16 ޑިސެމްބަރ 2017 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ އެއްމެ ފަހު ރިސެސްގެ މުއްދަތަކީ ޑިސެމްބަރ 16 އިން ޑިސެމްބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާއިފިއެވެ.

އެގޮތުން މި މުއްދަތުގައި ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް، ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ.

މީގެތެރޭގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާމީހުންގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.