އިޢުލާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ 4 ބުރި އިމާރާތާއި 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ދޮރުތަކުގެ ބިއްލޫރި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ 4 ބުރި އިމާރާތާއި 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ދޮރުތަކުގެ ބިއްލޫރި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައިޓީ ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް އިޞްލާޙްގެނައުމާއި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައިޓީ ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް އިޞްލާޙްގެނައުމާއި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ކަބަޑު ހަރުގަނޑު ޖައްސަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ކަބަޑު ހަރުގަނޑު ޖައްސަން ބޭނުންވެއްޖެ

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: 05 ޑިސެމްބަރ 2019 ގެ 11:00 ނިޔަލަށް  

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރިޢަތް ލައިވްކުރުމާއިބެހޭ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 60/Cr-C/2019 ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރިޢަތް ލައިވްކުރުމާއިބެހޭ

145-L/2019/01 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޙް: 31-12-2019


WordPress Lightbox Plugin