ޖޫން 16 އިން 30 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފަވަނީ މިއަހަރު ރިސެސްގެ މުއްދަތު ދެބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކޯޓު ރިސެސްއަށްދިއުމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމް ކޯޓު ރިސެސްގެ މުއްދަތަކީ މިޖޫން މަހުގެ 16 އިން 30 ހަށް ކަމަށާއި ދެވަނަ ރިސެސްގެ މުއްދަތަކީ  މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 01 ކުން 15 އަށް ކަމުގައެވެ.

އެހެން ކަމުން ކޯޓު ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 16 ޖޫން 2016 އިންފެށިގެން 30 ޖޫން 2016 ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޯޓް ރިސެސްއާއި ގުޅިގެން ކޯޓުން ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުން މަދުކޮށްލި ނަމަވެސް ކޯޓުން ކުރަމުން ގެންދާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރާމީހުންގެން ބަންދާމެދު ގޮތެއްނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.