ކޯޓް އަމުރު

ޢަމުރު ނަމްބަރނަމާއި އެޑޫރެސްބާވަތްތާރީޚް
2018/Cr-C/GM-02/01އަޙްމަދު ފާރިސް މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެއަމުރު ބާތިލްކުރުން05/02/2018
145-J(AN)2014/004ރޯމަން ސެލްޒްނެވް / ރަޝިޔާފުރުން މަނާކުރުން10/07/2014
145-J(AN)2014/003ރޯމަން ސެލްޒްނެވް / ރަޝިޔާހައްޔަރު ކުރުން10/07/2014