ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޢަލީ ބާއިގް / ޕާކިސްތާން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޢަލީ ބާއިގް / ޕާކިސްތާން

145-B3/SHN/(753-2020)/2021/09  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ޙަސަން / ޕާކިސްތާން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ޙަސަން / ޕާކިސްތާން

145-B3/SHN/(753-2020)/2021/08  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްސަން އުލް ޙަސަން / ޕާކިސްތާން  އަދި މުޙައްމަދު ސާދު ވާރްސީ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްސަން އުލް ޙަސަން / ޕާކިސްތާން އަދި މުޙައްމަދު ސާދު ވާރްސީ

145-B3/SHN/(753-2020)/2021/07  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ނަޖުދާ ޒުބައިރު، ލޯޖެހިގެ / ގދ.ގައްދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ނަޖުދާ ޒުބައިރު، ލޯޖެހިގެ / ގދ.ގައްދޫ

145-10/SHN/(84-2019)/2021/17

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ސަމާޙް، މަންޒިލް / ތ.ގުރައިދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ސަމާޙް، މަންޒިލް / ތ.ގުރައިދޫ

145-10/SHN/(84-2019)/2021/16  

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޝަމްޢޫން ރަޝީދު، ޖަވާހިރުއައްސޭރި / ރ.ކަނދޮޅުދޫ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޝަމްޢޫން ރަޝީދު، ޖަވާހިރުއައްސޭރި / ރ.ކަނދޮޅުދޫ

145-B7/SHN/(832-2019)/2021/25

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ރާޟީ، މީރާ / ރ.މަޑުއްވަރި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ރާޟީ، މީރާ / ރ.މަޑުއްވަރި

145-B7/SHN/(145-2020)/2021/24   މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ނިންމުން ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ރާޟީ، މީރާ / ރ.މަޑުއްވަރި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙަސަން ރާޟީ، މީރާ / ރ.މަޑުއްވަރި

145-B7/SHN/(145-2020)/2021/23   މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މި ނިންމުން ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު މައުޖޫދު، ސަޢީދާމަންޒިލް / ރ.މަޑުއްވަރި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު މައުޖޫދު، ސަޢީދާމަންޒިލް / ރ.މަޑުއްވަރި

145-B7/SHN/(146-2020)/2021/22

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު މައުޖޫދު، ސަޢީދާމަންޒިލް / ރ.މަޑުއްވަރި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު މައުޖޫދު، ސަޢީދާމަންޒިލް / ރ.މަޑުއްވަރި

145-B7/SHN/(146-2020)/2021/21


WordPress Lightbox Plugin