ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމި ނިންމުން

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު އަހުނަފް އަސްފާޤު، ވާރޭވިލާ / ކ.މާފުށި

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު އަހުނަފް އަސްފާޤު، ވާރޭވިލާ / ކ.މާފުށި

145-B8/AM/(2021)/04

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދު، ރެޑްހައުސް / ވ.ތިނަދޫ

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދު، ރެޑްހައުސް / ވ.ތިނަދޫ

145-B3/AM/2021/14

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – މުޙައްމަދު އަޙްސަން، ހުދުހުދާމަންޒިލް / މާލެ

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – މުޙައްމަދު އަޙްސަން، ހުދުހުދާމަންޒިލް / މާލެ

145-B4/AM/2021/02

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – މަފްތޫޙް ސަޢީދު، ވިކްޓްރީ / ގއ.ކޮލަމާފުށި

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – މަފްތޫޙް ސަޢީދު، ވިކްޓްރީ / ގއ.ކޮލަމާފުށި

145-B7/AM/2021/11

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމި ގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ރޮބެލް ޙޮސައިން / ބަނގުލަދޭޝް

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމި ގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ރޮބެލް ޙޮސައިން / ބަނގުލަދޭޝް

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ސަޢީދު މޮހާނީ / އިރާން

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ސަޢީދު މޮހާނީ / އިރާން

145-B7/AM/2021/09

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަބީބް / އިރާން

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަބީބް / އިރާން

145-B7/AM/2021/08

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޚާލިދު ބެލޫދީ / އިރާން

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޚާލިދު ބެލޫދީ / އިރާން

145-B7/AM/2021/07

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ / އިރާން

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ / އިރާން

145-B7/AM/2021/06

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ސުޢައިދު، ލ.ގަން – ތުނޑި / އަބަދަށްއުފާ

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ސުޢައިދު، ލ.ގަން – ތުނޑި / އަބަދަށްއުފާ

145-B7/AM/2021/05


WordPress Lightbox Plugin