ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުމާއިބެހޭ

22ފެބްރުވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ކުށުގެރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން