ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޒޫމާލް ޒަރީރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 7-03-56

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޒޫމާލް ޒަރީރު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 7-03-56

145-B3/SHN/(494-2021)/2023/01

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ޒިދާން އަދި މަރްޔަމް މާއިޝާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ޒިދާން އަދި މަރްޔަމް މާއިޝާ

145-B3/SHN/(1423،1424-2017)/2022/19

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝިޔާޛު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 05-ޖީ-124

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝިޔާޛު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 05-ޖީ-124

145-B7/SHN/(916-2019)/2022/22  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ޝިފާޒް، ލ.މާމެންދޫ / ފަސްވައްތަރުގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ޝިފާޒް، ލ.މާމެންދޫ / ފަސްވައްތަރުގެ

145-B7/SHN/(158-2021)/2022/21

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ރާމިޒާ ޢަލީ، ގދ.ތިނަދޫ / ލަކީލާސްޓް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ރާމިޒާ ޢަލީ، ގދ.ތިނަދޫ / ލަކީލާސްޓް

145-B5/SHN/380-2021/2022/12

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ނާޡިމް، އއ.މާޅޮސް / އަސަރީގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ނާޡިމް، އއ.މާޅޮސް / އަސަރީގެ

145-B3/SHN/(492-2021)/2022/17

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ނާޡިމް، އއ.މާޅޮސް / އަސަރީގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ނާޡިމް، އއ.މާޅޮސް / އަސަރީގެ

145-B3/SHN/(492-2021)/2022/16

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޝާހީން، ތ.ގުރައިދޫ / ވިނަރެސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ޝާހީން، ތ.ގުރައިދޫ / ވިނަރެސް

145-B7/SHN/(236-2020)/2022/20

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ޔާސީން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1326

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ޔާސީން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1326

145-B3/SHN/(493-2021)/2022/15

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ޔާސީން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1326

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ޔާސީން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1326

145-B3/SHN/(493-2021)/2022/14


WordPress Lightbox Plugin