އިޢުލާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 76 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ނޫސްވެރިންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 76 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ނޫސްވެރިންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 11 އެއަރކޮންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 11 އެއަރކޮންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2021/42

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

145-P/2021/39

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ 4 ބުރި އިމާރާތާއި 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ދޮރުތަކުގެ ބިއްލޫރި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިނގަމުންދާ 4 ބުރި އިމާރާތާއި 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ދޮރުތަކުގެ ބިއްލޫރި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައިޓީ ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް އިޞްލާޙްގެނައުމާއި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައިޓީ ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް އިޞްލާޙްގެނައުމާއި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން


WordPress Lightbox Plugin