ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައެއް ހޯދައިގެން މެނުވީ ކުރަންޖެހޭކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާކުރުން – މޫސާ މުނައްވަރު، މ.ޕޮމްޕިޔާ / މާލެ

1427/Cr-C/2017

މިމައްސަލައިގެ ޙުކުމުގައިވާ ކުށެއް އިސްލާޙްކޮށް އަލުން އަޕްލޯޑްކުރެވިފައި.

Total Page Visits: 65 - Today Page Visits: 1

You may also like...


WordPress Lightbox Plugin