ދެެންނެވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހިނގަ ހިނގާ އޮތް ގޮތުގެމަތިން ހިންގުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ނަގަހައްޓަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއެްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމަކަށްވާތީ، ޙާލަތުއް ޟަރޫރާތުގެ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށާއި ޖިނާއީ  އިޚްތިޞާޟް ލިބިގެންވާ އެހެނިހެން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅި ހިންގަމުންދާ މައްސަލަތައް އެގޮތުގެމަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2014/SC- SJ/2 އަމުރުން އަންގަވާފައިވާތީ،ފަރުދުންގެ ހައްގުތަކާއި ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ސްޕްރީމުކޯޓުގެ އަމުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިމިނަލްކޯޓާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދާނެކަން، ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި، ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.  ދެންނެވުން