ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ޝިރުވާން، ހ.ޕާޑަންވިލާ / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ޝިރުވާން، ހ.ޕާޑަންވިލާ / މާލެ

145-B7/SHN/(645-2020)/2021/20 ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ނިންމުން ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ޝިރުވާން، ހ.ޕާޑަންވިލާ / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ޝިރުވާން، ހ.ޕާޑަންވިލާ / މާލެ

145-B7/SHN/(645-2020)/2021/19 ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ނިންމުން ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ނުވޭ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޣާނިމް އަޙްމަދު، ތުނިވެލި / ހދ.މާވައިދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޣާނިމް އަޙްމަދު، ތުނިވެލި / ހދ.މާވައިދޫ

145-B4/SHN/(576-2020)/2021/02

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒު، މ.ކެލެފޯނިޔާ / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒު، މ.ކެލެފޯނިޔާ / މާލެ

145-B10/SHN/(579-2019)/2021/05

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޙީމް، މ.ހިލްއިންދަގާޑަން / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިސްމާޢީލް ޢަބްދުއްރަޙީމް، މ.ހިލްއިންދަގާޑަން / މާލެ

145-B10/SHN/(579-2019)/2021/07

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ އިޔާޛު، ފިނިހިޔާގެ / ބ.އޭދަފުށި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ އިޔާޛު، ފިނިހިޔާގެ / ބ.އޭދަފުށި

145-B10/SHN/(579-2019)/2021/06

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ރޮބަރޓް ނެލްސަން މައިލްސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ރޮބަރޓް ނެލްސަން މައިލްސް

145-B8/SHN/(822-2019)/2021/03

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ، ޚާލިދު ބެލޫދީ، ހަބީބް އަދި ސަޢީދު މޮހާނީ (އިރާން)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ، ޚާލިދު ބެލޫދީ، ހަބީބް އަދި ސަޢީދު މޮހާނީ (އިރާން)

145-B7/SHN/(02-2021)/2021/16

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ޙަސަން، އެދުރުގެ / ގދ.ތިނަދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ޙަސަން، އެދުރުގެ / ގދ.ތިނަދޫ

145-B7/SHN/(49-2020)/2020/14

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދު، ހަލަވެލި / ބ.އޭދަފުށި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދު، ހަލަވެލި / ބ.އޭދަފުށި

145-B6/SHN/(646-2020)/2021/07


WordPress Lightbox Plugin