ދަޢުވާގެ ދެފަރާތުން ހެކިން ޙާޟިރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ ޙާލަތުގައި، އެމައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ އެއްއަޑުއެހުން (ކޮންޓިނިއުސް ހިޔަރިންގ އެއް) ބޭއްވުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 142 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި “ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމަށްފަހު، މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެޝަރީޢަތް ކޮށް ނިންމަންވާނެ” ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، މިހާރުވެސް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ނިންމުމަށްފަހު، ދެފަރާތާއި މަޝްވާރާކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނެ ދުވަސްތަކުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލުމުގެ އިތުރުން، ދަޢުވާގެ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ، އަދި އެފަރާތެއްގެ ހެކިން އެފަރާތަކުން ޙާޟިރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޭނަމަ، އެމައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ އެއްއަޑުއެހުން (ކޮންޓިނިއުސް ހިޔަރިންގ އެއް) ބޭއްވުމަށް ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

Total Page Visits: 377 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin