައުންލޯޑް
ޙަސަން ޞަފްވާން ހދ. ކުރިނބި / ބިލެތްމާގެ38/2014ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ އިބްރާހީމް ސ. ހިތަދޫ / ބޯށިވަލުގެ67/2014ޑައުންލޯޑް
ޢާއިޝަތު ހައިފާ ކ. މާލެ / ގ. ރީތިފެހި12/2007ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ޠާލިބު ސ. މީދޫ / ދޮންދީދީމަންޒިލް09/2014ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މުޙައްމަދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 853843/2013ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ ޙަސީން ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 405913/1999ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ސ. ހުޅުދޫ / ތްރީލައިންސް02/2011ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ ސިޔާޒް ޅ. ނައިފަރު / ނަސީމާމަންޒިލް 18/2006ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ކ. މާލެ / ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-3-10023/1999ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ޔާމީން ކ. މާލެ / ހ. ދިއްލީގެ19/2010ޑައުންލޯޑް
އިމްތިޔާޒް ޢަލީ ލ. މާމެންދޫ / އުތުރުގެ62/2014ޑައުންލޯޑް
ޖަޢުފަރު ރަޝީދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 749925/2004ޑައުންލޯޑް
މަސްތޫރު ޙުސްނީ ސ. ހިތަދޫ / ފިތުރޯނުގެ19/1999ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޞަފްވާން ކ. މާލެ / ހ. ޓްރެންކްއިލްވިލާ 16/2012ޑައުންލޯޑް
މޫސާ ޤާސިމް ކ. މާލެ / ހ. ވޭވަރ07/2009ޑައުންލޯޑް
ނަދީމް އިބްރާހީމް ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 7006 13/2008ޑައުންލޯޑް
ރުޝްދުﷲ އިބްރާހީމް ބ. މާޅޮސް / ޖަވާހިރުމާގެ 21/2014ޑައުންލޯޑް
ޢަބްދުﷲ އިސްމާޢީލް ފ. ނިލަންދޫ / އަތަމާގެ80/2014ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ޝަފީޤް ކ. މާލެ / މ. ޠާއިފް21/1999ޑައުންލޯޑް
ޢަލީ ޝާހް ގއ. ވިލިނގިލި / ބީޗުހައުސް 16/2006ޑައުންލޯޑް
ޙަސަން ވަޙީދު ހދ. ކުރިނބި / ރަންކޮކާގެ 24/2006ޑައުންލޯޑް
ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދު ކ. މާލެ / ދަފްތަރު. ނަންބަރު 537805/1996ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ކ. މާލެ / ގ. ކެނެރީގެ08/2014ޑައުންލޯޑް
އާމިނަތު ސުވޭޒާ ނަޢީމް ތ. ވިލުފުށި / އަބްލަޣީގެ22/2009ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޝާހިދު ރ. ރަސްގެތީމު / ރެޑްހައުސް 49/2013ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު ޝަނީޒް ޢަބްދުﷲ ގދ. ގައްދޫ / ހަނދުވަރީނާޒް53/2013ޑައުންލޯޑް
އާދަމް އާޞިފް ލ. ގަން / ތުނޑި. ވުޑްލޭންޑް28/2004ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް ގދ. ތިނަދޫ / އަލިދޯދި32/2005ޑައުންލޯޑް
އަޙްމަދު ޒަނީނު އާދަމް ކ. މާލެ / ގ. މާލޭހިޔާ 2 10-4108/1999ޑައުންލޯޑް
އިބްރާހީމް ޝަމީލް ސ. ހިތަދޫ / ޖަންބުމާގެ05/2012ޑައުންލޯޑް
މުޙައްމަދު އިޔާސް ސ. މީދޫ / ވިޓޯރިޔާ31/2010ޑައުންލޯޑް
ނާޡިމް ޙަބީބް ގދ. ފިޔޯރީ / ކެކުރި37/2011ޑައުންލޯޑް
ޝާހީން ޙަމީދު ކ. މާލެ / ހ. މީނާޒް07/1990ޑައުންލޯޑް
އަބުދުލްމާނިޢު ޙުސައިން ހއ.އިހަވަންދޫ ޢަންބަރީގެ94/2013ޑައުންލޯޑް
ޝަހީމް އަޙްމަދު ކ.ދިއްފުށި އޮނުފީނިގެ11/1999ޑައުންލޯޑް
ޢަބުދުﷲ ޝާޢިރު ކ.މާލެ މ.ފުރަހަނިއާގެ05/1995ޑައުންލޯޑް
އާމިނަތު ޝެޒުލީނާ ސ.ފޭދޫ މަދޮށިމާވިލާ22/2010ޑައުންލޯޑް
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މ.މުލައް ކޯޒީވިލާ54/2013ޑައުންލޯޑް