ގަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން – ފަޟީލް ޔަޙްޔާ މާލެ / ހ.މާފޮޅޭވިލާ، ޖުނާނާ ޖަޢުފަރު މާލެ / މއ.ޒެނާނާ

ކެނަބިސް ޓްރެފިކްކުރުން – ފަޟީލް ޔަޙްޔާ މާލެ / ހ.މާފޮޅޭވިލާ، ޖުނާނާ ޖަޢުފަރު މާލެ / މއ.ޒެނާނާ

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޒާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުން – އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ.ސާމަރާ

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޒާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުން – އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ.ސާމަރާ

641/Cr-C/2019

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން – އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ.ސާމަރާ

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން – އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ.ސާމަރާ

639-Cr-C-2019

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޒާއިޒު ފައިދާ ހޯދާ ދިނުން – އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ.ސާމަރާ

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޒާއިޒު ފައިދާ ހޯދާ ދިނުން – އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ.ސާމަރާ

638-Cr-C-2019

ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވުން – އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ.ސާމަރާ

ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވުން – އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ.ސާމަރާ

637/Cr-C/2019

ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވުން – އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ.ސާމަރާ

ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވުން – އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު / ހ.ސާމަރާ

636-Cr-C-2019


WordPress Lightbox Plugin