Category Archives: ނޫސްބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން

ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހެވާ ލާބަ އެދޭ ގިނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެ އިސްތިޤުރާރު ވެފައިވާ އަމާންކަން ނަގާލައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގަ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމަށާއި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިންނާއި މުއައްސަސާތަކާމެދު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެއްދުމަށާއި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ އަގުވައްޓާލުމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ … Continue reading

Posted in ނޫސްބަޔާން | Leave a comment

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ދޭދޭ ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚުޞޫމާތްތަކާއި ދެބަސްވުންތައް ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާއަކީ އިންސާނިއްޔަތާ މަތިކުރެވިފައިވާ އެންމެ ހަރުދަނާ، އެންމެ ޒިންމާ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޤަދަރުވެރި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށްވެފައި، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވި ދެބަސްވުންތަކާއި ޚުޞޫމާތްތަކަށް ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ޙައްލު ހޯދައިނުދެވިއްޖެނަމަ، މީސްމީހުންގެ ނަފްސާއި މުދަލާއި ޝަރަފާއި މީހުން ޤަބޫލުކުރާ … Continue reading

Posted in ނޫސްބަޔާން | Leave a comment

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

“އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ޝަރީޢަތްތައް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކުރަން ނިންމައިފި “މި ސުރުޙީގެ ދަށުން” ހަވީރު އޮންލައިން” ގައި 05 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވާތީ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ “އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ … Continue reading

Posted in ހަބަރު, ނޫސްބަޔާން | Leave a comment

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާބެހޭ

ކ.މާލެ/ ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ވީހާވެސް އަވަހަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިކޯޓުންވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ދަޢުވާލިބޭ ގ.ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އޭނާގެ ދިފާޢީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ކޯޓަށް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. … Continue reading

Posted in ނޫސްބަޔާން | Leave a comment

ދެެންނެވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހިނގަ ހިނގާ އޮތް ގޮތުގެމަތިން ހިންގުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ނަގަހައްޓަންޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއެްޓުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމަކަށްވާތީ، ޙާލަތުއް ޟަރޫރާތުގެ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށާއި ޖިނާއީ  އިޚްތިޞާޟް ލިބިގެންވާ އެހެނިހެން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅި ހިންގަމުންދާ މައްސަލަތައް އެގޮތުގެމަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ނަންބަރު: … Continue reading

Posted in ނޫސްބަޔާން | Leave a comment