ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމި ނިންމުން

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތަޤިއްޔު، ޒޫމް / ގއ.ވިލިނގިލި

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތަޤިއްޔު، ޒޫމް / ގއ.ވިލިނގިލި

145-B8/AM/(2021)/07

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ވިޝާމް މުޙައްމަދު، ޗިޗަންޑާގެ/ ގދ.ވާދޫ

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ވިޝާމް މުޙައްމަދު، ޗިޗަންޑާގެ/ ގދ.ވާދޫ

145-B8/AM/(2021)/06

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އީމާން މުޙައްމަދު، ނައިންފްލާވަރ / ގއ.ވިލިނގިލި

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އީމާން މުޙައްމަދު، ނައިންފްލާވަރ / ގއ.ވިލިނގިލި

145-B8/AM/(2021)/05

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު އަހުނަފް އަސްފާޤު، ވާރޭވިލާ / ކ.މާފުށި

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު އަހުނަފް އަސްފާޤު، ވާރޭވިލާ / ކ.މާފުށި

145-B8/AM/(2021)/04

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދު، ރެޑްހައުސް / ވ.ތިނަދޫ

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މޫސާ މުޙައްމަދު، ރެޑްހައުސް / ވ.ތިނަދޫ

145-B3/AM/2021/14

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – މުޙައްމަދު އަޙްސަން، ހުދުހުދާމަންޒިލް / މާލެ

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – މުޙައްމަދު އަޙްސަން، ހުދުހުދާމަންޒިލް / މާލެ

145-B4/AM/2021/02

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – މަފްތޫޙް ސަޢީދު، ވިކްޓްރީ / ގއ.ކޮލަމާފުށި

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – މަފްތޫޙް ސަޢީދު، ވިކްޓްރީ / ގއ.ކޮލަމާފުށި

145-B7/AM/2021/11

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމި ގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ރޮބެލް ޙޮސައިން / ބަނގުލަދޭޝް

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމި ގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ރޮބެލް ޙޮސައިން / ބަނގުލަދޭޝް

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ސަޢީދު މޮހާނީ / އިރާން

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ސަޢީދު މޮހާނީ / އިރާން

145-B7/AM/2021/09

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަބީބް / އިރާން

ބަންދު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަބީބް / އިރާން

145-B7/AM/2021/08


WordPress Lightbox Plugin