ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަލީމަތު ލަމްޙާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު، ޅ.ހިންނަވަރު / މާފިނި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަލީމަތު ލަމްޙާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު، ޅ.ހިންނަވަރު / މާފިނި

145-B7/SHN/(12،13،14-2022)/2022/18

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަލީމަތު ލަމްޙާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު، ޅ.ހިންނަވަރު / މާފިނި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަލީމަތު ލަމްޙާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު، ޅ.ހިންނަވަރު / މާފިނި

145-B7/SHN/(12،13،14-2022)/2022/17

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މާލެ / މ.ދިމްޔާތު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މާލެ / މ.ދިމްޔާތު

145-B4/SHN/(355-2020)/2022/15

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޖިހާދު އަދި އިތުރު 4 މީހުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޖިހާދު އަދި އިތުރު 4 މީހުން

145-B7/SHN/(143،144-2020)/2022/16

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝިބުނީ، ނ،މަނަދޫ / ގަހާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝިބުނީ، ނ،މަނަދޫ / ގަހާ

145-B7/SHN/(143-2020)/2022/15

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ސިޔާދު، ރ.މަޑުއްވަރީ / މީޒާން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ސިޔާދު، ރ.މަޑުއްވަރީ / މީޒާން

145-B7/SHN/(143-2020)/2022/14

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އާދަމް ސުހައިލް، ރ.މަޑުއްވަރީ / މީޒާން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އާދަމް ސުހައިލް، ރ.މަޑުއްވަރީ / މީޒާން

145-B7/SHN/(144-2020)/2022/13

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އާދަމް ސުހައިލް، ރ.މަޑުއްވަރީ / މީޒާން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އާދަމް ސުހައިލް، ރ.މަޑުއްވަރީ / މީޒާން

145-B7/SHN/(143-2020)/2022/12

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ރާޟީ، ރ.މަޑުއްވަރީ / މީރާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ރާޟީ، ރ.މަޑުއްވަރީ / މީރާ

145-B7/SHN/(144-2020)/2022/11

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ރާޟީ، ރ.މަޑުއްވަރީ / މީރާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ރާޟީ، ރ.މަޑުއްވަރީ / މީރާ

145-B7/SHN/(143-2020)/2022/10


WordPress Lightbox Plugin