ކޯޓު އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ވ. ޢަލީ އަންވަރު މުޙައްމަދު، ކޯޒީކޯނަރ / ސ.ހިތަދޫ

145-B6/AM/2021/06