އިޢުލާން / ވަޒީފާ

އިޢުލާން / ވަޒީފާނަންބަރުތާރީޚުޑައުންލޯޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ A/2018/0530/01/2018ޑައުންލޯޑް
ކޯޓުމާސްޓަރ A/2018/0303/01/2018ޑައުންލޯޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ A/2018/0203/01/2018ޑައުންލޯޑް
ކޯޓު އޮފިސަރ A/2018/0103/01/2018ޑައުންލޯޑް
ސްޕަވައިޒަރA/2017/3205/12/2017ޑައުންލޯޑް
ހައުސްކީޕަރA/2017/3105/12/2017ޑައުންލޯޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ A/2017/3005/12/2017ޑައުންލޯޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ A/2017/2704/10/2017ޑައުންލޯޑް
ޑްރައިވަރA/2017/2319/09/2017ޑައުންލޯޑް
ކޯޓުމާސްޓަރ A/2017/2418/09/2017ޑައުންލޯޑް
ކޯޓް އޮފިސަރ A/2017/2206/09/2017ޑައުންލޯޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ A/2017/21 06/09/2017ޑައުންލޯޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ A/2017/2006/08/2017ޑައުންލޯޑް
ހައުސްކީޕަރ A/2017/1931/07/2017ޑައުންލޯޑް
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ A/2017/18 31/07/2017ޑައުންލޯޑް
ސުޕަވައިޒަރ A/2017/1731/07/2017ޑައުންލޯޑް
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ A/2017/11 06/06/2017ޑައުންލޯޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ A/2017/10 15/05/2017ޑައުންލޯޑް
އެސިސްޓެންޓް ލިގަލް އޮފިސަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ކޯޓް އޮފިސަރ
ސުޕަވައޒަރ
A/2017/0516/03/2017ޑައުންލޯޑް
2 ކަބަޑުޖައްސަން ބޭނުންވެއްޖެ SP/2017/0428/02/2017ޑައުންލޯޑް
ޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް ސާރވިސް ކުރުންSP/2016/7306/12/2016ޑައުންލޯޑް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންSP/2016/7122/11/2016ޑައުންލޯޑް
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، 02 އަހަރު ދުވަހަށް ސާރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުންSP/2016/7015/11/2016ޑައުންލޯޑް
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތުކުރުމާއި، 02 އަހަރު ދުވަހަށް ސާރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުންSP/2016/6908/11/2016ޑައުންލޯޑް
ސްކޭނަރ ގަތުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެSP/2016/6731/08/2016ޑައުންލޯޑް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ A/2016/3809/08/2016ޑައުންލޯޑް
ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް އަލިފާން ނިވި އާއި އެކުSP/2016/3706/03/2016ޑައުންލޯޑް
އެސިސްޓެންޓް ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރA/2016/3625/02/2016ޑައުންލޯޑް
މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުވަން ބޭނުންވެއްޖެ.SP/2016/3523/02/2016ޑައުންލޯޑް
ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް އަލިފާން ނިވި އާއި އެކުSP/2016/3421/02/2016ޑައުންލޯޑް
ލޮކަރ ސިސްޓަމްSP/2016/3321/02/2016ޑައުންލޯޑް
ޑިޖިޓަލް ވޮއިސް ރެކޯޑަރSP/2016/3221/02/2016ޑައުންލޯޑް
ޕްރޮޖެކްޓަރ ސްކރީން / ޕްރޮޖެކްޓަރSP/2016/3120/02/2016ޑައުންލޯޑް
ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރSP/2016/2920/02/2016ޑައުންލޯޑް
ކަރުދާސް A4SP/2016/2820/02/2016ޑައުންލޯޑް
ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2016/2609/02/2016ޑައުންލޯޑް
ޕޯޓަބަލް ވޮއިސް ރެކޯޑަރ ގަތުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެSP/2016/2509/02/2016ޑައުންލޯޑް
ޓައިމް އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެSP/2016/2409/02/2016ޑައުންލޯޑް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ 05 މޮޓޯސައިކަލް ފުލްސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެSP/2016/2309/02/2016ޑައުންލޯޑް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ 04 ވެހިކަލް ފުލްސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެSP/2016/2209/02/2016ޑައުންލޯޑް
ފެކްސް މެޝިނެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެSP/2016/2109/02/2016ޑައުންލޯޑް
އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2016/2009/02/2016ޑައުންލޯޑް
ފެކްސް މެޝިން ގަންނަންބޭނުންވެއްޖެ.SP/2016/1902/02/2016ޑައުންލޯޑް
ފެކްސް މެޝިން ގަންނަންބޭނުންވެއްޖެ.SP/2016/1826/01/2016ޑައުންލޯޑް
04 ފޮރުޅުލީ ވެހިކަލްތައް ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެSP/2016/1726/01/2016ޑައުންލޯޑް
05 ސައިކަލް ފުލްސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެSP/2016/1626/01/2016ޑައުންލޯޑް
ސީސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެSP/2016/1526/01/2016ޑައުންލޯޑް
ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓަރ ސްކްރީން ގަތުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެSP/2016/1426/01/2016ޑައުންލޯޑް
ނެޓްވޯކްއާ ގުޅޭ ސާމާނު ގަތުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެSP/2016/1326/01/2016ޑައުންލޯޑް
އައި.ޓީ.އާ ގުޅޭ ހާޑްވެއަރ ގަތުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެSP/2016/1226/01/2016ޑައުންލޯޑް
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ގަތުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެSP/2016/1126/01/2016ޑައުންލޯޑް
އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމާއި، އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެSP/2016/1026/01/2016ޑައުންލޯޑް
ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެSP/2016/0919/01/2016ޑައުންލޯޑް
A4 80 ގްރާމުގެ ހުދު ކަރުދާސް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެSP/2016/0819/01/2016ޑައުންލޯޑް
އެސިސްޓެންޓް ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރA/2016/0717/01/2016ޑައއުންލޯޑް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރA/2016/0617/01/2016ޑައުންލޯޑް
ސްކޭނަރ ގަތުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެSP/2016/0313/01/2016ޑައުންލޯޑް
ކޯޓް އޮފިސަރ A/2016/0213/01/2016ޑައުންލޯޑް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރA/2016/0113/01/2016ޑައުންލޯޑް
މަގުގައި ގާއެތުރުމާއި ގެމަތައެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/7620/12/2015ޑައުންލޯޑް
ވޯރކް ސްޓޭޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/7520/12/2015ޑައުންލޯޑް
މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/7420/12/2015ޑައުންލޯޑް
ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/7320/12/2015ޑައުންލޯޑް
ނެޓްވޯކާގުޅޭ ބައެއްތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/7207/12/2015ޑައުންލޯޑް
އެއަރ ކަންޑިޝަން ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/7103/12/2015ޑައުންލޯޑް
ފަރުނީޗަރ ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/7003/12/2015ޑައުންލޯޑް
ނެޓްވޯކާގުޅޭ ބައެއްތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/6817/11/2015ޑައުންލޯޑް
ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/6717/11/2015ޑައުންލޯޑް
ޕްރިންޓަރ، ސްކޭނަރ، އަދި ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/6617/11/2015ޑައުންލޯޑް
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ބެކަޕް ބެޓްރީ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/6517/11/2015ޑައުންލޯޑް
ސީލިންގަށް ލިފްޓް ކުރެވޭގޮތަށް ޓީ.ވީ ހަރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/6417/11/2015ޑައުންލޯޑް
ކޯޓް އޮފިސަރ A/2015/6205/11/2015 ޑައުންލޯޑް
މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުވަން ބޭނުންވެއްޖެSP/2015/6105/11/2015ޑައުންލޯޑް
އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންވަޒީފާ 60
ކޯޓް އޮފިސަރ ވަޒީފާ 59
ބިއްލޫރި ލައްވައިގެން ލަކުޑި ޕާޓިޝަން ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއިޢުލާން 58
ބިއްލޫރި ލައްވައިގެން ލަކުޑި ޕާޓިޝަން ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއިޢުލާން 57
ކަލަރ ލޭޒަރ ޕްރިންޓަރެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން 56
ސްކޭނަރ އާއި ޕްރިންޓަރ ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން
ސްކޭނަރ އާއި ޕްރިންޓަރ ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން
އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ހޯދަން އިޢުލާން
ސީލިންގަށް ލިފްޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ޓީ.ވީ ހަރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން
އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން
ތަރުޖަމާނުންއިޢުލާން
ޑްރައިވަރވަޒީފާ
ރެޑީމޭޑް ޕާޓިޝަން ޖަހަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން
އައިޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން
ރެޑީމޭޑް ޕާޓިޝަން ޖަހަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން 09/03/2015
މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ބޭނުންއިޢުލާން 08/03/2015
04 ފޮރުޅުލީ ވެހިކަލްތައް ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއިޢުލާން 11/03/2015
ސައިކަލްތައް ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއިޢުލާން 08/03/2015
ޕްލާސްޓިކު ގޮނޑިއާއި ސްޕަންޖްޖެހިގޮނޑި އިޢުލާން 20/01/2015
ޑޮމައިން ސާވަރ އަކާއި ސާވަރރޫމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ހާރޑްވެއަރ އިޢުލާން 20/01/2015
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ސްކޭނަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން 20/01/2015
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރވަޒީފާ 01 07/01/2015
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ21/12/2014 88
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ145-A-2014 89
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާ 87 27/11/2014
ކޯޓް އޮފިސަރވަޒީފާ، 84، 19/11/2014
މަސައްކަތުވަޒީފާ، 83، 19/11/2014
މަސައްކަތުވަޒީފާ 79 27/10/2014
ކޯޓްއޮފިސަރވަޒީފާ 78 27/10/2014
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާ،75 08/10/2014
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރވަޒީފާ،74 08/10/2014
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާ 73 22/09/2014
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާ 72 22/09/2014
ް ހެވީޑިޔުޓީ ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން 71 16/09/2014
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރވަޒީފާ 70 04/09/2014
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ވަޒީފާ 69 04/09/2014
ް ހެވީޑިޔުޓީ ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން 67 14/08/2014
އެލް.އީ.ޑީ ފުލް އެޗް.ޑީ 55" ޓީވީހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން 66 14/08/2014
އޯލްއިންވަން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން 05/08/2014
2 ރޫމެއްގައި ކާޕެޓް އަޅަން ބޭނުންވެޖެއިޢުލާން 05/08/2014
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާ 03/08/2014
މަސައްކަތުވަޒީފާ 03/08/2014
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ވަޒީފާ 03/08/2014
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރވަޒީފާ 03/08/2014
އައިޓީއާގުޅޭ ހާޑްވެއަރ ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއިޢުލާން 24/07/2014
ކޯޓު ފަޓްލޫން ފައްސަން ބޭނުންވެޖެއިޢުލާން 24/07/2014
އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއިޢުލާން 21/07/2014
ވީޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމެއް ހޯދަން ބޭނުންއިޢުލާން 15/07/2014
ކޯޓު ފަޓްލޫން ފައްސަން ބޭނުންއިޢުލާން 15/07/2014
2 ރޫމެއްގައި ކާޕެޓް އަޅައި ދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށްއިޢުލާން 23/06/2014
ވީޑިއޯ އެންޑް އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމަށްއިޢުލާން 23/06/2014
ރެޑީމޭޑް ޕާޓިޝަނެއް ޖެހުމަށްއިޢުލާން 05/06/2014
ފުޓް ޕެޑަލް ހޯދުމަށްއިޢުލާން 03/06/2014
ވީޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށްއިޢުލާން 27/05/2014
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށްއިޢުލާން 13/05/2014
އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ ހޯދުމަށްއިޢުލާން 13/05/2014
ވީޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށްއިޢުލާން 13/05/2014
ވީޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށްއިޢުލާން 13/05/2014
ބެކަޕް ސާވަރ އަކާއި ސާވަރ ރެކް ހޯދުމަށްއިޢުލާން 13/05/2014
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް، ސްކޭނަރ، އެކްސްޓަރނަލް ހާރޑްޑިސްކް، ބެކަޕް ބެޓްރި ހޯދުމަށްއިޢުލާން 13/05/2014
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރވަޒީފާ 12/05/2014
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ވަޒީފާ 12/05/2014
ކޯޓް މާސްޓަރ ވަޒީފާ 11/05/2014
މަސައްކަތުވަޒީފާ 11/05/2014
އެކްސަސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ03/04/2014
މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެ24/03/2014
އެކްސަސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ18/03/2014
މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ13/03/2014
އޯޑިއޯ/ ވީޑިއޯ ޓްރާސްކްރިޕްޝަން ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ11/02/2014
ފަރނީޗަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ11/02/2014
ތަރުޖަމާނުން ބޭނުންވެއްޖެ21/01/2014
02 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ19/01/2014
ރޭޑިއޯ ވޯކީޓޯކީ ސެޓެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ19/01/2014
ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލީހުގައި ރެކޯޑުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޝަން ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ19/01/2014
ރެޑީމޭޑް ފަރނީޗަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ19/01/2014
ޔޫޕީއެސް ބެކަޕް ބެޓްރީ، ޔޫޓީއެމް ފަޔަރވޯލް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ19/01/2014