ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ނިޔާޒު މުޙައްމަދު، އިރަމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ނިޔާޒު މުޙައްމަދު، އިރަމާގެ / ކ.ގުރައިދޫ

145-B3/SHN/(595-2021)/2022/15

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ލިއުޝާން، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 2314 / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ލިއުޝާން، މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 2314 / މާލެ

145-B4/SHN/(1364-2016)/2022/07

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ސިމާދު، ކަންމަތީގެ / ށ.ފޯކައިދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ސިމާދު، ކަންމަތީގެ / ށ.ފޯކައިދޫ

145-B8/SHN/(737-2021)/2022/21

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ސިމާދު، ކަންމަތީގެ / ށ.ފޯކައިދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ސިމާދު، ކަންމަތީގެ / ށ.ފޯކައިދޫ

145-B8/SHN/(736-2021)/2022/20

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ޙައިޝަމް، ނޫރީގެ / ނ.މަނަދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ޙައިޝަމް، ނޫރީގެ / ނ.މަނަދޫ

145-B10/SHN/458-2021،457،456/2022/11

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިސްޙާޤް، މ.ކުދެހިގެ / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިސްޙާޤް، މ.ކުދެހިގެ / މާލެ

145-B10/SHN/563،564،565-2021)/2022/10

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ފަހުމީ ޢަލީ، ހުދުރުވާގެ / ގއ.ވިލިނގިލި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ފަހުމީ ޢަލީ، ހުދުރުވާގެ / ގއ.ވިލިނގިލި

145-B10/SHN/561-2021/2022/09

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޖާޒު އަޙްމަދު، މއ.ފޭރުގެ / މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޖާޒު އަޙްމަދު، މއ.ފޭރުގެ / މާލެ

145-B10/SHN/457،470-2021/2022/08

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ނާޡިމް، އަސަރީގެ / އއ.މާޅޮސް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ނާޡިމް، އަސަރީގެ / އއ.މާޅޮސް

145-B10/SHN/562-2021/2022/07

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ތަހުމީން އަޙްމަދު، ފޮޅޭމާ / ގއ.ކޮނޑޭ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ތަހުމީން އަޙްމަދު، ފޮޅޭމާ / ގއ.ކޮނޑޭ

145-B10/SHN/456,457,458-2021/2022/06


WordPress Lightbox Plugin