ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން

ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – ބަބުލް މިއަހް / ބަނގްލަދޭޝް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – ބަބުލް މިއަހް / ބަނގްލަދޭޝް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

524/Cr-C/2020

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – އަޙްމަދު ޞާލިޙް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1861 / މާލެ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – އަޙްމަދު ޞާލިޙް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1861 / މާލެ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް

186/Cr-C/2020

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – މުޙައްމަދު ޝަރީފް، އަސްރަފީގެ / ގދ.ވާދޫ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – މުޙައްމަދު ޝަރީފް، އަސްރަފީގެ / ގދ.ވާދޫ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް

522/Cr-C/2020

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – ޢާސިމް ޙަބީބް، ކެކުރި / ގދ.ފިޔޯރީ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – ޢާސިމް ޙަބީބް، ކެކުރި / ގދ.ފިޔޯރީ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް

835/Cr-C/2019, 836/Cr-C/2019

ޝަރިޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ބުލްބުލްގެ / ސ.ފޭދޫ

ޝަރިޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން – ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ބުލްބުލްގެ / ސ.ފޭދޫ

198/Cr-C/2018


WordPress Lightbox Plugin